Arbeidsmarkt & onderwijs

U kunt bij het cluster Arbeid & Onderwijs terecht voor onafhankelijk onderzoek naar allerhande aspecten van het onderwijs, de arbeidsmarkt, de overgang daartussen en welke invloed beleid daarop kan uitoefenen. Vanuit uw onderzoeksvraag helpen we u met het verzamelen van relevante kwantitatieve en/of kwalitatieve informatie. Daarbij onderscheiden we ons door onze kennis van state-of-the-art (econometrische) onderzoeksmethoden, waarmee we o.a. effecten kunnen identificeren én verklaren.

Onze onderzoekers kenmerken zich door toepassing van wetenschappelijke onderzoekstechnieken met een goed oog voor het beantwoorden van uw concrete vraag. Deze mix van wetenschap, beleid en praktijk houden we in stand door zowel voortdurend in contact te blijven met de wetenschap als door praktijkbezoeken en deelname aan het publieke debat.

Breed onderwijsonderzoek
Onderwijs is altijd één van de speerpunten geweest in onze onderzoeksportefeuille. We hebben dan ook expertise op alle onderwijssectoren, van voor- en vroegschoolse educatie tot en met hoger onderwijs. Ons onderzoek richt zich op alle betrokkenen in het onderwijs, zoals leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders, en zowel op het gebied van studievoortgang als op het terrein van de onderwijsorganisatie. De laatste jaren hebben we veel onderzoek gedaan naar doorlopende leerlijnen, kansengelijkheid, schaduwonderwijs, kosten en bekostiging, de Associate degree, nascholing van leraren en de onderwijsarbeidsmarkt in den brede. Wilt u vooraf, tijdens of pas achteraf weten wat voor implicaties bepaalde maatregelen of innovaties hebben (gehad)? Wij hebben in alle gevallen een methode beschikbaar om dat vast te stellen, maar zijn ook eerlijk over de beperkingen van methodes en onderzoek. Op grond van de bevindingen kunnen we u helpen met het geven van advies over wat wel en niet, meer en minder, en op korte of lange termijn werkt.

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt
Wat is een slimme studiekeuze voor studenten? Waar moeten opleidingen zich op richten? Hoe komen bedrijven aan nieuwe frisse werknemers met de juiste kwalificaties? In de aansluiting tussen twee markten, de markt voor onderwijs en de markt voor arbeid, komen verschillende partijen bijeen die ieder een eigen belang hebben. Partijen zijn in eerste instantie gebaat bij zo goed mogelijke informatie over vraag, aanbod, prijzen en rendement. Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van informatie die niet direct voorhanden is, maar volgt uit een nadere analyse van vraag, aanbod en prijzen over een langere periode of tussen verschillende actoren en groepen op beide markten. Dit doen we onder andere in het jaarlijkse Studie & Werk, het grote onderzoek op basis van CBS Microdata naar de arbeidsmarkt van startende hbo- en wo-afgestudeerden. Is er ondanks de aanwezigheid van voldoende informatie nog steeds sprake van knelpunten tussen vraag en aanbod op of tussen beide markten? Dan zoeken wij voor u uit welke knelpunten dat zijn, hoe die zijn ontstaan en hoe die zo goed mogelijk kunnen worden weggenomen.

Dynamiek in arbeidsvraag en –aanbod

De arbeidsmarkt is niet statisch, maar voortdurend in beweging. De kwaliteit en kwantiteit van vraag en aanbod verandert voortdurend, waardoor de arbeidsmarkt zich continu moet aanpassen. Denk aan voortschrijdende technologische vernieuwing (robotisering, automatisering), internationalisering en arbeidsmigratie, flexibilisering en type arbeidscontracten, vergrijzing en ontgroening. Vaak gaat dat aanpassen niet automatisch of voor de betrokkenen snel genoeg. In dat geval ligt (beleids)ingrijpen voor de hand. Wij kunnen met onze kennis, expertise en onderzoeksmethoden laten zien hoe de dynamiek op de arbeidsmarkt eruit ziet (monitoring), hoe knelpunten ontstaan (analyse), hoe die (kunnen) worden opgelost (beleidsadvisering), hoe effectief en efficiënt ingrijpen op de arbeidsmarkt is (effectevaluatie) en hoe de (maatschappelijke) baten daarvan opwegen tegen de kosten (kosten-batenanalyse).

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Arjan Heyma, Siemen van der Werff of Djoerd de Graaf.

Arjan Heyma
Hoofd Arbeid & Onderwijs

a.heyma@seo.nl / 020 525 1656


Arjan Heyma is sinds 2006 hoofd van het cluster Arbeid & Onderwijs en gespecialiseerd in het combineren van micro-econometrische analyses met beleidsonderzoek en -advies. lees verder >

Siemen van der Werff
Senior onderzoeker

s.vanderwerff@seo.nl / 020 525 1689


Siemen van der Werff is arbeidseconoom en heeft 10 jaar ervaring met onderzoek op het gebied van de arbeidsmarkt. Hij is expert op het gebied van arbeidsmarktbeleid en microeconometrie. lees verder >

Djoerd de Graaf
Senior onderzoeker

d.degraaf@seo.nl / 020 525 1663


Djoerd de Graaf is senior onderzoeker en is zowel voor internen als voor externen het aanspreekpunt op het gebied van onderwijsonderzoek. lees verder >

Paul Bisschop
Senior onderzoeker

p.bisschop@seo.nl / 020 525 1637


Paul Bisschop is senior onderzoeker en heeft in de afgelopen jaren veel kennis opgedaan over de ontwikkelingen in het Nederlandse onderwijs. Zijn expertise ligt onder andere op het gebied van private onderwijsdienstverlening (‘schaduwonderwijs’), kansengelijkheid bij de overgang tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en de aansluiting tussen het hoger onderwijs en de arbeidsmarkt. lees verder >

Bron afbeelding: Unsplash (Joe Shillington)

 Onze expertise  > Arbeidsmarkt & onderwijs