Ward Rougoor - Financiële Markten & Finance

Ward Rougoor

Ward Rougoor is gespecialiseerd in financieel economisch onderzoek. Hij heeft ruim 5 jaar ervaring met (beleids-) evaluatieonderzoek, zowel in nationale als internationale context.

Ward heeft veel ervaring met het evalueren van financieringsinstrumenten. Zo evalueerde hij Qredits Microfinanciering, Project Financieringslink en de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast doet Ward veel evaluatieonderzoek van internationale ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de evaluaties van 2SCALE, het Dutch Good Growth Fund (DGGF) en de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV).

Naast evaluatieonderzoek is Governance is een belangrijk onderzoeksthema voor Ward. Hij was onderdeel van de onderzoeksteams van vier recente SEO-onderzoeken naar de Code Pensioenfondsen en de naleving van de Corporate Governance Code voor beursgenoteerde bedrijven (boekjaren 2015 en 2016).

Ward beheerst een breed pallet aan kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Hij is bedreven in (meta)regressieanalyses, clusteranalyses en input-output modellen. Ook kan hij uit te voeten met WACC en CAPM modellen en waarderingsvraagstukken in den brede. Daarnaast heeft hij ervaring met maatschappelijke kostenbaten analyses (MKBA’s), het afnemen van enquêtes, (groeps-) interviews en het uitvoeren van dossieranalyse en literatuuronderzoek.

Ward heeft een Master International Economics and Globalisation van de Universiteit Utrecht. In zijn masterthesis modelleerde hij wereldwijde inkomensongelijkheid in de 21e eeuw. Een aangepaste versie van dit artikel is later gepubliceerd in World Development.


Wilt u weten wat Ward voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
w.rougoor@seo.nl
020 525 1633

SEO-rapporten

01.10.2019De Nederlandse markt voor wettelijke controles

Dit rapport geeft een economische analyse van de kenmerken van de Nederlandse markt voor wettelijke controles, als input voor de onafhankelijke onderzoekscommissie Commissie Toekomst Accountancysector.lees meer

04.07.2019Prijsregulering in de vrije huursector. Kansen en risico’s van de ‘noodknop middenhuur’

Dit rapport bevat de in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uitgevoerde economische analyse van de ‘noodknop middenhuur’.lees meer

11.04.2019Effecten openbaarmaking inspectiegegevens Inspectie SZW

Dit onderzoek presenteert theoretische en empirische aanwijzingen voor het bestaan van, en de variatie in nalevingseffecten door de openbaarmaking van inspectiegegevens.lees meer

05.02.2019Beleidsdoorlichtingen belicht

Het ministerie van Financiën heeft SEO gevraagd om te onderzoeken of beleidsdoorlichtingen goed werken. Beleidsdoorlichtingen hebben als doel om na te gaan of overheidsbeleid doeltreffend en doelmatig is.lees meer

05.02.2019Evaluatie Innovatiekrediet 2012 - 2017

Dit rapport bevat het periodieke evaluatieonderzoek van het Innovatiekrediet over de periode 2012-2017.lees meer

12.12.2018Monitoring Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Dit rapport bevat de monitoring van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering over 2018.lees meer

06.11.2018Balansen, inkomsten en uitgaven van bfi’s

Het kabinet wil een bronbelasting op uitgaande rente- en royaltystromen naar laagbelastende jurisdicties invoeren ter bestrijding van belastingontwijking. Welk deel van deze betalingen wordt geraakt door deze bronbelasting?lees meer

17.07.2018Evaluatie BFT

Het Bureau Financieel Toezicht, toezichthouder op notarissen en gerechtsdeurwaarders en naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is risicogerichter gaan opereren in de periode 2012-2016.lees meer

22.05.2018De betekenis van ‘investment hubs’ voor FDI, economische ontwikkeling en handel

SEO Economisch Onderzoek heeft de betekenis van ‘investment hubs’ voor FDI en het belang van FDI voor internationale handel en economische ontwikkeling onderzocht. lees meer

30.01.2018Nalevingsonderzoek Corporate Governance Code boekjaar 2016

Dit rapport bevat het nalevingsonderzoek van de Corporate Governance Code over boekjaar 2016, opgesteld in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Ward Rougoor.

 Over ons  > Medewerkers  > Ward Rougoor - Financiële Markten & Finance