Caren Tempelman - Zorg & Sociale zekerheid

Caren Tempelman

Caren Tempelman is gepromoveerd econometrist en heeft veel ervaring met onderzoek op het gebied van sociale zekerheid en gezondheidszorg.

Caren is expert op het terrein van bekostigingsvraagstukken, met name over de wijze waarop middelen het beste over organisaties verdeeld kunnen worden. Zo rekent Caren onder andere aan verdeelmodellen voor de bijstand en de zorgverzekeraars. 

Hiernaast heeft Caren veel beleids- en effectanalyses gedaan, zoals analyses naar de modernisering van de Ziektewet, afbouw van de Wsw, gebruik van armoederegelingen en arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten. Caren heeft een brede kennis van beschikbare data en econometrische methoden.

Ook heeft Caren ervaring met het uitvoeren van kosten-batenanalyses op verschillende gebieden. Zo heeft zij onder andere gekeken naar de kosten en baten van actieve screening van mensen met een hartziekte, de baten van het Olympisch Plan en de kosten en baten van ICT in de zorg. 

Caren treedt vaak op als projectleider van onderzoek en zorgt ervoor dat de onderzoeksvragen helder beantwoord worden op basis van kwalitatief hoogwaardige onderzoeksresultaten. In het merendeel van de projecten waar Caren aan werkt, zijn verschillende partijen met elk hun eigen belangen betrokken. Caren heeft snel inzicht in het krachtenveld en besteedt hier aandacht aan om zo het draagvlak van het onderzoek te versterken. Daarbij verliest zij nooit haar onafhankelijke rol uit het oog.

Caren werkt sinds september 2008 bij SEO Economisch Onderzoek. Zij heeft econometrie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en is daar ook gepromoveerd op het schatten van ontbrekende gegevens. Tijdens haar promotieonderzoek werkte Caren als statistisch methodoloog bij het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Wilt u weten wat Caren voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:
c.tempelman@seo.nl
020 525 1684

SEO-rapporten

20.11.2018Kansen bekeken

Mensen met een migratieachtergrond hebben een kleinere kans op een baan na het afronden van hun opleiding en een kleinere kans om door te stromen naar een baan met gunstigere arbeidsvoorwaarden. Daarnaast hebben zij een grotere...lees meer

11.10.2018Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2019

Dit rapport beschrijft het vaststellen van de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2019.lees meer

30.07.2018De verdeling van de bijstandsmiddelen 2019

De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van de mate waarin iemand in deeltijd kan werken of een andere uitkering ontvangt. lees meer

18.07.2018Aanvullende analyse uitkomsten verdeelmodel 2018 (Vlissingen, Middelburg en Veere)

Nadere analyse van de uitkomsten van het bijstandsverdeelmodel voor de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere.lees meer

18.07.2018Aanvullende analyse uitkomsten verdeelmodel 2018 (Leidschendam-Voorburg)

Nadere analyse van de uitkomsten van het bijstandsverdeelmodel voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.lees meer

25.06.2018Thermometer Wsw

De gemeentelijke bijdrage is in de periode 2014 tot en met 2016 met € 1.000 per Wsw’er gestegen. lees meer

19.06.2018Niet-ingezetenen en indeling in meerjarig hoge kosten

Verzekeraars worden overgecompenseerd voor ZVW-verzekerden die niet in Nederland wonen.lees meer

08.06.2018Regionale effecten in de risicoverevening

Regionale kenmerken die een verklaring bieden voor een verschil in zorgkosten zijn het percentage personen met een (niet-)westerse migratieachtergrond, en het percentage personen met een laag inkomen.lees meer

03.10.2017Vaststellen bijstandsbudgetten 2018

Hoe hoog zijn de gemeentelijke budgetten voor de bijstand in 2018? Dit rapport beschrijft de vaststelling van deze budgetten.lees meer

19.07.2017Verfijning bijstandsverdeelmodel 2018

Het Rijk verdeelt het geld, waarmee gemeenten bijstandsuitkeringen betalen, over gemeenten. Dit onderzoek doet een voorstel voor het verdeelmodel voor 2018.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Caren Tempelman.

 Over ons  > Medewerkers  > Caren Tempelman - Zorg & Sociale zekerheid