pagina

De effectiviteit van regionaal beleid in wetenschappelijk onderzoek vanaf 1970


Publicatienummer: 751
Auteur: C.C. Bijvoet, C.C. Koopmans
Opdrachtgever: Ministerie van Financiën, Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Regionaal Economisch Beleid
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 90-6733-270-4

In Nederland wordt al vele decennia regionaal economisch beleid gevoerd. Dit beleid is er op gericht om enerzijds de welvaartsverschillen tussen Nederlandse regio's te verkleinen en anderzijds om de welvaartsgroei in geheel Nederland te vergroten. Momenteel wordt een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) uitgevoerd, met de volgende probleemstelling: 'In welke mate heeft het regionaal economisch beleid naast de verkleining van regionale welvaarts- en werkgelegenheidsverschillen, bijgedragen aan de totale economische groei in
Nederland? Wat zijn de motieven om - naast nationaal economisch beleid - regionaal economisch beleid te voeren en tot welke vormen van regionaal beleid geven deze motieven aanleiding? Welke vormen van regionaal beleid leveren een (kosten) effectieve bijdrage aan het economische groeivermogen op lange termijn?'

De probleemstelling uit de taakopdracht gaat in op beide doelstellingen, en wordt uitgewerkt in de volgende drie deelvragen:

1. Wat zijn de effecten van het huidige regionaal economisch beleid op de verschillen in welvaart tussen regio's en op de welvaartsgroei van Nederland?
2. Bestaat er in de toekomst (nog) aanleiding om regionaal economisch beleid te voeren, en zo ja, wat zijn in de toekomst de meest geschikte instrumenten voor dit beleid?
3. In hoeverre hebben de beleidsopties voor het regionaal economisch beleid implicaties voor het overige beleid met een regionale component?

De werkgroep van het IBO heeft de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO)
gevraagd een literatuurstudie uit te voeren naar evaluaties van regionaal economisch beleid in onderzoeken van de laatste dertig jaar. De literatuurstudie richt zich met name op de eerste deelvraag uit de IBO startnotitie; gericht op de effectiviteit van het beleid.


Categorie: 2004, Carl Koopmans, Arbeid & Onderwijs