Johannes Hers - Financiële Markten & Finance

Johannes Hers

Johannes Hers is hoofd van het cluster Financiële Markten en Finance bij SEO Economisch Onderzoek. Hij heeft ruime ervaring met toegepast economisch onderzoek en advisering op financieel-economisch terrein, zoals financiële markten en publieke financiën.

Johannes Hers is sinds 1 juni 2017 in dienst bij SEO Economisch Onderzoek. Johannes heeft meer dan 20 jaar ervaring in beleidsanalyse en toegepast economisch onderzoek in den brede. Zijn expertise ligt op het terrein van overheidsfinanciën, belastingen en hun effecten op de economie. Daarnaast heeft hij ervaring met beleidsevaluatie van financiële instrumenten en onderzoek gedaan naar de regulering van financiële markten en de link met de macro-economie, en de huizen- en hypotheekmarkt. Bij SEO was hij onder meer projectleider van een tussentijdse evaluatie van het internationale financieringsinstrumentarium voor het MKB en van een ZBO-evaluatie van een van de toezichthouders in de financiële sector.

Voordat Johannes in dienst trad bij SEO was hij sinds 2012 sectorhoofd Publieke Financiën bij het Centraal Planbureau (CPB). Daar was hij verantwoordelijk voor de coördinatie van de economische ramingen voor de korte termijn, de doorrekening van beleidspakketten en verkiezingsprogramma’s en het CPB-onderzoek op terrein van belastingen, sociale zekerheid en overheidsfinanciën. Daarvoor werkte hij vanaf 2000 in diverse functies bij het Ministerie van Financiën, vanaf 2007 als plaatsvervangend directeur Algemene Financiële en Economische Politiek en van 2004 tot 2006 als MT-lid bij de directie Financiële Markten.

Johannes studeerde economie aan de VU (1990-1994) en is afgestudeerd in de richting public finance. Hij publiceerde over verschillende van de hierboven genoemde onderwerpen.


Wilt u weten wat Johannes voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
j.hers@seo.nl
020 525 1692

SEO-rapporten

29.06.2020Doorrekening voorstellen Platform de Toekomst van Arbeid

Doorrekening van arbeidsmarktbeleid voor de toekomstlees meer

02.04.2020Kosten en baten van aliasgebruik in het betalingsverkeer

Grootschalig aliasgebruik verlaagt overstapdrempels en stimuleert concurrentie in betalingsverkeer. Marktbrede adoptie van een robuust alias leidt zo tot baten, maar gaat gepaard met hoge eenmalige kosten de gehele betaalketen. lees meer

30.01.2020Modellen voor bestendig inkomen

Zijn er empirische modellen te ontwikkelen voor een meer toekomstgerichte beoordeling van kredietwaardigheid en kredietrisico’s, en is het nodig hierbij onderscheid te maken tussen de (potentiële) doelgroepen?lees meer

30.01.2020Doelgroepen voor de NHG

Welke (potentiële) doelgroepen van de NHG kunnen gedefinieerd worden, hoe groot zijn deze groepen en wat is hun samenstelling?lees meer

30.01.2020Werking en effectiviteit van de NHG

De Nationale Hypotheek Garantie kent verschillende doelgroepen. Uit deze analyse blijkt de garantie vooral van waarde voor starters. Andere potentiele doelgroepen zijn senioren en ondernemers. lees meer

16.12.2019Evaluatie doeltreffendheid en doelmatigheid eigenwoningregeling

Dit onderzoek laat zien dat de hypotheekrenteaftrek door negatieve neveneffecten (hoge kosten, hogere huizenprijzen, lagere welvaart, meer schuldopbouw) ondoelmatig is. lees meer

28.11.2019Assessment of DSTA’s 2016-2019 Risk Framework and Funding Policy

Het Ministerie van Financiën beheert de staatsschuld. Dit onderzoek bespreekt of ze dat op een efficiënte manier tegen laag risico uitvoeren.lees meer

12.11.2019Evaluatie Wet verbeterde Premieregeling

De Wet Verbeterde premieregeling (2016) beoogde deelnemers in de praktijk de keuze te bieden voor een variabele pensioenuitkering. Is dat gelukt, en wat zijn mogelijke verbeteringen van de wet? lees meer

06.11.2018Balansen, inkomsten en uitgaven van bfi’s

Het kabinet wil een bronbelasting op uitgaande rente- en royaltystromen naar laagbelastende jurisdicties invoeren ter bestrijding van belastingontwijking. Welk deel van deze betalingen wordt geraakt door deze bronbelasting?lees meer

01.10.2018Economische effecten "wegwerkzaamheden"

Dit onderzoek beoordeelt vier maatregelen uit het plan Wegwerkzaamheden: 10 ideeën voor de wereld van werk waarin door AWVN een nieuwe inrichting voor de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt in Nederland wordt geschetst.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Johannes Hers.

 Over ons  > Medewerkers  > Johannes Hers - Financiële Markten & Finance