Lennart Kroon - Zorg & Sociale Zekerheid

Lennart Kroon

Lennart Kroon is onderzoeker bij SEO en gespecialiseerd op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Hij heeft veel ervaring met het uitvoeren van beleidsevaluaties op basis van kwantitatief onderzoek.

Lennart is econometrist en houdt zich met name bezig met kwantitatieve analyses. Hierbij maakt hij veelal gebruik van grote administratieve microdatabestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en UWV. Aan de hand van deze bestanden onderzocht hij onder andere de gevolgen van de Participatiewet voor jonggehandicapten. Ook is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling en de verfijning van het verdeelmodel voor de bijstand. Lennart heeft tijdens zijn studie en zijn werkzame periode veel kennis en ervaring opgedaan van economische en econometrische modellen. 

Behalve econometrische analyses op basis van administratieve data, is Lennart betrokken geweest bij kosten- en batenanalyses. Zo onderzocht hij de maatschappelijke kosten en baten van SW-bedrijf Pantar. Ook heeft meegewerkt aan meerdere ziekenhuisfusietrajecten. Hierbij voerde Lennart de patiëntenstroom- en reistijdenanalyses uit. Naast kwantitatief onderzoek heeft Lennart ervaring met kwalitatief onderzoek, zoals het houden van interviews. Zo voerde hij gesprekken met gemeenten over de uitvoering van de bijstand.  

Lennart heeft in 2015 de master Econometrics aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Binnen de master Econometrie volgde hij de specialisatie Mathematical Economics. 

Wilt u weten wat Lennart voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
l.kroon@seo.nl
020 525 1643

SEO-rapporten

05.02.2019Beleidsdoorlichtingen belicht

Het ministerie van Financiën heeft SEO gevraagd om te onderzoeken of beleidsdoorlichtingen goed werken. Beleidsdoorlichtingen hebben als doel om na te gaan of overheidsbeleid doeltreffend en doelmatig is.lees meer

10.01.2019Zelfstandig in en uit de bijstand

Het ministerie van SZW wil weten of het Bbz maatschappelijk rendabel is en hoe dat verschilt tussen de verschillende doelgroepen van het Bbz.lees meer

11.10.2018Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2019

Dit rapport beschrijft het vaststellen van de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2019.lees meer

30.07.2018De verdeling van de bijstandsmiddelen 2019

De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van de mate waarin iemand in deeltijd kan werken of een andere uitkering ontvangt. lees meer

29.06.2018Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers

Driemeting banenafspraak in verband met de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.lees meer

28.06.2018Experiment premiekorting ouderen

In communicatie met werkgevers is het zinvol gebruik te maken van gedragseconomische inzichten.lees meer

01.02.2018Jonggehandicapten onder de Participatiewet

Eind 2016 zijn meer jonggehandicapten aan het werk, kiezen zij vaker voor een (MBO)vervolgopleiding en komen ze minder in contact met justitie. Dit wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe Participatiewet.lees meer

19.12.2017Perspectief WSW onder de Participatiewet

De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is per 1 januari 2015 gesloten voor nieuwe instroom. Wat heeft de Participatiewet betekend voor personen in de WSW op 31 december 2014?lees meer

19.07.2017Verfijning bijstandsverdeelmodel 2018

Het Rijk verdeelt het geld, waarmee gemeenten bijstandsuitkeringen betalen, over gemeenten. Dit onderzoek doet een voorstel voor het verdeelmodel voor 2018.lees meer

15.07.2017Gevolgen flexibele AOW-leeftijd

Welke meerwaarde biedt een flexibele AOW-leeftijd voor mensen die voor of na AOW-leeftijd met pensioen willen en dat nu nog niet kunnen? Deze vraag staat centraal in dit onderzoek.lees meer

Bekijk hier de volledige publicatielijst van Lennart Kroon.

 Over ons  > Medewerkers  > Lennart Kroon - Zorg & Sociale Zekerheid