Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

09.09.2014Ondervoeding onderschat

Ziektegerelateerde ondervoeding is een probleem in Nederland. Wat zijn de kosten van ondervoeding voor de Nederlandse samenleving? Wat zijn de kosten en baten van het inzetten van medische drinkvoeding bij ondervoeding?lees meer

01.09.2014Buitenlandse seizoenswerkers; beschikbare registraties voor de risicoverevening

Doel van dit onderzoek is om na te gaan of er een eenduidige en volledige registratie is van buitenlandse seizoensarbeiders.lees meer

19.08.2014Energiebeleid na 2020

Niet-klimaatgerelateerde economische argumenten voor het energiebeleid.lees meer

19.08.2014Toegevoegde waarde van de elektriciteitssector voor de Nederlandse economie

Wat is de toevoegde waarde van de elektriciteitssector voor de Nederlandse economie nu en in de nabije toekomst?lees meer

17.07.2014Veilig sederen buiten de operatiekamer

Invoering van de nieuwe richtlijn 'sedatie buiten de operatiekamer' kost voor een aantal behandelingen meer dan het oplevert. Dat is de belangrijkste conclusie uit dit rapport.lees meer

15.07.2014Economic Contribution of Copyright-Relevant Industries in the Netherlands

Uit deze studie, die de economische bijdrage van auteursrechtrelevante sectoren meet, blijkt dat 6% van de Nederlandse economie te maken heeft met auteursrecht.lees meer

07.07.2014Economische effecten beperken verkooppunten tabak

Wat zijn de economische effecten van een beperking van het aantal verkooppunten van tabak? Dit rapport brengt de economische effecten in kaart voor verkooppunten wanneer de verkoop van tabak voor hen verboden zou worden.lees meer

24.06.2014Afbouw van het Wsw-bestand

In dit rapport wordt de afbouw van de Wsw per gemeente geactualiseerd op basis van gegevens over de Wsw voor het jaar 2013.lees meer

18.06.2014Maatschappelijke kosten-batenanalyse brandveiligheid in woningen

Dit onderzoek heeft betrekking op beleidsmaatregelen die de brandveiligheid in woningen kunnen verbeteren. Wat zijn de kosten en de baten van deze maatregelen?lees meer

17.06.2014Effecten van preventieve voetzorg door de medisch pedicure

Wat zijn de effecten van preventieve voetzorg bij patiënten met risicovoeten? En hoe groot moet het effect van preventieve voetzorg bij diabetespatiënten zijn om ervoor te zorgen dat de baten ervan gelijk zijn aan de kosten?lees meer

28.05.2014Op adem komen

De behandeling van astma en COPD-patiënten heeft verschillende baten. Lees hier het volledige onderzoek in opdracht van De Long Alliantie Nederland.lees meer

27.05.2014Een goed gesprek werkt

(Kosten)effectiviteit van re-integratiedienstverlening UWV voor de WW-instroompopulatie 2008-2010.lees meer

26.05.2014De farmaceutische industrie in het maatschappelijk debat

Er is in de media kritiek op farmaceutische fabrikanten die nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen. In hoeverre correspondeert die kritiek met de feiten?lees meer

21.05.2014Uitwerking verdeelmodel WWB 2015

Met het in dit rapport ontwikkelde trendmodel kunnen de bijstandsbudgetten over gemeenten verdeeld worden. Het gaat uit van historische uitgaven en telt daar een objectieve ontwikkeling van de bijstandsuitgaven bij op.lees meer

21.05.2014Verdeling van het participatiebudget over gemeenten

In dit onderzoek is een verdeelsleutel ontwikkeld om het participatiebudget over gemeenten te verdelen.lees meer

14.05.2014Baten van Monumentenzorg

Monumentale panden hebben een maatschappelijke meerwaarde voor de gebruiker en de omgeving. lees meer

18.03.2014Presentatie van maatschappelijke kosten-batenanalyses

Wat is nodig voor een goede presentatie van maatschappelijke kosten-batenanalyses?lees meer

18.03.2014Waarom maatschappelijke kosten-batenanalyse?

Waarom zijn MKBA's belangrijk? En welke andere methoden zijn er voor projectbeoordeling? lees meer

13.03.2014Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

Deze rapportage biedt inzicht in de (ontwikkeling van de) totale aeronautical opbrengsten uit luchthavengelden en overheidsheffingen van Schiphol in verhouding tot concurrerende luchthavens.lees meer

12.03.2014Effecten verruiming eigen bijdrageregeling Wmo

Gemeenten krijgen vanaf 2015 te maken met meer taken en een korting op grond van de nieuwe Wmo. Hoe groot is het deel van de korting dat gemeenten door hogere eigen bijdragen kunnen verwezenlijken?lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)