Lucy Kok - Zorg & Sociale zekerheid

Lucy Kok

Lucy Kok is sinds 1 november 2000 werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek, als hoofd van het cluster Zorg & Sociale zekerheid. Zij heeft een breed overzicht van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en een gedegen kennis van de gezondheidszorg, de sociale zekerheid, pensioenregulering en de kinderopvangsector.

Lucy Kok heeft veel theoretisch en empirisch onderzoek gedaan naar de gevolgen van financiële prikkels. Daarbij kijkt zij naar zowel de bedoelde gevolgen als naar de averechtse effecten van financiële prikkels. Zij heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de loondoorbetaling bij ziekte, de gevolgen van premiedifferentiatie in de WW en de ZW, de gevolgen van de invoering van de Wet Werk en Bijstand op het aantal bijstandsgerechtigden en de invoering van een andere bekostigingssystematiek voor huisartsen.

Zij is expert op het terrein van re-integratie. Zij heeft onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van re-integratie voor WW’ers en bijstandsontvangers. Ook heeft zij diverse onderzoeken gedaan naar regelingen om te starten als zelfstandige vanuit de WW en de WWB.

Op het terrein van marktwerking heeft zij onder andere onderzoek gedaan naar de (potentiële) gevolgen van ziekenhuisfusies en naar de werking van de zorgverzekeringsmarkt. Ook deed zij onderzoek naar de werking van de markt voor kinderopvang.

Verder heeft zij vele kosten-batenanalyses verricht, zowel van gezondheidsinterventies als re-integratie en kinderopvang. Ook heeft zij meegeschreven aan de Werkwijzer voor kosten-batenanalyses in het sociaal domein.

Lucy Kok heeft economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarna gewerkt bij de Rijksuniversiteit Groningen, de Emancipatieraad, het ministerie van SZW en het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO). Bij het ministerie van SZW was zij verantwoordelijk voor de financiële ramingen voor de volksverzekeringen en pensioenen. Bij IOO was zij onderzoeksmanager sociale zekerheid en gezondheidszorg.

 

Wilt u weten wat Lucy voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:

l.kok@seo.nl
020 525 1635

SEO-rapporten

22.11.2012Kosten-batenanalyse diëtetiek

Dit rapport geeft een overzicht van de kosten en baten van dieetadvisering voor patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten.lees meer

04.10.2012Remuneration of medical specialists

Dit rapport maakt een internationale vergelijking van de inkomens van medisch specialisten in Nederland, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (in het Engels). lees meer

01.10.2012De waarde van logopedie

Deze maatschappelijke kosten-batenanalyse geeft inzicht in de waarde van logopedie voor Nederland. lees meer

23.08.2012De waarde van 'Kies nu voor Kinderen'

Het programma 'Kies nu voor Kinderen' beoogt geïntegreerde kinderopvang te bieden voor jonge kinderen. Uitgangspunt is dat elk kind recht heeft op kinderopvang. Wat zijn de kosten en baten van dit initiatief?lees meer

26.03.2012Kosten en baten Thuisbegeleiding voor psychiatrische patiënten

Thuisbegeleiding is praktische hulpverlening aan huis. Wat zijn de kosten en baten van thuisbegeleiding voor psychiatrische patiënten?lees meer

23.03.2012Effecten van invoering loondoorbetaling bij ziekte door uitzendbureaus

Dit rapport onderzoekt de effecten van een loondoorbetalingverplichting voor uitzendbureaus.lees meer

09.12.2011Fit-4-Work: een ex-ante kosten-baten analyse

Fit-4-Work is een interventie die erop gericht is uitkeringsgerechtigden met grote afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Dit rapport geeft inzicht in de potentiële kosten en baten van Fit-4-Work.lees meer

30.11.2011Separate, joint or integrated?

In dit rapport wordt onderzoek gedaan naar actief arbeidsmarktbeleid voor werklozen in de bijstand en werkloosheidsuitkeringen (in het Engels).lees meer

26.10.2011Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Thuisbegeleiding is intensieve, tijdelijke, praktische hulpverlening aan huis. Wat zijn de kosten en baten van Thuisbegeleiding?lees meer

12.10.2011Lessen reïntegratie: wat werkt voor wie?

Voor wie werkt een vakgerichte training? En voor wie werkt een (langdurige) loonkostensubsidie? Dit rapport geeft antwoord op deze en andere vragen.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Lucy Kok.

 Over ons  > Medewerkers  > Lucy Kok - Zorg & Sociale zekerheid