Lucy Kok - Zorg & Sociale zekerheid

Lucy Kok

Lucy Kok is sinds 1 november 2000 werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek, als hoofd van het cluster Zorg & Sociale zekerheid. Zij heeft een breed overzicht van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en een gedegen kennis van de gezondheidszorg, de sociale zekerheid, pensioenregulering en de kinderopvangsector.

Lucy Kok heeft veel theoretisch en empirisch onderzoek gedaan naar de gevolgen van financiële prikkels. Daarbij kijkt zij naar zowel de bedoelde gevolgen als naar de averechtse effecten van financiële prikkels. Zij heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de loondoorbetaling bij ziekte, de gevolgen van premiedifferentiatie in de WW en de ZW, de gevolgen van de invoering van de Wet Werk en Bijstand op het aantal bijstandsgerechtigden en de invoering van een andere bekostigingssystematiek voor huisartsen.

Zij is expert op het terrein van re-integratie. Zij heeft onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van re-integratie voor WW’ers en bijstandsontvangers. Ook heeft zij diverse onderzoeken gedaan naar regelingen om te starten als zelfstandige vanuit de WW en de WWB.

Op het terrein van marktwerking heeft zij onder andere onderzoek gedaan naar de (potentiële) gevolgen van ziekenhuisfusies en naar de werking van de zorgverzekeringsmarkt. Ook deed zij onderzoek naar de werking van de markt voor kinderopvang.

Verder heeft zij vele kosten-batenanalyses verricht, zowel van gezondheidsinterventies als re-integratie en kinderopvang. Ook heeft zij meegeschreven aan de Werkwijzer voor kosten-batenanalyses in het sociaal domein.

Lucy Kok heeft economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarna gewerkt bij de Rijksuniversiteit Groningen, de Emancipatieraad, het ministerie van SZW en het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO). Bij het ministerie van SZW was zij verantwoordelijk voor de financiële ramingen voor de volksverzekeringen en pensioenen. Bij IOO was zij onderzoeksmanager sociale zekerheid en gezondheidszorg.

 

Wilt u weten wat Lucy voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:

l.kok@seo.nl
020 525 1635

SEO-rapporten

26.05.2014De farmaceutische industrie in het maatschappelijk debat

Er is in de media kritiek op farmaceutische fabrikanten die nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen. In hoeverre correspondeert die kritiek met de feiten?lees meer

21.05.2014Verdeling van het participatiebudget over gemeenten

In dit onderzoek is een verdeelsleutel ontwikkeld om het participatiebudget over gemeenten te verdelen.lees meer

12.03.2014Effecten verruiming eigen bijdrageregeling Wmo

Gemeenten krijgen vanaf 2015 te maken met meer taken en een korting op grond van de nieuwe Wmo. Hoe groot is het deel van de korting dat gemeenten door hogere eigen bijdragen kunnen verwezenlijken?lees meer

24.02.2014Langetermijneffecten van re-integratie

Het ministerie van SZW wil graag weten of door de inzet van re-integratiemiddelen de kans op werk op de lange termijn toeneemt. Dit onderzoek geeft antwoord op deze vraag.lees meer

17.12.2013Rendement van cursussen voor laaggeletterden

Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking is laaggeletterd. ROC’s organiseren cursussen om laaggeletterdheid te verminderen. Dit onderzoek berekent de kosten en baten van deze cursussen.lees meer

07.11.2013Solidair of solitair?

Van alle werkende Nederlanders is 73 procent voorstander van verplicht pensioensparen. lees meer

09.09.2013Kosten en baten van actieve screening naar HCM

Dit rapport onderzoekt de kosten en baten van actieve screening naar mensen met een verdikte hartspier.lees meer

04.09.2013De waarde van "Kies nu voor kinderen"

Dit rapport bevat een update van een eerdere kosten-batenanalyse van het programma 'Kies nu voor kinderen'. lees meer

08.04.2013De waarde van leerwerkproject Learn2Work

In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe de resultaten van Learn2Work zich verhouden tot de resultaten van andere re-integratietrajecten met een soortgelijke doelgroep. lees meer

19.12.2012Bouwstenen verdeelmodel participatiebudget

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke verdeelsleutels gebruikt kunnen worden om de participatiebudgetten over de gemeenten te verdelen.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Lucy Kok.

 Over ons  > Medewerkers  > Lucy Kok - Zorg & Sociale zekerheid