pagina

Vergelijking Afwegings- en Waarderingsmethoden


Publicatienummer: 651
Auteurs: K. de Groot, B.E. Baarsma
Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Uitgever: Dienst Weg en Waterbouwkunde

Bij (inrichtings)projecten van Rijkswaterstaat krijgt het maken van een integrale afweging steeds meer aandacht. Veel verschillende methoden zijn ontwikkeld om invulling te geven aan die integrale afweging. Voor waterbeheerders is het niet altijd even eenboudig om de meest geschikte methode te kiezen voor een bepaald project. Daarnaast bestaat er verwarring over de gebruikte termen. 

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag: welke methoden kunnen worden wanneer worden ingezet en hoe kan een waterbeheerder het beste ondersteund worden in het maken van een keuze? 

Deskundigen met ervaring met het gebruik van verschillende methoden kunnen waterbeheerders het beste ondersteunen, maar zijn niet altijd even toegankelijk. Om die reden is gezocht naar een manier waarop relevante kennis toegankelijker gemaakt kan worden en is een kennissysteem ontwikkeld genaamd de Waterwaarderingswijzer. 

Om bij te dragen aan eenduidig gebruik van termen is parallel aan deze studie een inventarisatie gemaakt van ecologische, economische en sociologische termen die in het waterbeheer in Nederland gebruikt worden. Daarnaast is het gebruik van een van de waarderingsmethoden nader geëvalueerd. 

De belangrijkste conclusie is dat met dit rapport en de Waterwaarderingswijzer een goede stap is gezet om waterbeheerders te ondersteunen. Het stimuleren van actieve netwerken blijft nodig voor de uitwisseling van actuele informatie. 


Categorie: 2002