pagina

Economische effecten "wegwerkzaamheden"


Publicatienummer: 2018-83
Auteurs: Bas ter WeelSiemen van der WerffJohannes Hers
Opdrachtgever: AWVN
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-944-5

Resultaten
Minder complexe re-integratieregels hebben op de langere termijn een positief effect op de werkgelegenheid. Zekerheden voor werkgevers en werknemers in combinatie met het beperken van fiscale voorzieningen kunnen de werkgelegenheid verhogen op een kostenneutrale manier. Het succes van het invoeren van een competentiepaspoort hangt af van de acceptatie en het gebruik ervan. De WerknaarwerkWet – waarbij werkloosheid wordt voorkomen en mensen van werk naar werk stromen – zal waarschijnlijk efficientere stromen op de arbeidsmarkt tot gevolg hebben.

Het onderzoek
In de publicatie Wegwerkzaamheden: 10 ideeën voor de wereld van werk schetst AWVN een nieuwe inrichting voor de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt in Nederland. De aanleiding is het ver-anderende speelveld als gevolg van globalisering en technologische ontwikkeling, een flexibelere manier van werken en ondernemen en een samenleving met heterogene voorkeuren voor werk en vrije tijd. Deze veranderingen zetten druk op de institutionele vormgeving en leiden steeds vaker tot ongewenste scheidslijnen en ongelijkheid die moeilijk zijn uit te leggen.

De AWVN-agenda kent drie speerpunten:

  • Meedoen: ieder individu in Nederland moet de kans krijgen naar vermogen te participeren;
  • Presteren: gerichtere investeringen in mensen en hun kennis en vaardigheden;
  • Organiseren: nieuwe principes voor arbeidscontracten, zekerheden ongeacht de arbeidsrelatie en collectieve afspraken die recht doen aan pluriformiteit.

Dit onderzoek beoordeelt vier maatregelen die horen bij deze speerpunten. De beoordeling vindt plaats door kosten en effecten zoveel mogelijk te beschrijven in termen van werkgelegenheid en gevolgen voor de overheidsfinanciën.

Gebruikte methode
Het onderzoek is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, informatie uit beleidsonderzoek en informatie uit eerdere doorrekeningen van vergelijkbare voorstellingen.


Categorie: 2018, Siemen van der Werff, Bas ter Weel, Johannes Hers, Arbeid & Onderwijs, Financiële Markten & Finance