Lennart Kroon - Zorg & Sociale Zekerheid

Lennart Kroon

Lennart Kroon is onderzoeker bij SEO en gespecialiseerd op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Hij heeft veel ervaring met het uitvoeren van beleidsevaluaties op basis van kwantitatief onderzoek.

Lennart is econometrist en houdt zich met name bezig met kwantitatieve analyses. Hierbij maakt hij veelal gebruik van grote administratieve microdatabestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en UWV. Aan de hand van deze bestanden onderzocht hij onder andere de gevolgen van de Participatiewet voor jonggehandicapten. Ook is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling en de verfijning van het verdeelmodel voor de bijstand. Lennart heeft tijdens zijn studie en zijn werkzame periode veel kennis en ervaring opgedaan van economische en econometrische modellen. 

Behalve econometrische analyses op basis van administratieve data, is Lennart betrokken geweest bij kosten- en batenanalyses. Zo onderzocht hij de maatschappelijke kosten en baten van SW-bedrijf Pantar. Ook heeft meegewerkt aan meerdere ziekenhuisfusietrajecten. Hierbij voerde Lennart de patiëntenstroom- en reistijdenanalyses uit. Naast kwantitatief onderzoek heeft Lennart ervaring met kwalitatief onderzoek, zoals het houden van interviews. Zo voerde hij gesprekken met gemeenten over de uitvoering van de bijstand.  

Lennart heeft in 2015 de master Econometrics aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Binnen de master Econometrie volgde hij de specialisatie Mathematical Economics. 

Wilt u weten wat Lennart voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
l.kroon@seo.nl
020 525 1643

SEO-rapporten

03.07.2020Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers

30,1 procent van de verloonde uren van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking werd in december 2019 feitelijk gemaakt in de overheidssector en 69,9 procent in de marktsector.lees meer

17.01.2020Samen ouder worden

De hoogte van de AOW-uitkering heeft weinig invloed op de keuze voor een leefvorm.lees meer

17.01.2020Effect verhoging AOW-leeftijd

Sinds de verhoging van de AOW-leeftijd is de arbeidsparticipatie van 65-jarigen toegenomen en investeren werkgevers meer in scholing van oudere werknemers.lees meer

04.12.2019Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2020

Dit rapport beschrijft het vaststellen van de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2020.lees meer

15.11.2019Langetermijneffecten re-integratie

Het effect van re-integratietrajecten voor WW-gerechtigden verschilt op de korte termijn voor personen met een niet-westerse migratieachtergrond en autochtonen.lees meer

24.10.2019Jonggehandicapten onder de Participatiewet

Als gevolg van de Participatiewet zijn eind 2018 meer jonggehandicapten aan het werk.lees meer

21.10.2019Notitie 'Responsanalyse AOW leef-vormen'

Uitnodigingen voor enquêtes verstuurd op briefpapier van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) resulteren in een hogere respons.lees meer

15.07.2019Gezondheidsproblemen in WW en bijstand

Dit rapport brengt de relatie tussen gezondheidsproblemen en het gebruik van WW en bijstand in Nederland in beeld.lees meer

04.07.2019Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers

29,4 procent van de verloonde uren van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking werd in december 2018 feitelijk gemaakt in de overheidssector en 70,6 procent in de marktsector.lees meer

24.06.2019Groot onderhoud aard van inkomen en sociaal-economische status (+ aanvullende analyse AVI o.b.v. ouders en Zvw-beta-lingsachterstanden)

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het groot onderhoud aan de kenmerken aard van inkomen en sociaaleconomische status in het risicovereveningsmodel. lees meer

Bekijk hier de volledige publicatielijst van Lennart Kroon.

 Over ons  > Medewerkers  > Lennart Kroon - Zorg & Sociale Zekerheid