pagina

Werkgeversbijdrage particuliere ziektekostenverzekering


Publicatienummer: 631
Auteurs: L. Kok, M.L. Kok, I. Groot.
Opdrachtgever: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 90-6733-223-2

In de nota ‘Vraag aan bod’ heeft het kabinet de contouren van een toekomstig verzekeringsstelsel voor ziektekosten geschetst. In het nieuwe stelsel zal het onderscheid tussen het ziekenfonds en particuliere verzekering vervallen. Om de werkgeversbijdrage te kunnen vaststellen in het nieuwe ziektekostenstelsel wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport meer zicht op wat werkgevers nu bijdragen aan de particuliere ziektekostenverzekering. Dit onderzoek brengt daarom de werkgeversbijdragen voor ziektekosten bij bedrijven in beeld. Op basis hiervan wordt een inschatting gemaakt van het macrobeslag. 

Van de particulier verzekerde werknemers die onder een cao vallen heeft 86 procent recht op een werkgeversbijdrage voor de particuliere ziektekostenverzekering. Meestal vergoeden werkgevers de helft van de premie. Soms wordt 60 procent van de premie betaald, of een vast bedrag. De werkgeversbijdrage bedraagt gemiddeld ongeveer 56 procent van de premie. Onder premie verstaan werkgevers vrijwel altijd ook de wettelijke bijdragen. De werkgeversbijdrage is meestal gemaximeerd tot de maximumbijdrage die ook geldt voor ziekenfondsverzekerden. Voor naar schatting 92 procent van de werknemers geldt de werkgeversbijdrage ook voor de premie van de ziektekostenverzekering voor gezinsleden, als deze op dezelfde polis staan.

86 procent van de particulier verzekerde werknemers ontvangt een werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering van gemiddeld 56 procent van de premie (inclusief wettelijke bijdragen). Uitgaande van deze percentages en schattingen van de gemiddelde premie die werknemers betalen voor hun ziektekostenverzekering en het aantal werknemers dat particulier verzekerd is komen we op een gemiddelde werkgeversbijdrage van ongeveer 923 euro per werknemer die een bijdrage ontvangt (voor gemiddeld 1,3 volwassenen en 0,6 kinderen) en een totale macrobijdrage van werkgevers in de ziektekosten van rond de 1,1 miljard euro in 2000. 


Categorie: 2002, Lucy Kok, Zorg & Sociale Zekerheid