Caren Tempelman - Zorg & Sociale zekerheid

Caren Tempelman

Caren Tempelman is gepromoveerd econometrist en heeft veel ervaring met onderzoek op het gebied van sociale zekerheid en gezondheidszorg.

Caren is expert op het terrein van bekostigingsvraagstukken, met name over de wijze waarop middelen het beste over organisaties verdeeld kunnen worden. Zo rekent Caren onder andere aan verdeelmodellen voor de bijstand en de zorgverzekeraars. 

Hiernaast heeft Caren veel beleids- en effectanalyses gedaan, zoals analyses naar de modernisering van de Ziektewet, afbouw van de Wsw, gebruik van armoederegelingen en arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten. Caren heeft een brede kennis van beschikbare data en econometrische methoden.

Ook heeft Caren ervaring met het uitvoeren van kosten-batenanalyses op verschillende gebieden. Zo heeft zij onder andere gekeken naar de kosten en baten van actieve screening van mensen met een hartziekte, de baten van het Olympisch Plan en de kosten en baten van ICT in de zorg. 

Caren treedt vaak op als projectleider van onderzoek en zorgt ervoor dat de onderzoeksvragen helder beantwoord worden op basis van kwalitatief hoogwaardige onderzoeksresultaten. In het merendeel van de projecten waar Caren aan werkt, zijn verschillende partijen met elk hun eigen belangen betrokken. Caren heeft snel inzicht in het krachtenveld en besteedt hier aandacht aan om zo het draagvlak van het onderzoek te versterken. Daarbij verliest zij nooit haar onafhankelijke rol uit het oog.

Caren werkt sinds september 2008 bij SEO Economisch Onderzoek. Zij heeft econometrie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is daar ook gepromoveerd op het schatten van ontbrekende gegevens. Tijdens haar promotieonderzoek werkte Caren als statistisch methodoloog bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wilt u weten wat Caren voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:
c.tempelman@seo.nl
020 525 1684

SEO-rapporten

19.02.2019Effectiviteit WGA-verzekering bij Achmea

Achmea heeft SEO gevraagd om te onderzoeken of de begeleiding en adviezen van Achmea instroom in de WGA voorkómen en uitstroom uit de WGA bevorderen in vergelijking met andere private partijen en publiek verzekerden (UWV).lees meer

14.01.2019De optimale verdeelsystematiek voor het sociaal domein in het Gemeentefonds

Het ministerie van BZK heeft SEO en Atlas voor gemeenten gevraagd de meest wenselijke techniek in beeld te brengen om de budgetten voor het sociaal domein (Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet) over gemeenten te verdelen.lees meer

10.01.2019Zelfstandig in en uit de bijstand

Het ministerie van SZW wil weten of het Bbz maatschappelijk rendabel is en hoe dat verschilt tussen de verschillende doelgroepen van het Bbz.lees meer

17.12.2018Aanvullende analyse uitkomsten verdeelmodel 2018

Nadere analyse van de uitkomsten van het bijstandsverdeelmodel 2018 voor de gemeente Den Haag. lees meer

20.11.2018Kansen bekeken

Mensen met een migratieachtergrond hebben een kleinere kans op een baan na het afronden van hun opleiding en een kleinere kans om door te stromen naar een baan met gunstigere arbeidsvoorwaarden. Daarnaast hebben zij een grotere...lees meer

11.10.2018Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2019

Dit rapport beschrijft het vaststellen van de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2019.lees meer

30.07.2018De verdeling van de bijstandsmiddelen 2019

De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van de mate waarin iemand in deeltijd kan werken of een andere uitkering ontvangt. lees meer

18.07.2018Aanvullende analyse uitkomsten verdeelmodel 2018 (Vlissingen, Middelburg en Veere)

Nadere analyse van de uitkomsten van het bijstandsverdeelmodel voor de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere.lees meer

18.07.2018Aanvullende analyse uitkomsten verdeelmodel 2018 (Leidschendam-Voorburg)

Nadere analyse van de uitkomsten van het bijstandsverdeelmodel voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.lees meer

25.06.2018Thermometer Wsw

De gemeentelijke bijdrage is in de periode 2014 tot en met 2016 met € 1.000 per Wsw’er gestegen. lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Caren Tempelman.

 Over ons  > Medewerkers  > Caren Tempelman - Zorg & Sociale zekerheid