Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

26.11.2010Kosten en baten verlenging zwangerschaps- en bevallingsverlof

De baten van een uitbreiding van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken nu naar 18 of 20 weken wegen niet op tegen de kosten ervan.lees meer

25.11.2010Second opinion basisgegevens Anders Betalen voor Mobiliteit

Ten behoeve van de invoering van de kilometerprijs heeft Ecorys het autopark en het aantal autokilometers onderzocht. Dit rapport is een second opinion op dit onderzoek.lees meer

25.11.2010Bèta-loopbaanmonitor 2010

Komen bètaopgeleiden ook daadwerkelijk in bètaberoepen terecht? Dit onderzoek beantwoordt deze vraag voor de periode 2009 tot begin 2010.lees meer

25.11.2010Effecten voedingszorg door LZK-scholen

Wegen de baten van optimale voedingszorg door scholen voor langdurig zieke kinderen op tegen de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden?lees meer

25.11.2010Studie & werk 2010

Uit deze veertiende editie van Studie & Werk blijkt dat hoger opgeleiden die afstudeerden in het studiejaar 2007/2008 wat langer en wat harder naar een baan moeten zoeken, maar evenveel verdienen als alumni uit vorige...lees meer

25.11.2010Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

In opdracht van DGLM heeft SEO Economisch Onderzoek de in 2009 uitgevoerde kwantitatieve benchmark van luchthavengelden en overheidsheffingen geactualiseerd.lees meer

23.11.2010Langdurig verblijf in de flexibele schil van de arbeidsmarkt

Op enig moment zit ongeveer zes procent van de Nederlandse werknemers langer dan drie jaar in de flexibele schil van de arbeidsmarkt.lees meer

22.11.2010Tussenmeting versterking functiemix 2010

Eén van de beloningsafspraken uit de sectorale convenanten Leerkracht van Nederland betreft de versterking van de functiemix. Dit rapport is de tweede meting van het proces rondom de versterking.lees meer

17.11.2010Investeren in een schone toekomst

Loont het om te investeren in duurzame energie? Uit deze kosten-batenanalyse blijkt dat dit het geval is.lees meer

16.11.2010Kengetallen kosten-batenanalyse van het WK voetbal

In Nederland bestaan ambities om in 2018 of 2022 het WK voetbal te organiseren, samen met België. Wegen de baten van een WK voetbal in Nederland echter wel op tegen de kosten?lees meer

15.11.2010Van teelt tot schap

Hoe komt een paprika in de supermarkt terecht? En waar wordt de consumenteneuro aan besteed? Welke ondernemingen zijn betrokken bij verse groenten en fruit? lees meer

14.11.2010Evaluatie provisieregels complexe producten

Aanbieders van complexe financiële producten houden zich over het algemeen aan de regels voor kosten- en dienstentransparantie, zij het niet altijd van harte. Consumenten hebben nog moeite met het besef dat advies niet gratis is.lees meer

12.11.2010De kosten van verruimen of loslaten van de numerus fixus

Om het tekort aan artsen en de groeiende zorgvraag op te lossen, vindt de RVZ het o.a. noodzakelijk de numerus fixus voor de initiële opleiding geneeskunde los te laten. Wat zijn hiervan de kosten?lees meer

12.11.2010Vouchers voor vaardigheden

Waarom moet de overheid zich bemoeien met het onderwijs gericht op werknemers en werkzoekenden?lees meer

12.11.2010De toekomst van de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam

Wat is de prognose voor de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam nu de economie opkrabbelt? Komt de krapte terug, of is de druk van de arbeidsmarkt gehaald?lees meer

10.11.2010Waarvan akte?

Een economisch perspectief op de verplichte inschakeling van de notaris in de obligatoire fase.lees meer

30.09.2010De praktijk van waardeoverdracht

Is een heroverweging van het systeem van waardeoverdracht van pensioenen nodig? In dit rapport wordt de praktijk rondom waardeoverdracht onderzocht.    lees meer

30.09.2010Woningen met winst?

Financiële participatie van het rijk in woningbouwprojecten heeft per saldo vooral nadelen in vergelijking met de huidige subsidies.lees meer

01.09.2010Evaluatie premiegroepensystematiek WW

In vijf sectoren is de premiegroepensystematiek ingevoerd, met als doel om cyclische en seizoenswerkeloosheid terug te dringen en zo het seizoensgebonden gebruik van de WW tegen te gaan. Dit is een evaluatie van die systematiek. lees meer

31.08.2010Innovations in financing environmental and social sustainability

Dit rapport gaat over innovatieve financiële instrumenten die kunnen helpen om ecologische en sociale duurzame investeringen te verhogen (in het Engels).  lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)