Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

31.08.2010Carbon Trading

Dit rapport brengt het (gebrek aan) succes van de handel in emissierechten tot nu toe en ruimte voor verbeteringen in kaart (in het Engels)lees meer

31.08.2010Financing the Transition to Sustainable Energy

Dit rapport gaat over investeringen in duurzame energie. Ze zijn essentieel, maar niet voldoende financieel aantrekkelijk (in het Engels).  lees meer

31.08.2010Sustainable Investment

Op verzoek van de Duisenberg School of Finance belicht dit rapport toonaangevende literatuur en empirische bevindingen over duurzaam beleggen (in het Engels). lees meer

18.06.2010Kunnen kiezen in de AWBZ

In welke mate zijn cliënten in de AWBZ in staat om bewuste keuzes te maken (dan wel voor zich te laten kiezen door naasten en vertegenwoordigers) tussen zorgaanbieders?lees meer

13.05.2010Werkgelegenheidsmonitor Lelystad Airport

Een groeiend vervoersvolume zorgt voor een groeiende werkgelegenheid op Lelystad Airport. Deze nulmeting is een aanzet tot een periodiek monitorsysteem om het verband tussen volume en werkgelegenheid te blijven volgen.lees meer

06.05.2010Verhoging BTW-tarieven podiumkunsten

Het kabinet is van plan het BTW-tarief op podiumkunsten te verhogen van 6% naar 19%. De Brauw Blackstone Westbroek N.V. en SEO hebben een onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid hiervan.lees meer

02.05.2010The Passenger Potential of Twente Airport

De provincie Overijssel neemt op 16 juni 2010 een beslissing over de toekomstige ontwikkelingen van Luchthaven Twente op basis van haar eigen veronderstellingen. In opdracht van de VOLT geeft SEO een second opinion.  lees meer

29.04.2010Wat beweegt kennismigranten?

Wat beweegt kennismigranten? Welke factoren zorgen ervoor dat ze naar Nederland komen, of juist naar een ander land gaan?lees meer

28.04.2010Waarde commerciële radiovergunningen

Om digitale etherradio een impuls te geven, wil het ministerie van Economische Zaken bestaande licenties voor FM- en middengolfomroep alleen onder bepaalde condities verlengen.lees meer

20.04.2010Second opinion MKBA T-structuur Eindhoven

Dit rapport is een second opinion op een eerder uitgevoerde MKBA naar investeringen in wegen aan de oostzijde van Eindhoven. lees meer

29.03.2010International Bachelor Law & Economics (IBLE)

Is er bij studenten en werkgevers behoefte aan een nieuwe internationale bacheloropleiding 'Law and Economics'? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.lees meer

15.03.2010Markt en hiërarchie: kosten en baten van het zzp-schap

Wat zijn de kosten en baten van het zzp-schap en wat is de meerwaarde van het bestaan van zzp'ers voor de Nederlandse economie?lees meer

02.03.2010Kosten-batenanalyses voor BZK

Maatschappelijke kosten-batenanalyses en kosteneffectiviteitanalyses. Voor welke beleidsterreinen en beleidsvragen is een MKBA of KEA een geschikt instrument?lees meer

26.02.2010Kwaliteitsregulering levering elektriciteit en de grootverbruiker

Is het wenselijk om de kosten van stroomonderbrekingen voor grotere bedrijven buiten beschouwing te laten in de kwaliteitsregulering van de Energiekamer?lees meer

11.02.2010Stilte voor de storm? Bedrijfsvergelijkend onderzoek VHG 2008

De economie staat, op het moment van het opmaken van dit rapport, in het teken van een voorzichtig herstel van een wereldwijde recessie. Hoe staat het groenbedrijf er voor?lees meer

22.01.2010Effecten van kilometerbeprijzing op het bbp

Wat zijn de effecten van kilometerbeprijzing op het bruto binnenlands product?lees meer

20.12.2009De vaart erin

Moet en kan de overheid een rol spelen bij de doelstelling om het vervoer van containers van de Rotterdamse haven naar het achterland minder over de weg, en meer over het spoor en water te laten plaatsvinden?lees meer

17.12.2009Baten van baan-baanmobiliteit

Vaak wordt verondersteld dat werknemers beter inzetbaar worden op de arbeidsmarkt naarmate ze vaker van baan veranderen. In dit rapport is onderzocht of baan-baanmobiliteit ook daadwerkelijk zorgt voor een betere inzetbaarheid. lees meer

12.12.2009Telefonie in beeld

Dit rapport geeft inzicht in de kosten van het aanbieden van een geformaliseerde beeldbemiddelingsdienst in Nederland.  lees meer

11.12.2009Hoger opgeleide jongeren in Amsterdam

Een korte schets van het afstudeercohort 2006/2007 op de Amsterdamse arbeidsmarkt in 2009.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)