Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

07.07.2016WOR 782 Buitenlandse seizoenarbeiders

Verzekeraars worden in de risicoverevening overgecompenseerd voor niet-ingezetenen. De overcompensatie in 2013 bedraagt € 75 tot € 667 per verzekerdenjaar.lees meer

11.05.2016Pilot activering WGA

In de pilot activering WGA krijgen vijf vestigingen van UWV WERKbedrijf extra budget om WGA’ers te activeren. Deze tweede tussenrapportage toont ontwikkelingen in beleid en prestaties tot en met juni 2015.lees meer

05.01.2016Wordt aan gewerkt.nl

De digitale dienstverlening aan WW’ers is vanaf 2012 sterk doorontwikkeld. Wat zijn daarvan de gevolgen voor de klanttevredenheid en effectiviteit van de dienstverlening?lees meer

01.12.2015Pilot activering WGA

In de pilot activering WGA krijgen vijf vestigingen van UWV WERKbedrijf extra budget om WGA’ers te activeren. Deze tweede tussenrapportage toont ontwikkelingen in beleid en prestaties tot en met december 2014.lees meer

30.11.2015Duurzaamheid schuldentrajecten

Wat gebeurt er met schuldenaren die met succes een schuldentraject hebben doorlopen? Dat is de vraag die centraal staat in dit onderzoek. Deze vraag is beantwoord op basis van data-analyse en interviews.lees meer

30.06.2015Koopkrachtontwikkeling postactieven

De koopkracht van ouderen is in de periode 2009-2013 sterker achteruitgegaan dan de koopkracht van werkenden, voornamelijk vanwege afname van inkomen uit aanvullend pensioen.lees meer

17.06.2015WOR 736 Buitenlandse seizoenarbeiders

Verzekeraars worden overgecompenseerd voor buitenlandse seizoenarbeiders. Buitenlandse seizoenarbeiders die in 2012 in Nederland hebben gewerkt, hebben een positief resultaat van ongeveer € 320 per verzekerdenjaar.lees meer

02.06.2015De waarde van diëtetiek bij ondervoede patiënten in het ziekenhuis

De behandeling van ondervoede patiënten in het ziekenhuis door diëtisten levert jaarlijks veel op. De totale netto baten bedragen 21 tot 124 miljoen.lees meer

26.11.2014Ergotherapie doet er toe

Voor elke euro besteed aan de behandeling van thuiswonende dementiepatiënten door de ergotherapeut krijgt de maatschappij €7,40 tot €11,80 terug, voor de behandeling van kinderen met schrijfproblemen is dit €1,60 tot €1,70.lees meer

01.09.2014Buitenlandse seizoenswerkers; beschikbare registraties voor de risicoverevening

Doel van dit onderzoek is om na te gaan of er een eenduidige en volledige registratie is van buitenlandse seizoensarbeiders.lees meer

28.05.2014Op adem komen

De behandeling van astma en COPD-patiënten heeft verschillende baten. Lees hier het volledige onderzoek in opdracht van De Long Alliantie Nederland.lees meer

21.05.2014Uitwerking verdeelmodel WWB 2015

Met het in dit rapport ontwikkelde trendmodel kunnen de bijstandsbudgetten over gemeenten verdeeld worden. Het gaat uit van historische uitgaven en telt daar een objectieve ontwikkeling van de bijstandsuitgaven bij op.lees meer

12.03.2014Effecten verruiming eigen bijdrageregeling Wmo

Gemeenten krijgen vanaf 2015 te maken met meer taken en een korting op grond van de nieuwe Wmo. Hoe groot is het deel van de korting dat gemeenten door hogere eigen bijdragen kunnen verwezenlijken?lees meer

24.02.2014Langetermijneffecten van re-integratie

Het ministerie van SZW wil graag weten of door de inzet van re-integratiemiddelen de kans op werk op de lange termijn toeneemt. Dit onderzoek geeft antwoord op deze vraag.lees meer

22.11.2012Kosten-batenanalyse diëtetiek

Dit rapport geeft een overzicht van de kosten en baten van dieetadvisering voor patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten.lees meer

04.10.2012Remuneration of medical specialists

Dit rapport maakt een internationale vergelijking van de inkomens van medisch specialisten in Nederland, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (in het Engels). lees meer

28.07.2012Prikkels voor productiviteit

Hoe kan de Nederlandse overheid met minder mensen dezelfde diensten tegen hoge kwaliteit aanbieden? Dit rapport verkent drie financiële prikkels die daar aan kunnen bijdragen.lees meer

23.03.2012Effecten van invoering loondoorbetaling bij ziekte door uitzendbureaus

Dit rapport onderzoekt de effecten van een loondoorbetalingverplichting voor uitzendbureaus.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)