Lucy Kok - Zorg & Sociale zekerheid

Lucy Kok

Lucy Kok is sinds 1 november 2000 werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek, als hoofd van het cluster Zorg & Sociale zekerheid. Zij heeft een breed overzicht van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en een gedegen kennis van de gezondheidszorg, de sociale zekerheid, pensioenregulering en de kinderopvangsector.

Lucy Kok heeft veel theoretisch en empirisch onderzoek gedaan naar de gevolgen van financiële prikkels. Daarbij kijkt zij naar zowel de bedoelde gevolgen als naar de averechtse effecten van financiële prikkels. Zij heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de loondoorbetaling bij ziekte, de gevolgen van premiedifferentiatie in de WW en de ZW, de gevolgen van de invoering van de Wet Werk en Bijstand op het aantal bijstandsgerechtigden en de invoering van een andere bekostigingssystematiek voor huisartsen.

Zij is expert op het terrein van re-integratie. Zij heeft onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van re-integratie voor WW’ers en bijstandsontvangers. Ook heeft zij diverse onderzoeken gedaan naar regelingen om te starten als zelfstandige vanuit de WW en de WWB.

Op het terrein van marktwerking heeft zij onder andere onderzoek gedaan naar de (potentiële) gevolgen van ziekenhuisfusies en naar de werking van de zorgverzekeringsmarkt. Ook deed zij onderzoek naar de werking van de markt voor kinderopvang.

Verder heeft zij vele kosten-batenanalyses verricht, zowel van gezondheidsinterventies als re-integratie en kinderopvang. Ook heeft zij meegeschreven aan de Werkwijzer voor kosten-batenanalyses in het sociaal domein.

Lucy Kok heeft economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarna gewerkt bij de Rijksuniversiteit Groningen, de Emancipatieraad, het ministerie van SZW en het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO). Bij het ministerie van SZW was zij verantwoordelijk voor de financiële ramingen voor de volksverzekeringen en pensioenen. Bij IOO was zij onderzoeksmanager sociale zekerheid en gezondheidszorg.

 

Wilt u weten wat Lucy voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:

l.kok@seo.nl
020 525 1635

SEO-rapporten

31.03.2005Marktafbakening ten behoeve van voorgenomen fusie ziekenhuis Hilversum en Gooi-Noord

In dit onderzoek wordt gekeken naar de omvang van de geografische markt, rekening houdend met toekomstig keuzegedrag, van voorgenomen fusieziekenhuizen Hilversum en Gooi-Noord. lees meer

07.12.2004Ontwikkelingen op de markt voor vrijwillige aanvullingen op het pensioen

In dit rapport worden de ontwikkelingen op de markt voor vrijwillige aanvullingen op het pensioen tussen 2001 en 2004 in kaart gebracht. lees meer

07.10.2004Zorgstelsels vergeleken

Dit rapport is een beoordeling van de prestaties van het voorstel van het kabinet en het voorstel van het Verbond van Verzekeraars voor de introductie van een nieuw zorgstelsel.lees meer

15.07.2004Kosten en baten van extramuralisering

In dit onderzoek wordt nagegaan of er tegenover een kostenstijging door extramulalisering elders besparingen staan. lees meer

17.04.2004Lijden vrouwen aan de hypotheekziekte?

Dit rapport brengt man-vrouw verschillen in arbeidsongeschiktheidsrisico in kaart. lees meer

01.04.2004Evaluatie sluitende aanpak 1998-2003

Dit rapport beschrijft de evaluatie van de sluitende aanpak voor volwassenen (het streven om alle nieuwe volwassen werklozen binnen 12 maanden een baan of traject aan te bieden).lees meer

16.09.2003Roadmap zelfregulering

De roadmap is bedoeld voor een beleidsmaker die overweegt om ergens zelfregulering te introduceren. Met deze roadmap kan worden vastgesteld of zelfregulering in uw geval inderdaad een haalbare kaart is.lees meer

12.09.2003Tante pos krijgt concurrentie

Dit rapport gaat in op de effecten van volledige liberalisering van de postmarkt en de mogelijkheden voor regulering.lees meer

10.05.2003Kosten en baten van reïntegratiediensten

Dit onderzoek heeft als doel het ontwikkelen van een methodiek voor een kosten-batenanalyse van reïntegratietrajecten. lees meer

16.01.2003Outsourcing van ICT door overheidsinstellingen

Deze literatuurstudie is bedoeld als een eerste stap op weg naar het formuleren van een beoordelingskader voor beslissingen over outsourcing.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Lucy Kok.

 Over ons  > Medewerkers  > Lucy Kok - Zorg & Sociale zekerheid