Lucy Kok - Zorg & Sociale zekerheid

Lucy Kok

Lucy Kok is sinds 1 november 2000 werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek, als hoofd van het cluster Zorg & Sociale zekerheid. Zij heeft een breed overzicht van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en een gedegen kennis van de gezondheidszorg, de sociale zekerheid, pensioenregulering en de kinderopvangsector.

Lucy Kok heeft veel theoretisch en empirisch onderzoek gedaan naar de gevolgen van financiële prikkels. Daarbij kijkt zij naar zowel de bedoelde gevolgen als naar de averechtse effecten van financiële prikkels. Zij heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de loondoorbetaling bij ziekte, de gevolgen van premiedifferentiatie in de WW en de ZW, de gevolgen van de invoering van de Wet Werk en Bijstand op het aantal bijstandsgerechtigden en de invoering van een andere bekostigingssystematiek voor huisartsen.

Zij is expert op het terrein van re-integratie. Zij heeft onderzoek gedaan naar de lange termijn effecten van re-integratie voor WW’ers en bijstandsontvangers. Ook heeft zij diverse onderzoeken gedaan naar regelingen om te starten als zelfstandige vanuit de WW en de WWB.

Op het terrein van marktwerking heeft zij onder andere onderzoek gedaan naar de (potentiële) gevolgen van ziekenhuisfusies en naar de werking van de zorgverzekeringsmarkt. Ook deed zij onderzoek naar de werking van de markt voor kinderopvang.

Verder heeft zij vele kosten-batenanalyses verricht, zowel van gezondheidsinterventies als re-integratie en kinderopvang. Ook heeft zij meegeschreven aan de Werkwijzer voor kosten-batenanalyses in het sociaal domein.

Lucy Kok heeft economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarna gewerkt bij de Rijksuniversiteit Groningen, de Emancipatieraad, het ministerie van SZW en het Instituut voor Onderzoek van Overheidsuitgaven (IOO). Bij het ministerie van SZW was zij verantwoordelijk voor de financiële ramingen voor de volksverzekeringen en pensioenen. Bij IOO was zij onderzoeksmanager sociale zekerheid en gezondheidszorg.

 

Wilt u weten wat Lucy voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:

l.kok@seo.nl
020 525 1635

SEO-rapporten

13.03.2007Toename gebruik ondersteuning voor jongeren met een gezondheidsbeperking

Waarom neemt de groep kinderen/jongeren met een fysieke, verstandelijke en/of psychische beperking, die gebruik maakt van extra ondersteuning op het terrein van zorg, arbeid, inkomen en onderwijs, toe?lees meer

06.03.2007Aftrek buitengewone uitgaven 2005 door chronisch zieken en gehandicapten

Dit onderzoek verschaft inzicht in de omvang van het gebruik en het rechthebbend niet-gebruik van de aftrekregeling voor buitengewone uitgaven over 2005 onder chronisch zieken en gehandicapten.lees meer

20.02.2007Kosten en baten van participatiebeleid

Volgens de SER moet in 2040 de arbeidsparticipatie van vrouwen met 10%-punt gestegen zijn ten opzichte van de participatie in 2006. Wat kan er gedaan worden om de participatiegraad op lange termijn te verhogen?lees meer

07.11.2006Effectiviteit van reïntegratie voor WW’ers

Dit rapport geeft een overzicht van de bevindingen uit de Nederlandse literatuur over de effectiviteit, kosteneffectiviteit en maatschappelijke baten van reïntegratie van werklozen en een inzicht in de kennislacunes.lees meer

07.11.2006Kosten en baten van reïntegratie

Dit rapport weergeeft de resultaten van een kosten-batenanalyse van reïntegratietrajecten. lees meer

29.10.2006Kosten en baten van zorgvernieuwing

In dit onderzoek wordt gekeken naar het structurele effect van het doorbraakproject Mamacarcinoom op de kosten en opbrengsten van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. lees meer

10.05.2006Dutch lessons from the Swedish pension reform

In dit rapport wordt gekeken naar Zweden, waar sinds 1999 de pensioenleeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Dat kan dienen als oplossing voor de vergrijzingsproblematiek van Nederland. lees meer

12.10.2005De markt voor kinderopvang in 2004

Dit rapport beschrijft hoe de markt voor kinderopvang er in oktober 2004 uitzag. Door dit onderzoek in de (nabije) toekomst te herhalen, kunnen de veranderingen op de markt voor kinderopvang in beeld worden gebracht.lees meer

01.08.2005Morgen zonder zorg(en)?

In dit rapport wordt onderzocht hoe verschillen in arbeidsproductiviteitsgroei tussen zorginstellingen kunnen worden verklaard en welke belemmeringen en stimulansen aanwezig zijn om de productiviteit te verhogen. lees meer

13.05.2005Accessibility of public services

Het doel van dit onderzoek is om verschillende beleidsinstrumenten die worden gebruikt om toegankelijkheid van bepaalde producten en diensten te waarborgen te evalueren. lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Lucy Kok.

 Over ons  > Medewerkers  > Lucy Kok - Zorg & Sociale zekerheid