Bert Hof - Financiële Markten & Finance

Bert Hof

Bert Hof heeft meer dan 15 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek, als projectleider, uitvoerder en begeleider. Zijn onderzoek beslaat een breed palet aan onderwerpen en onderzoekstechnieken. Zwaartepunten liggen bij beleidsevaluaties, Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA), de energiemarkt, governance codes en de kansspelmarkt.

Een terugkerend thema in zijn onderzoek is de vraag of en hoe markten werken en wat de rol van de overheid daarbij is. Bert beziet vraagstukken vanuit een welvaartseconomisch perspectief, met oog voor een praktische toepassing van economische theorie en empirie.

Bert is senior projectleider in het cluster Financiële Markten & Finance van SEO Economisch Onderzoek. Recente projecten betreffen onderzoek naar kruissubsidiëring tussen boeken door uitgevers en boekhandels in Nederland, nalevingsonderzoek naar de Code Pensioenfondsen en de Corporate Governance Code, de Beleidsevaluatie Energie-innovatieregelingen, de maatschappelijke kosten en baten van de sluiting van kolencentrales en van windenergie op de Noordzee en onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de beslissing van consumenten om voor online kansspelen te kiezen.

Berts ervaring met Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses beslaat onderwerpen als de energiemarkt, brandveiligheid in woningen, ruimtevaart, onderwijs, transport, erfgoed, ruimtelijke investeringen en de organisatie van (sport)evenementen. Naast het leiden, begeleiden en uitvoeren van MKBA’s houdt Bert zich bezig met de welvaartseconomische achtergrond in de vorm van werkwijzers, afwegingskaders en verdiepend onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van een afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren, een methodiek voor het evalueren van effecten van ruimtevaartprogramma’s en zijn medewerking aan de werkwijzer voor kosten-batenanalyse in het sociale domein. 

Bert was in de periode 2003-2009 al werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek, als onderzoeker Regio en Transport en later Arbeid en Onderwijs. In 2009-2011 werkte Bert bij Bureau Beleidsonderzoek (tegenwoordig Bureau Strategische Analyse) van de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën. In die hoedanigheid begeleidde hij diverse MKBA’s en beoordeelde hij MKBA’s die in het kader van FES-aanvragen waren opgesteld. Tevens was hij secretaris van de interdepartementale werkgroep discontovoet in MKBA’s en één van de kwartiermakers van het eveneens interdepartementale, hernieuwde kernteam-OEI (tegenwoording MKBA-kernteam), gericht op de methodologie en de praktijk van het instrument MKBA.


Wilt u weten wat Bert voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
b.hof@seo.nl
020 525 1662

SEO-rapporten

18.10.2018Kosten-batenanalyse norm bereikbaarheid 112 bij stroomstoringen

Grootschalige stroomstoringen bedreigen de bereikbaarheid van 1-1-2. Maatregelen vanuit de telecom- en energiesector kunnen de bereikbaarheid veiligstellen, maar wegen de baten wel op tegen de kosten?lees meer

20.06.2018Evaluatie Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 2009-2016

Het functioneren van de Stichting geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) in de periode 2009-2016 is in belangrijke mate positief geweest. Dit is de conclusie van de evaluatie van de SGC.lees meer

30.01.2018Nalevingsonderzoek Corporate Governance Code boekjaar 2016

Dit rapport bevat het nalevingsonderzoek van de Corporate Governance Code over boekjaar 2016, opgesteld in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.lees meer

24.01.2018Beleidsevaluatie Energie-innovatieregelingen

De energie-innovatieregelingen Topsector Energieregelingen (TSE), Hernieuwbare Energieregeling (HER) en Demonstratieregeling Energie-innovatie (DEI) zijn geëvalueerd door Dialogic en SEO Economisch Onderzoek.lees meer

06.09.2017Financiële consequenties beleidsopties herinrichting loterijmarkt

Wat moet er gebeuren met de wettelijke monopolies in de loterijenmarkt? SEO Economisch Onderzoek onderzoekt de financiële gevolgen van beleidsopties voor herinrichting van de loterijenmarkt. lees meer

25.07.2017Consumentenbescherming en contractvormen op de markt voor te realiseren bouwwerken

Dit rapport onderzoekt de positie van de bouwconsument bij verschillende contractvormen vanuit een economische invalshoek. lees meer

10.02.2017Overheidsinvesteringen in Nederland

Dit rapport geeft de ontwikkelingen tot en met 2014 weer in de omvang van de overheidsinvesteringen.lees meer

31.01.2017Kruissubsidiëring door boekhandels en uitgevers

Dit rapport onderzoekt kruissubsidiëring tussen boektitels door uitgevers en boekhandels in Nederland. Hoofddoel is om kwantitatief inzicht te verschaffen in de mate van kruissubsidiëring. lees meer

17.01.2017Code Pensioenfondsen 2015

Dit rapport bevat het nalevings- en verdiepingsonderzoek van de Code Pensioenfondsen, uitgevoerd in opdracht van de Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen.lees meer

04.01.2017Evaluatie van de SDE+- regeling

De SDE+ is het belangrijkste beleidsinstrument waarmee de overheid bijdraagt aan het realiseren van de hernieuwbare energiedoelen voor 2020 en 2023. Deze publicatie evalueert de doeltreffendheid en doelmatigheid van SDE+.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Bert Hof.

 Over ons  > Medewerkers  > Bert Hof - Financiële Markten & Finance