Sandra Muilwijk-Vriend - Zorg & Sociale Zekerheid

Sandra Muilwijk-Vriend

Sandra Muilwijk-Vriend is gepromoveerd econoom en doet onderzoek op het gebied van arbeidsmarkt, sociale zekerheid en gezondheidszorg.

Ze maakt in haar onderzoek veelvuldig gebruik van kwantitatieve onderzoeksmethoden op (micro)data en past dit toe op tal van vraagstukken. Sandra heeft gewerkt aan het verdeelmodel voor de verdeling van budgetten voor de verstrekking van bijstandsuitkeringen door gemeenten. Daarnaast heeft Sandra onder meer onderzoek gedaan naar de inkomensmobiliteit in Nederland, de arbeidsparticipatie van 55-plussers, de bijstandsduur van statushouders en de effecten van een aantal fiscale ondernemersregelingen.

Sandra heeft ruime ervaring met econometrische onderzoeksmethoden zoals regressieanalyses, paneldata-modellen, duurmodellen en matching-technieken. Bovendien heeft ze een brede kennis van beschikbare microdata. Sandra maakt in haar onderzoek ook gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden. Ze interviewde bijvoorbeeld gemeenten over hun beleid rondom de verstrekking van bijstandsuitkeringen.

Sandra rondde in 2010 cum laude de master Economics aan de Vrije Universiteit Amsterdam af. Daarna rondde zij in 2012 cum laude de tweejarige onderzoeksmaster Economics aan het Tinbergen Instituut af, met als specialisatie empirische micro-economie. Begin 2016 promoveerde Sandra aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In haar proefschrift ontwikkelt en analyseert ze de kwaliteit van een nieuwe statistische profiling-methode om een duuruitkomst, zoals werkloosheidsduur, te voorspellen en daarmee in te schatten wie mogelijk van re-integratiedienstverlening kan profiteren. Daarnaast bestudeert ze in haar proefschrift, middels een veldexperiment in de Nederlandse markt voor langdurige zorg, de effecten van bepaalde manieren van controle van aanvragen voor langdurige zorg op het aanvraaggedrag van zorgaanbieders. Daarvoor maakt ze gebruik van administratieve data van het CIZ en CBS. Een deel van deze onderzoeken is inmiddels gepubliceerd in een gerenommeerd internationaal tijdschrift.

 

Wilt u weten wat Sandra voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:
s.vriend@seo.nl
020 525 1668

SEO-rapporten

15.07.2019Gezondheidsproblemen in WW en bijstand

Dit rapport brengt de relatie tussen gezondheidsproblemen en het gebruik van WW en bijstand in Nederland in beeld.lees meer

24.06.2019Groot onderhoud aard van inkomen en sociaal-economische status (+ aanvullende analyse AVI o.b.v. ouders en Zvw-beta-lingsachterstanden)

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het groot onderhoud aan de kenmerken aard van inkomen en sociaaleconomische status in het risicovereveningsmodel. lees meer

30.04.2019Notitie 'Analyse regionale patronen budgetmutaties'

De budgetaandelen voor gemeenten die volgen uit het bijstandsverdeelmodel in 2018 en 2019 verschillen van elkaar. Dit onderzoek gaat in op de oorzaken van deze verschillen. lees meer

14.01.2019De optimale verdeelsystematiek voor het sociaal domein in het Gemeentefonds

Het ministerie van BZK heeft SEO en Atlas voor gemeenten gevraagd de meest wenselijke techniek in beeld te brengen om de budgetten voor het sociaal domein (Jeugdwet, Wmo 2015 en Participatiewet) over gemeenten te verdelen.lees meer

17.12.2018Aanvullende analyse uitkomsten verdeelmodel 2018

Nadere analyse van de uitkomsten van het bijstandsverdeelmodel 2018 voor de gemeente Den Haag. lees meer

20.11.2018Kansen bekeken

Mensen met een migratieachtergrond hebben een kleinere kans op een baan na het afronden van hun opleiding en een kleinere kans om door te stromen naar een baan met gunstigere arbeidsvoorwaarden. Daarnaast hebben zij een grotere...lees meer

11.10.2018Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2019

Dit rapport beschrijft het vaststellen van de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2019.lees meer

30.07.2018De verdeling van de bijstandsmiddelen 2019

De hoogte van een bijstandsuitkering hangt af van de mate waarin iemand in deeltijd kan werken of een andere uitkering ontvangt. lees meer

18.07.2018Aanvullende analyse uitkomsten verdeelmodel 2018 (Vlissingen, Middelburg en Veere)

Nadere analyse van de uitkomsten van het bijstandsverdeelmodel voor de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere.lees meer

18.07.2018Aanvullende analyse uitkomsten verdeelmodel 2018 (Leidschendam-Voorburg)

Nadere analyse van de uitkomsten van het bijstandsverdeelmodel voor de gemeente Leidschendam-Voorburg.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Sandra Muilwijk-Vriend.

 Over ons  > Medewerkers  > Sandra Muilwijk-Vriend - Zorg & Sociale Zekerheid