Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

09.12.2009Het realiteitsgehalte van 580 duizend vliegtuigbewegingen op Schiphol in 2020

Zijn de door de Commissie Alders geschetste 580.000 vliegbewegingen voor 2020 gezien de economische crisis nog wel reëel?lees meer

09.12.2009Groot onderhoud FKG’s

In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van het doorvoeren van wijzigingen bij het toewijzen van verzekerden aan FKG’s.lees meer

09.12.2009Amsterdam-Paramaribo: Open Skies of Open Market?

Wat zijn de effecten van volledige liberalisering (Open Skies) van het huidige bilaterale luchtvaartverdrag Nederland-Suriname?lees meer

09.12.2009De Amsterdamse arbeidsmarkt en de recessie revisited

Ondanks een teruglopende omzet bij de bedrijven, heeft de recessie tot dusver weinig merkbare sporen in Amsterdam achtergelaten. De vooruitzichten voor de situatie op de arbeidsmarkt zijn niettemin niet positief.lees meer

09.12.2009Sector- en bedrijfsinformatie Sociale Werkgelegenheid en Arbeidsintegratie 2008

De 94 SW-bedrijven in Nederland faciliteerden in 2008 samen bijna 92.000 Wsw-gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Dit rapport bevat een veelheid aan gegevens over de sector.lees meer

09.12.2009Participatie-effect kinderopvangtoeslag

De halvering van de ouderbijdrage in de periode 2004-2008 heeft geleid tot een stijging van het gebruik van formele opvang met circa 10% en een stijging van het arbeidsaanbod van moeders in uren met 5%. lees meer

09.12.2009Sectoranalyse Goede Doelen 2008

De Sectoranalyse Goede Doelen presenteert de resultaten van onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van werving van inkomsten, het beheer van die middelen én de besteding ervan door goede doelen over het jaar 2008.lees meer

09.12.2009The Implications of the Irish Air Travel Tax

In dit rapport worden de financiële en economische implicaties van Irish Air Travel Tax (ATT) onderzocht. lees meer

03.12.2009MKBA Erfgoed en locatie: Locatiegerelateerde consumptie van cultureel erfgoedinformatie

Stichting Archief Programmatuur (STAP) wil het publieksbereik van cultureel erfgoedinformatie vergroten. Deze studie heeft als doel de maatschappelijke kosten en baten te ramen van het virtueel toegankelijk maken van...lees meer

01.12.2009OECD-Review of Higher Education Institutions in Regional and City Development: Self-evaluation report of Amsterdam

Instellingen voor hoger onderwijs in de metropoolregio Amsterdam moeten beter samenwerken met het bedrijfsleven. Want alleen dan kan de regio optimaal de vruchten plukken van innovatie uit het hoger onderwijs.lees meer

01.12.2009Startmeting versterking functiemix

De convenanten LeerKracht van Nederland beogen het leraarsvak aantrekkelijker te maken. Per onderwijssector zijn in samenwerking met de sociale partners de kabinetsplannen uit het actieplan LeerKracht van Nederland uitgewerkt.lees meer

30.11.2009Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland 2009

De Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs is in opdracht van de Provincie Noord-Holland ontwikkeld in samenwerking met diverse belanghebbende organisaties. lees meer

26.11.2009De effecten van bovenwettelijke uitkeringen vanuit werkgeversperspectief

De totale kosten van bovenwettelijke uitkeringen bij ouderschapsverlof, het ziekteverzuim (in het eerste ziektejaar) en als aanvulling op de WGA-uitkering bedragen in totaal 1,3 miljard euro per jaar.lees meer

23.11.2009Zelfstandig uit de WW

De startersregeling voor mensen met een WW-uitkering leidt tot naar schatting 1.000 à 1.500 extra starters per jaar.lees meer

23.11.2009Mediation naast rechtspraak: Kosten en doorlooptijden

De verwijzing van partijen in een gerechtelijke procedure naar mediation is sinds enige tijd mogelijk. Mediation is gericht op het zoeken naar een oplossing gebaseerd op de belangen van de conflictpartijen. lees meer

16.11.2009Doelmatig met bestaand beleid

Hoe worden de uitgaven in de zorg beheerst en beïnvloed? Welke maatregelen heeft de overheid tot haar beschikking om microdoelmatigheid te stimuleren? lees meer

12.11.2009Voor wie niet groot is... Een verkenning naar innovatiekracht in het MKB-metaal

OOM (Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking) bestaat 25 jaar. Naar aanleiding van dit 25-jarig bestaan is het rapport 'Voor wie niet groot is... Een verkenning naar innovatiekracht in het MKB-metaal' geschreven. lees meer

11.11.2009Economische projectbeoordeling Programma Toetsing en Toetsgestuurd leren

Hoe wordt het Programma Toetsing en Toetsgestuurd leren in het hoger onderwijs beoordeeld vanuit economisch perspectief?lees meer

03.11.2009Brandveiligheid: Wie doet wat, hoe en waarom?

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van het Verbond van Verzekeraars het speelveld van actoren rondom brandveiligheid in kaart gebracht. lees meer

22.10.2009Marktmodel van de geliberaliseerde postmarkt (2009-2012)

Nu de Nederlandse geadresseerde postmarkt per 1 april 2009 volledig geliberaliseerd is, moeten nieuwe postbedrijven in 3½ jaar over stappen van stukloon naar arbeidsovereenkomsten voor minimaal 80% van hun postverspreiders. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)