Tom Smits - Mededinging & Innovatie

Tom Smits

Tom Smits is onderzoeker bij SEO en is gespecialiseerd in het bouwen van (financieel)-economische modellen, econometrische analyses en machine-learning-technieken.

Tom heeft de methode helpen ontwikkelen die SEO hanteert voor het berekenen van directe en indirecte productie- en werkgelegenheidseffecten van overheidsinvesteringen en -beleid. Deze methode, die onder meer gebruikt maakt van input-output-tabellen, is inmiddels gebruikt in veel van de kostenbatenanalyses en effectenstudies die SEO heeft uitgevoerd voor de Nederlandse overheid. In dit kader heeft Tom onder meer de baten van overheidsinvesteringen in radiotelescoop SKA en de terugverdieneffecten van overheidssteun aan zeehavens berekend. Ook zet Tom deze methoden in voor het Turistika-model, dat de effecten van toerisme op de Curaçaose economie berekent.

Tom heeft veel ervaring met het (econometrisch) analyseren van microdata die betrekking hebben op Nederlandse huishoudens en bedrijven. Hij werkte onder andere mee aan de doorontwikkeling van het bijstandsverdeelmodel en werkte aan verschillende projecten omtrent internationale handel en handelsakkoorden. Ook verzorgde hij de kwantitatieve analyses van verschillende beleidsevaluaties, waaronder de evaluatie van fiscale ondernemersregelingen, de evaluatie van fiscale regelingen rondom bedrijfsoverdracht en de evaluatie van ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba.

Aanvullend op zijn econometrische ervaring beschikt Tom over ruime kennis van machine-learning-technieken als feature engineering, text mining en neural networks, waarmee Tom onder andere tekst in reviews gebruikte om klanttevredenheid te verklaren en te voorspellen. Voor het ministerie van Economische Zaken bouwde Tom het lastendrukmodel voor bedrijven, waarin met behulp van clusteranalyse in de microdatabestanden van het CBS gezocht werd naar de optimale manier om bedrijven te groeperen.

Tom heeft de masteropleiding econometrie aan de Universiteit van Amsterdam afgerond, en bezit daarnaast een masterdiploma civiele techniek. 


Wilt u weten wat Tom voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
t.smits@seo.nl
020 525 1671

SEO-rapporten

10.09.2019Verlaging van gaswinning tot beneden het niveau van leveringszekerheid: Verkenning van economische en maatschappelijke gevolgen

Het abrupt verlagen van de gaswinning uit Groningen kan grote economische en maatschappelijke gevolgen hebben. lees meer

05.09.2018De AIQ in Nederland: een overzicht

Er is discussie over de trendmatige ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote (AIQ). SEO heeft in opdracht van VNO-NCW een overzicht gemaakt van wat er over de AIQ in Nederland bekend is. lees meer

19.03.2018Verwachte kosten verandering baby-norm kinderopvang

Per 1 januari 2019 zal de beroepskracht-kindratio voor de opvang van baby’s in de dagopvang veranderen. Welke kosten brengt dit met zich mee voor kinderopvangorganisaties?lees meer

03.07.2017Marktwerking leermiddelen voortgezet onderwijs

Aanbestedingen van raamcontracten resulteren in lagere prijzen voor leermiddelen, dan aanbestedingen met één leermiddel per perceel. lees meer

18.05.2017Evaluatie fiscale ondernemersregelingen

Nederland heeft veel ondernemers. Acht fiscale ondernemersregelingen voor IB-ondernemers worden onder de loep genomen om te bekijken in hoeverre ze doeltreffend en doelmatig zijn.lees meer

24.04.2017Eindevaluatie Meerjarenprogramma’s Fondo Desaroyo Aruba

Tussen 2000 en 2016 zijn zes meerjarenprogramma’s uitgevoerd vanuit het ontwikkelingsfonds Fondo Desaroyo Aruba. In totaal zijn 763 projecten met een waarde van 500 mln. Arubaanse gulden in belangrijke mate effectief uitgevoerd.lees meer

09.02.2017Effecten van zes EU-handelsakkoorden op de Nederlandse economie

De Europese Unie overweegt zes nieuwe handelsakkoorden te sluiten. De effecten hiervan op de Nederlandse economie zijn positief maar klein. Als alle zes akkoorden tegelijk ingaan, stijgt het Nederlands BBP met 0,5 procent.lees meer

03.02.2017Telecommunicatie in Caribisch Nederland

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling van telecommunicatiemarkten in Caribisch Nederland sinds de transitie. Verbeterde toegang tot, en toegenomen aanbod van, telecommunicatiediensten zijn belangrijke ontwikkelingen.lees meer

12.12.2016Astronomische welvaart?

Welke effecten heeft een Nederlandse bijdrage aan de Square Kilometre Array (SKA), ’s werelds grootste en meest gevoelige radiotelescoop? lees meer

04.10.2016Actualisatie gegevens verdeelmodel Participatiewet 2017

Om de voorlopige budgetten voor gemeenten voor 2017 vast te stellen, moeten de gebruikte gegevens in het verdeelmodel van de Participatiewet geactualiseerd worden.lees meer

Bekijk hier de volledige publicatielijst van Tom Smits

 Over ons  > Medewerkers  > Tom Smits - Mededinging & Innovatie