Financiele Markten

U kunt bij ons terecht voor onafhankelijk onderzoek en heldere conclusies op het gebied van financiële markten en financieringsvraagstukken.

Onze onderzoekers combineren een wetenschappelijke benadering met doelgerichte en praktische conclusies en oplossingen. Zij publiceren regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen op het gebied van financiële markten en finance.

Monitoring en evaluatie van financiële  en governance instrumenten

Wat zijn de effecten van beleid? Monitoring en evaluatie is van belang om vast te stellen of beleid werkt en de gewenste effecten sorteert. Daarbij kan het gaan om financiële instrumenten die prikkels geven gericht op bepaalde doelstellingen zoals Innovatiekredieten, of juist om meer generieke financieringsinstrumenten zoals microkredieten gericht op het MKB. Wij bieden ondersteuning bij een meer kwalitatieve beoordeling van dit soort instrumenten, maar ook bij econometrische analyses van de effecten. Daarbij maken wij gebruik van geavanceerde econometrische technieken en de recente inzichten uit de wetenschappelijke economische literatuur.

Andere instrumenten zijn meer gericht op beïnvloeding van gedrag door coördinatie en afspraken, zoals veel gedragscodes in de financiële sector (pensioenfondsen, banken, verzekeraars). We hebben veel ervaring met de monitoring van de werking van dit soort codes voor diverse branche-organisaties in de financiële sector en voor de overheid. We denken graag mee over mogelijkheden om de effectiviteit van dit soort instrumenten te vergroten, en adviseren daar ook over.

Effectstudies financiële en fiscale regulering en marktverkenningen
Welke effecten hebben aanpassingen in de VpB voor de investeringsstromen tussen landen, en wat is daarvan de doorwerking op de economie van die landen? Wat zijn de behoeften van huishoudens voor spreiding van vermogen over de levensloop, en in hoeverre sluiten bestaande financiële arrangementen en producten daarop aan? Is het mogelijk om een toetsing op kredietwaardigheid voor verstrekking van (hypotheek-)leningen te verbeteren door een meer prospectieve benadering?

Wij beantwoorden dergelijke vragen met een mix van inzichten uit de recente wetenschappelijke literatuur en kwantitatieve analyses, waaronder econometrische schattingen op basis van micro-data en simulatiemodellen. De resultaten zijn praktisch bruikbaar voor beter beleid en intelligente regulering en als inspiratie voor de ontwikkeling van nieuwe financiële producten en processen zoals de toetsing op kredietwaardigheid.

Waarderingsvraagstukken en business cases
Hoe geven we onze tariefstructuur vorm en hoe bepalen we de optimale prijs van ons product? Hoe waarderen we gsm en radiofrequenties, en welke minimumprijs moeten we rekenen bij een veiling? Wat is een redelijk rendement voor gereguleerde bedrijven? Dergelijke vragen van bijvoorbeeld collectieve beheersorganisaties voor auteursrechten en regelgevers en toezichthouders zijn complex omdat er in die gevallen vaak geen markt is waarop de marktwaarde direct kan worden waargenomen. Een oplossing ligt in het berekenen van schaduwprijzen, het vinden van waarderingsgrondslagen en het opstellen van plausibele benchmarks voor de waardering van die grondslagen.

Worstelt u met dit soort waarderingsvragen, hetzij als producent of beheersorganisatie, hetzij als regelgever of toezichthouder? Wij kunnen u ondersteunen bij de zoektocht naar een economisch onderbouwde waardering en de benchmarking daarvan. Ook voeren wij second opinions uit op reeds opgestelde business cases.  We kunnen dit aanvullen met eigen empirisch onderzoek naar het gebruik en/of de waardering van gebruikers en op die manier tot waardering komen. Op basis daarvan adviseren wij over een economische zo goed mogelijk onderbouwde waardering en prijszetting.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Johannes Hers of Bert Hof.

Johannes Hers
Hoofd Financiële Markten en Finance

j.hers@seo.nl / 020 525 1692


Johannes Hers is hoofd van het cluster Financiële Markten en Finance bij SEO Economisch Onderzoek. Hij heeft ruime ervaring met toegepast economisch onderzoek en advisering op financieel-economisch terrein, zoals financiële markten en publieke financiën. lees verder >

Bert Hof
Senior onderzoeker

b.hof@seo.nl / 020 525 1662


Bert Hof heeft meer dan 15 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek, als projectleider, uitvoerder en begeleider. Zijn onderzoek beslaat een breed palet aan onderwerpen en onderzoekstechnieken. Zwaartepunten liggen bij beleidsevaluaties, Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA), de energiemarkt, governance codes en de kansspelmarkt. lees verder >

Bron afbeelding: Unsplash (William Iven)

 Onze expertise  > Financiele Markten