Ward Rougoor - Financiële Markten & Finance

Ward Rougoor

Ward Rougoor is gespecialiseerd in financieel economisch onderzoek. Hij heeft ruim 5 jaar ervaring met (beleids-) evaluatieonderzoek, zowel in nationale als internationale context.

Ward heeft veel ervaring met het evalueren van financieringsinstrumenten. Zo evalueerde hij Qredits Microfinanciering, Project Financieringslink en de Garantieregeling Scheepsnieuwbouwfinanciering in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Daarnaast doet Ward veel evaluatieonderzoek van internationale ontwikkelingssamenwerkingsprojecten. Voorbeelden hiervan zijn de evaluaties van 2SCALE, het Dutch Good Growth Fund (DGGF) en de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV).

Naast evaluatieonderzoek is Governance is een belangrijk onderzoeksthema voor Ward. Hij was onderdeel van de onderzoeksteams van vier recente SEO-onderzoeken naar de Code Pensioenfondsen en de naleving van de Corporate Governance Code voor beursgenoteerde bedrijven (boekjaren 2015 en 2016).

Ward beheerst een breed pallet aan kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. Hij is bedreven in (meta)regressieanalyses, clusteranalyses en input-output modellen. Ook kan hij uit te voeten met WACC en CAPM modellen en waarderingsvraagstukken in den brede. Daarnaast heeft hij ervaring met maatschappelijke kostenbaten analyses (MKBA’s), het afnemen van enquêtes, (groeps-) interviews en het uitvoeren van dossieranalyse en literatuuronderzoek.

Ward heeft een Master International Economics and Globalisation van de Universiteit Utrecht. In zijn masterthesis modelleerde hij wereldwijde inkomensongelijkheid in de 21e eeuw. Een aangepaste versie van dit artikel is later gepubliceerd in World Development.


Wilt u weten wat Ward voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:
w.rougoor@seo.nl
020 525 1633

SEO-rapporten

02.04.2020Kosten en baten van aliasgebruik in het betalingsverkeer

Grootschalig aliasgebruik verlaagt overstapdrempels en stimuleert concurrentie in betalingsverkeer. Marktbrede adoptie van een robuust alias leidt zo tot baten, maar gaat gepaard met hoge eenmalige kosten de gehele betaalketen. lees meer

20.02.2020Independent assessment of the AGRI3 Fund proposal

Op verzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken (afdeling ‘Inclusive Green Growth’) heeft SEO een onafhankelijk beoordeling gegeven van het financieringsverzoek met betrekking tot het AGRI3 fonds. lees meer

30.01.2020Modellen voor bestendig inkomen

Zijn er empirische modellen te ontwikkelen voor een meer toekomstgerichte beoordeling van kredietwaardigheid en kredietrisico’s, en is het nodig hierbij onderscheid te maken tussen de (potentiële) doelgroepen?lees meer

30.01.2020Doelgroepen voor de NHG

Welke (potentiële) doelgroepen van de NHG kunnen gedefinieerd worden, hoe groot zijn deze groepen en wat is hun samenstelling?lees meer

30.01.2020Werking en effectiviteit van de NHG

De Nationale Hypotheek Garantie kent verschillende doelgroepen. Uit deze analyse blijkt de garantie vooral van waarde voor starters. Andere potentiele doelgroepen zijn senioren en ondernemers. lees meer

18.12.2019Independent Evaluation of the FDOV Project “Pro Poor Potato”

Het ‘Pro Poor Potato’ project introduceert Nederlandse aardappels en teelttechnieken in Vietnam. Geleerde lessen en adviezen.lees meer

16.12.2019Evaluatie doeltreffendheid en doelmatigheid eigenwoningregeling

Dit onderzoek laat zien dat de hypotheekrenteaftrek door negatieve neveneffecten (hoge kosten, hogere huizenprijzen, lagere welvaart, meer schuldopbouw) ondoelmatig is. lees meer

12.12.2019Nalevingsonderzoek Corporate Governance Code boekjaar 2018

Dit rapport beschrijft de resultaten va het nalevingsonderzoek Corporate Governance Code over boekjaar 2018. In 1,0 procent van de gevallen is niet-naleving vastgesteld.lees meer

12.12.2019Monitoring Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Dit rapport beschrijft de resultaten van de tweede monitor van de NVB Gedragscode Kleinzakelijke Financieringlees meer

01.10.2019De Nederlandse markt voor wettelijke controles

Dit rapport geeft een economische analyse van de kenmerken van de Nederlandse markt voor wettelijke controles, als input voor de onafhankelijke onderzoekscommissie Commissie Toekomst Accountancysector.lees meer

Bekijk de volledige publicatielijst van Ward Rougoor.

 Over ons  > Medewerkers  > Ward Rougoor - Financiële Markten & Finance