Marloes Lammers - Zorg & Sociale Zekerheid

Marloes Lammers

Marloes Lammers is gepromoveerd arbeidseconoom en heeft 10 jaar ervaring met onderzoek op het gebied van arbeid, sociale zekerheid en gezondheidszorg.

Zij is expert op gebied van (kwantitatieve) beleidsevaluaties in de sociale zekerheid. Zij heeft leiding gegeven aan projecten op onderwerpen zoals de effectiviteit van re-integratietrajecten, loondoorbetaling bij ziekte, de gevolgen van premiedifferentiatie bij arbeidsongeschiktheid, en wijzigingen in pensioenregelgeving. Ook heeft zij ruime ervaring met koopkrachtberekeningen op basis van administratieve databestanden. Marloes heeft een brede kennis van beschikbare (micro)data en econometrische methoden, zoals regressietechnieken, duurmodellen en matching.

Marloes maakt in haar onderzoek ook graag gebruik van kwalitatieve onderzoekstechnieken. Voor SEO interviewde ze zowel grote als kleine werkgevers op het gebied van arbobeleid en verzuim, en sprak ze met het management van zorginstellingen over hun beleid. Marloes heeft diverse focusgroepen van zorgprofessionals begeleid en enquêtes opgesteld, op onderwerpen zoals betaalbaarheid van pensioenen en werkgelegenheid in de zorg.

Tot slot heeft Marloes bij SEO een aantal kosten-batenanalyses van medische interventies uitgevoerd. Zo deed ze onderzoek naar de kosten en baten van de behandeling van astma en COPD, de kosten en baten van dieetadvisering en de kosten en baten van ergotherapie. Bij het maken van de berekeningen in een kosten-batenanalyse komt haar economische en econometrische achtergrond goed van pas.

Marloes studeerde in 2006 cum laude af als Msc in Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hierna volgde zij een tweejarige onderzoeksmaster aan het Tinbergen Instituut, waar ze zich specialiseerde in Econometrie en Empirische Micro-economie.  Marloes werkt sinds 2011 als (senior) onderzoeker bij SEO, na een periode als promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2017 is zij gepromoveerd op een proefschrift over de effecten van verschillende financiële prikkels op baankeuzes. Een aantal van haar artikelen zijn gepubliceerd in gerenommeerde internationale tijdschriften zoals de European Economic Review en Labour Economics.

 

Wilt u weten wat Marloes voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:

m.lammers@seo.nl
020 525 1632

SEO-rapporten

17.01.2020Effect verhoging AOW-leeftijd

Sinds de verhoging van de AOW-leeftijd is de arbeidsparticipatie van 65-jarigen toegenomen en investeren werkgevers meer in scholing van oudere werknemers.lees meer

15.11.2019Langetermijneffecten re-integratie

Het effect van re-integratietrajecten voor WW-gerechtigden verschilt op de korte termijn voor personen met een niet-westerse migratieachtergrond en autochtonen.lees meer

24.10.2019Jonggehandicapten onder de Participatiewet

Als gevolg van de Participatiewet zijn eind 2018 meer jonggehandicapten aan het werk.lees meer

15.07.2019Gezondheidsproblemen in WW en bijstand

Dit rapport brengt de relatie tussen gezondheidsproblemen en het gebruik van WW en bijstand in Nederland in beeld.lees meer

24.06.2019Groot onderhoud aard van inkomen en sociaal-economische status (+ aanvullende analyse AVI o.b.v. ouders en Zvw-beta-lingsachterstanden)

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het groot onderhoud aan de kenmerken aard van inkomen en sociaaleconomische status in het risicovereveningsmodel. lees meer

11.04.2019Perspectief Wsw onder de Participatiewet

De Wet sociale werkvoorziening (Wsw) is per 1 januari 2015 gesloten voor nieuwe instroom. Wat is er sindsdien gebeurd met degenen die eind 2014 in sociale werkplaats werkten of op de wachtlijst stonden?lees meer

11.04.2019Jonggehandicapten onder de Participatiewet

Dit onderzoek beschrijft welke gevolgen de Participatiewet heeft voor 18-jarige jonggehandicapten die in 2015 bij ongewijzigd beleid in de Wajong zouden zijn ingestroomd.lees meer

19.02.2019Effectiviteit WGA-verzekering bij Achmea

Achmea heeft SEO gevraagd om te onderzoeken of de begeleiding en adviezen van Achmea instroom in de WGA voorkómen en uitstroom uit de WGA bevorderen in vergelijking met andere private partijen en publiek verzekerden (UWV).lees meer

19.06.2018Niet-ingezetenen en indeling in meerjarig hoge kosten

Verzekeraars worden overgecompenseerd voor ZVW-verzekerden die niet in Nederland wonen.lees meer

08.06.2018Regionale effecten in de risicoverevening

Regionale kenmerken die een verklaring bieden voor een verschil in zorgkosten zijn het percentage personen met een (niet-)westerse migratieachtergrond, en het percentage personen met een laag inkomen.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Marloes Lammers.

 Over ons  > Medewerkers  > Marloes Lammers - Zorg & Sociale Zekerheid