Johannes Hers - Financiële Markten & Finance

Johannes Hers

Johannes Hers is hoofd van het cluster Financiële Markten en Finance bij SEO Economisch Onderzoek. Hij heeft ruime ervaring met toegepast economisch onderzoek en advisering op financieel-economisch terrein, zoals financiële markten en publieke financiën.

Johannes Hers is sinds 1 juni 2017 in dienst bij SEO Economisch Onderzoek. Johannes heeft meer dan 20 jaar ervaring in beleidsanalyse en toegepast economisch onderzoek in den brede. Zijn expertise ligt op het terrein van overheidsfinanciën, belastingen en hun effecten op de economie. Daarnaast heeft hij ervaring met beleidsevaluatie van financiële instrumenten en onderzoek gedaan naar de regulering van financiële markten en de link met de macro-economie, en de huizen- en hypotheekmarkt. Bij SEO was hij onder meer projectleider van een tussentijdse evaluatie van het internationale financieringsinstrumentarium voor het MKB en van een ZBO-evaluatie van een van de toezichthouders in de financiële sector.

Voordat Johannes in dienst trad bij SEO was hij sinds 2012 sectorhoofd Publieke Financiën bij het Centraal Planbureau (CPB). Daar was hij verantwoordelijk voor de coördinatie van de economische ramingen voor de korte termijn, de doorrekening van beleidspakketten en verkiezingsprogramma’s en het CPB-onderzoek op terrein van belastingen, sociale zekerheid en overheidsfinanciën. Daarvoor werkte hij vanaf 2000 in diverse functies bij het Ministerie van Financiën, vanaf 2007 als plaatsvervangend directeur Algemene Financiële en Economische Politiek en van 2004 tot 2006 als MT-lid bij de directie Financiële Markten.

Johannes studeerde economie aan de VU (1990-1994) en is afgestudeerd in de richting public finance. Hij publiceerde over verschillende van de hierboven genoemde onderwerpen.


Wilt u weten wat Johannes voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
j.hers@seo.nl
020 525 1692

SEO-rapporten

01.10.2018Economische effecten "wegwerkzaamheden"

Dit onderzoek beoordeelt vier maatregelen uit het plan Wegwerkzaamheden: 10 ideeën voor de wereld van werk waarin door AWVN een nieuwe inrichting voor de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt in Nederland wordt geschetst.lees meer

05.09.2018De AIQ in Nederland: een overzicht

Er is discussie over de trendmatige ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote (AIQ). SEO heeft in opdracht van VNO-NCW een overzicht gemaakt van wat er over de AIQ in Nederland bekend is. lees meer

17.07.2018Evaluatie BFT

Het Bureau Financieel Toezicht, toezichthouder op notarissen en gerechtsdeurwaarders en naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is risicogerichter gaan opereren in de periode 2012-2016.lees meer

22.06.2018Evaluatie commissies regionaal overleg burgerluchthavens

In de commissies regionaal overleg burgerluchthavens overleggen betrokkenen over het gebruik van de luchthavens. Wat is de mening van betrokkenen over het functioneren van deze commissies?lees meer

22.05.2018De betekenis van ‘investment hubs’ voor FDI, economische ontwikkeling en handel

SEO Economisch Onderzoek heeft de betekenis van ‘investment hubs’ voor FDI en het belang van FDI voor internationale handel en economische ontwikkeling onderzocht. lees meer

04.04.2018De kunst van beperkt verzekeren?

Museaal bruikleenverkeer is een manier om de zichtbaarheid van museumcollecties te vergroten. Hoe ontwikkelt dit bruikleenverkeer zich, en welke belemmeringen ervaren musea daarbij?lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Johannes Hers.

 Over ons  > Medewerkers  > Johannes Hers - Financiële Markten & Finance