Lucy Kok - Zorg & Sociale zekerheid

Lucy Kok

Lucy Kok is sinds 1 november 2000 werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek, als hoofd van het cluster Zorg & Sociale zekerheid. Zij heeft een breed overzicht van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en een gedegen kennis van de gezondheidszorg, de sociale zekerheid, pensioenregulering en de kinderopvangsector.

Lucy Kok heeft veel theoretisch en empirisch onderzoek gedaan naar de gevolgen van financiële prikkels. Daarbij kijkt zij naar zowel de bedoelde gevolgen als naar de averechtse effecten van financiële prikkels. Zij heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de loondoorbetaling bij ziekte, de gevolgen van premiedifferentiatie in de WW en de ZW, de gevolgen van de invoering van de Wet Werk en Bijstand op het aantal bijstandsgerechtigden en de invoering van een andere bekostigingssystematiek voor huisartsen.

Zij is expert op het terrein van re-integratie. Zij heeft onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van re-integratie voor WW’ers en bijstandsontvangers. Ook heeft zij diverse onderzoeken gedaan naar regelingen om te starten als zelfstandige vanuit de WW en de WWB.

Op het terrein van marktwerking heeft zij onder andere onderzoek gedaan naar de (potentiële) gevolgen van ziekenhuisfusies en naar de werking van de zorgverzekeringsmarkt. Ook deed zij onderzoek naar de werking van de markt voor kinderopvang.

Verder heeft zij vele kosten-batenanalyses verricht, zowel van gezondheidsinterventies als re-integratie en kinderopvang. Ook heeft zij meegeschreven aan de Werkwijzer voor kosten-batenanalyses in het sociaal domein.

Lucy Kok heeft economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarna gewerkt bij de Rijksuniversiteit Groningen, de Emancipatieraad, het ministerie van SZW en het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO). Bij het ministerie van SZW was zij verantwoordelijk voor de financiële ramingen voor de volksverzekeringen en pensioenen. Bij IOO was zij onderzoeksmanager sociale zekerheid en gezondheidszorg.

 

Wilt u weten wat Lucy voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:

l.kok@seo.nl
020 525 1635

SEO-rapporten

22.06.2011De waarde van kinderopvang

Er is veel discussie over de kinderopvang. Het kabinet wil de arbeidsparticipatie verhogen maar ook bezuinigen op subsidies, onder andere in de kinderopvang. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de maatschappij?lees meer

20.02.2011Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken

Re-integratie kan efficiënter en effectiever vormgegeven worden. Dat blijkt uit het rapport 'Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken'.lees meer

14.01.2011Kosten en baten van welzijn en maatschappelijke dienstverlening

In dit rapport worden kosten-batenanalyses gemaakt van zeven welzijnsprojecten.lees meer

29.11.2010ICT in zorg en onderwijs

Zowel de overheid als partijen in de zorg en het onderwijs investeren in ICT om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid te verbeteren. Wat levert dat op?lees meer

29.11.2010Winst in de eigendomsstructuur: Eigendom, winstbestemming en zeggenschap binnen ziekenhuizen

Vrijheid van winstuitkering, eigendom en zeggenschap is voor ziekenhuizen niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk voor de toekomst van de sector. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de NVZ.lees meer

26.11.2010De relatie tussen medisch specialisten en het ziekenhuis

De nadelen van alle medisch specialisten verplicht in loondienst nemen, zijn groter dan de voordelen.lees meer

26.11.2010Kosten en resultaten van re-integratie

Wat zijn de kosten en baten van de ruim 200.000 door gemeenten en UWV gestarte re-integratietrajecten?lees meer

25.11.2010Effecten voedingszorg door LZK-scholen

Wegen de baten van optimale voedingszorg door scholen voor langdurig zieke kinderen op tegen de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden?lees meer

30.09.2010De praktijk van waardeoverdracht

Is een heroverweging van het systeem van waardeoverdracht van pensioenen nodig? In dit rapport wordt de praktijk rondom waardeoverdracht onderzocht.    lees meer

01.09.2010Evaluatie premiegroepensystematiek WW

In vijf sectoren is de premiegroepensystematiek ingevoerd, met als doel om cyclische en seizoenswerkeloosheid terug te dringen en zo het seizoensgebonden gebruik van de WW tegen te gaan. Dit is een evaluatie van die systematiek. lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Lucy Kok.

 Over ons  > Medewerkers  > Lucy Kok - Zorg & Sociale zekerheid