Lennart Kroon - Zorg & Sociale Zekerheid

Lennart Kroon

Lennart Kroon is onderzoeker bij SEO en gespecialiseerd op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Hij heeft veel ervaring met het uitvoeren van beleidsevaluaties op basis van kwantitatief onderzoek.

Lennart is econometrist en houdt zich met name bezig met kwantitatieve analyses. Hierbij maakt hij veelal gebruik van grote administratieve microdatabestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en UWV. Aan de hand van deze bestanden onderzocht hij onder andere de gevolgen van de Participatiewet voor jonggehandicapten. Ook is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling en de verfijning van het verdeelmodel voor de bijstand. Lennart heeft tijdens zijn studie en zijn werkzame periode veel kennis en ervaring opgedaan van economische en econometrische modellen. 

Behalve econometrische analyses op basis van administratieve data, is Lennart betrokken geweest bij kosten- en batenanalyses. Zo onderzocht hij de maatschappelijke kosten en baten van SW-bedrijf Pantar. Ook heeft meegewerkt aan meerdere ziekenhuisfusietrajecten. Hierbij voerde Lennart de patiëntenstroom- en reistijdenanalyses uit. Naast kwantitatief onderzoek heeft Lennart ervaring met kwalitatief onderzoek, zoals het houden van interviews. Zo voerde hij gesprekken met gemeenten over de uitvoering van de bijstand.  

Lennart heeft in 2015 de master Econometrics aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Binnen de master Econometrie volgde hij de specialisatie Mathematical Economics. 

Wilt u weten wat Lennart voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
l.kroon@seo.nl
020 525 1643

SEO-rapporten

15.07.2019Gezondheidsproblemen in WW en bijstand

Dit rapport brengt de relatie tussen gezondheidsproblemen en het gebruik van WW en bijstand in Nederland in beeld.lees meer

04.07.2019Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers

29,4 procent van de verloonde uren van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking werd in december 2018 feitelijk gemaakt in de overheidssector en 70,6 procent in de marktsector.lees meer

24.06.2019Groot onderhoud aard van inkomen en sociaal-economische status (+ aanvullende analyse AVI o.b.v. ouders en Zvw-beta-lingsachterstanden)

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het groot onderhoud aan de kenmerken aard van inkomen en sociaaleconomische status in het risicovereveningsmodel. lees meer

11.04.2019Perspectief Wsw onder de Participatiewet

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is per 1 januari 2015 gesloten voor nieuwe instroom. Wat is er sindsdien gebeurd met degenen die eind 2014 in sociale werkplaats werkten of op de wachtlijst stonden?lees meer

11.04.2019Jonggehandicapten onder de Participatiewet

Dit onderzoek beschrijft welke gevolgen de Participatiewet heeft voor 18-jarige jonggehandicapten die in 2015 bij ongewijzigd beleid in de Wajong zouden zijn ingestroomd.lees meer

05.02.2019Beleidsdoorlichtingen belicht

Het ministerie van Financiën heeft SEO gevraagd om te onderzoeken of beleidsdoorlichtingen goed werken. Beleidsdoorlichtingen hebben als doel om na te gaan of overheidsbeleid doeltreffend en doelmatig is.lees meer

10.01.2019Zelfstandig in en uit de bijstand

Het ministerie van SZW wil weten of het Bbz maatschappelijk rendabel is en hoe dat verschilt tussen de verschillende doelgroepen van het Bbz.lees meer

11.10.2018Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2019

Dit rapport beschrijft het vaststellen van de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2019.lees meer

30.07.2018De verdeling van de bijstandsmiddelen 2019

De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van de mate waarin iemand in deeltijd kan werken of een andere uitkering ontvangt. lees meer

29.06.2018Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers

Driemeting banenafspraak in verband met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.lees meer

Bekijk hier de volledige publicatielijst van Lennart Kroon.

 Over ons  > Medewerkers  > Lennart Kroon - Zorg & Sociale Zekerheid