Sociale zekerheid

Sociale zekerheid

De uitdaging voor het sociale zekerheidsstelsel is om voldoende inkomenszekerheid te geven zonder de prikkel om te werken weg te nemen. Waar ligt de optimale inkomensbescherming? Hoe kunnen alle partijen betrokken bij de uitvoering van sociale zekerheid gestimuleerd worden om mensen aan het werk te helpen?

Vragen die wij voor u kunnen beantwoorden hebben te maken met marktwerking in de sociale zekerheid, financiële prikkels, het meten van de effecten van beleid en de kosten en baten van interventies.

Marktwerking
Er zijn private en publieke spelers actief op de markt voor sociale zekerheid. Voor de overheid spelen vragen als: Werkt de hybride markt voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen? Is er voldoende concurrentie tussen verzekeraars onderling en tussen verzekeraars en UWV? Voor private partijen kunnen er vragen spelen over oneigenlijke concurrentie door publieke concurrenten. Wij helpen u graag door deze vragen voor u te beantwoorden.

Financiële prikkels en bekostigingssystematieken
Welke financiële prikkels zijn optimaal voor uitvoerders (gemeente/UWV), werkgevers en werknemers om het gebruik van sociale zekerheid terug te dringen? Wij hebben veel ervaring met het ontwerpen en evalueren van bekostigingssystematieken. We hebben een nieuw verdeelmodel ontworpen voor de verdeling van bijstandsbudgetten over gemeenten. We kunnen u, als gemeente, adviseren over het door u ontvangen budget voor de bijstand. Hierbij beantwoorden we vragen als: hoe komt mijn budget tot stand? Waarom is er een tekort of overschot?

Evaluatie en effectstudies
Wat zijn de gevolgen van beleid, zoals loondoorbetaling bij ziekte, de invoering van de wet werk en bijstand of premiedifferentiatie? Ook doen we onderzoek naar het effect van specifieke interventies van gemeenten, UWV of private dienstverleners om mensen aan het werk te helpen. Deze analyses voeren we uit voor de overheid, gemeenten, UWV en private verzekeraars. We maken daarbij gebruik van geavanceerde econometrische methoden en van data op persoonsniveau van het CBS.

Kosten-batenanalyse
Als vervolg op de effectstudies kunnen de kosten en baten van specifieke interventies worden berekend. Dat kan vanuit specifieke actoren, zoals gemeenten of UWV. Maar het kan ook voor de samenleving als geheel. 

We hebben een werkwijzer geschreven voor het verrichten van kosten-batenanalyses in het sociaal domein. Deze werkwijzer is verplicht voor alle kosten-batenanalyses die voor de overheid worden verricht.

Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact op met Lucy Kok, Marloes Lammers of Caren Tempelman.

Lucy Kok
Hoofd Zorg & Sociale zekerheid

l.kok@seo.nl / 020 525 1630


Lucy Kok is sinds 1 november 2000 werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek, als hoofd van het cluster Zorg & Sociale zekerheid. Zij heeft een breed overzicht van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en een gedegen kennis van de gezondheidszorg, de sociale zekerheid, pensioenregulering en de kinderopvangsector. lees verder >

Marloes Lammers
Senior onderzoeker

m.lammers@seo.nl / 020 525 1632


Marloes Lammers is gepromoveerd arbeidseconoom en heeft 10 jaar ervaring met onderzoek op het gebied van arbeid, sociale zekerheid en gezondheidszorg. lees verder >

Bron afbeelding: Unsplash (Priscilla Du Preez)

 Onze expertise  > Sociale zekerheid