Bert Hof - Financiële Markten & Finance

Bert Hof

Bert Hof heeft meer dan 15 jaar ervaring met toegepast economisch onderzoek, als projectleider, uitvoerder en begeleider van onderzoek. Zijn onderzoek beslaat een breed palet aan onderwerpen en onderzoekstechnieken. Zwaartepunten liggen bij beleidsevaluaties, Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA), de energiemarkt, duurzaamheidsvraagstukken en de woningmarkt.

Een terugkerend thema in zijn onderzoek is de vraag of en hoe markten werken en wat de rol van de overheid daarbij is. Bert beziet vraagstukken vanuit een welvaartseconomisch perspectief, met oog voor een praktische toepassing van economische theorie en empirie.

Bert is senior projectleider in het cluster Financiële Markten & Finance van SEO Economisch Onderzoek. Recente projecten betreffen een kwalitatieve analyse van prijsregulering in de vrije huursector, de Beleidsdoorlichting Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NLS), de evaluatie van het Innovatiekrediet en de Beleidsevaluatie Energie-innovatieregelingen.

Berts ervaring met Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses beslaat onderwerpen als de energiemarkt, brandveiligheid in woningen, ruimtevaart, onderwijs, transport, erfgoed, ruimtelijke investeringen en de organisatie van (sport)evenementen. Naast het leiden, begeleiden en uitvoeren van MKBA’s houdt Bert zich bezig met de welvaartseconomische achtergrond in de vorm van werkwijzers, afwegingskaders en verdiepend onderzoek. Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van een afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren, een methodiek voor het evalueren van effecten van ruimtevaartprogramma’s en zijn medewerking aan de werkwijzer voor kosten-batenanalyse in het sociale domein.

Bert was in de periode 2003-2009 al werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek, als onderzoeker Regio & Transport en later Arbeid & Onderwijs. In 2009-2011 werkte Bert bij Bureau Beleidsonderzoek (tegenwoordig Bureau Strategische Analyse) van de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën. In die hoedanigheid begeleidde hij diverse MKBA’s en beoordeelde hij MKBA’s die in het kader van FES-aanvragen waren opgesteld. Tevens was hij secretaris van de interdepartementale werkgroep discontovoet in MKBA’s en één van de kwartiermakers van het eveneens interdepartementale, hernieuwde kernteam-OEI (tegenwoording MKBA-kernteam), gericht op de methodologie en de praktijk van het instrument MKBA.

SEO-rapporten

01.10.2019De Nederlandse markt voor wettelijke controles

Dit rapport geeft een economische analyse van de kenmerken van de Nederlandse markt voor wettelijke controles, als input voor de onafhankelijke onderzoekscommissie Commissie Toekomst Accountancysector.lees meer

04.07.2019Prijsregulering in de vrije huursector. Kansen en risico’s van de ‘noodknop middenhuur’

Dit rapport bevat de in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgevoerde economische analyse van de ‘noodknop middenhuur’.lees meer

03.07.2019Beleidsdoorlichting Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

Dit rapport bevat de beleidsdoorlichting van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).lees meer

27.03.2019Economisch belang van het boekenvak. Omzet, toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsinkomen in 2017

Dit rapport beschrijft de bijdrage van het boekenvak aan de Nederlandse economie door middel van een inschatting van de economische indicatoren omzet, toegevoegde waarde, werkgelegenheid en arbeidsinkomen. lees meer

05.02.2019Beleidsdoorlichtingen belicht

Het ministerie van Financiën heeft SEO gevraagd om te onderzoeken of beleidsdoorlichtingen goed werken. Beleidsdoorlichtingen hebben als doel om na te gaan of overheidsbeleid doeltreffend en doelmatig is.lees meer

05.02.2019Evaluatie Innovatiekrediet 2012 - 2017

Dit rapport bevat het periodieke evaluatieonderzoek van het Innovatiekrediet over de periode 2012-2017.lees meer

12.12.2018Monitoring Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Dit rapport bevat de monitoring van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering over 2018.lees meer

18.10.2018Kosten-batenanalyse norm bereikbaarheid 112 bij stroomstoringen

Grootschalige stroomstoringen bedreigen de bereikbaarheid van 1-1-2. Maatregelen vanuit de telecom- en energiesector kunnen de bereikbaarheid veiligstellen, maar wegen de baten wel op tegen de kosten?lees meer

20.06.2018Evaluatie Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) 2009-2016

Het functioneren van de Stichting geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) in de periode 2009-2016 is in belangrijke mate positief geweest. Dit is de conclusie van de evaluatie van de SGC.lees meer

30.01.2018Nalevingsonderzoek Corporate Governance Code boekjaar 2016

Dit rapport bevat het nalevingsonderzoek van de Corporate Governance Code over boekjaar 2016, opgesteld in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Bert Hof.

 Over ons  > Medewerkers  > Bert Hof - Financiële Markten & Finance