Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

07.10.2009Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

In opdracht van het Directoraat Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken (DGLM) heeft SEO Economisch Onderzoek/AAE het eerder ontwikkelde benchmarkmodel geactualiseerd.lees meer

25.09.2009Waardering van stroomstoringen

Wat is de waarde van een vier uur durende onaangekondigde stroomonderbreking? lees meer

14.09.2009Effectiviteit informele netwerken

De minister voor Jeugd en Gezin heeft vorig jaar een gezinsnota uitgebracht. Voor deze nota heeft hij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) om advies gevraagd. De grote...lees meer

10.09.2009Ticketprijsmonitor Amsterdam-Paramaribo

Dit rapport is een bijlage bij SEO-rapport 2009-53 Amsterdam-Paramaribo: Open Skies of Open Market?lees meer

09.09.2009Verdeelsleutel MEE-middelen

Het CVZ heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd een verdeelmodel te ontwikkelen waarbij de subsidies voor de MEE-organisaties worden (her)verdeeld op basis van objectieve verdeelkenmerken.lees meer

08.09.2009Inzet zelfstandigen in ziekenhuizen

Ziekenhuizen maken zich grote zorgen over het aantal verpleegkundigen dat zich laat inhuren als zelfstandige (zzp’er) of gedetacheerde.lees meer

08.09.2009De kapitaalmarkt voor duurzame projecten - De regels van het spel zijn het zelfde maar het spel verloopt anders

Wijkt de kapitaalmarkt voor duurzame projecten af in vergelijking met andere projecten? En welke factoren staan de kapitaalmarkt voor duurzame projecten in de weg?lees meer

08.09.2009Tijdsinzet en productiviteit van MEE-organisaties

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) voert de subsidieregeling voor de MEE-organisaties uit. Aan deze organisaties wordt subsidie verstrekt om mensen met een beperking te ondersteunen.lees meer

23.08.2009Marktaandelen volmachtkanaal 2008

Voor het vijfde jaar op rij heeft het bestuur van de NVGA aan SEO Economisch Onderzoek de opdracht verleend om te onderzoeken wat de waarde is van de collectieve inspanningen van de NVGA-leden binnen het volmachtkanaal.lees meer

31.07.2009Toegang tot telecom

Welke maatregelen moet EZ nemen om mensen met een beperking een toegankelijk en betaalbaar basisniveau van telecommunicatiediensten te garanderen?lees meer

16.07.2009Economische indicatoren Noord-Holland Noord: jaarupdate 2009

Dit document geeft een beschrijving van de economische situatie waarin de regio Noord-Holland Noord zich aan het begin van 2009 bevond, uitgedrukt in economische indicatoren. lees meer

15.07.2009Flexibele arbeid in de zorg

In opdracht van het ministerie van VWS heeft SEO Economisch Onderzoek de omvang en vormen van flexibele arbeid in de zorg in beeld gebracht.lees meer

01.07.2009Een kritische beoordeling van het NMa-rapport "De rol van verzekeraars op de markt voor auto(ruit)schadehersteldiensten"

Het marktonderzoek waarop de conclusies van de NMa zijn gebaseerd, is onzorgvuldig en onvolledig en dus onbetrouwbaar.lees meer

25.06.2009Second opinion KKBA A2 zone

Second opinion van een eerder gemaakte kengetallen kosten-batenanalyse voor een zestal deelprojecten rond de A2-zone.lees meer

15.06.2009Markteffecten van Flexibilisering Frequentiebeleid

Treden er negatieve markteffecten op als gevolg van de voorgenomen flexibilisering van het frequentiebeleid?lees meer

09.06.2009Ontwikkelingen op de markt voor kinderopvang 2004-2008

Ondanks de nieuwe wet Kinderopvang bestaan er nog steeds wachtlijsten en is de kwaliteit van kinderopvang gedaald. De markt werkt nog niet optimaal.lees meer

08.06.2009Studie & Werk 2009

Jaarlijks wordt in Studie & Werk de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde hoogopgeleiden beschreven. lees meer

08.06.2009Monitor jonge fiscalisten 2009

Jaarlijks onderzoek waarin de marktpositie van fiscalisten wordt geschetst. lees meer

08.06.2009Afwegingskader regiospecifiek rijksbeleid voor het wonen

Het woningmarktdossier is een complex dossier in het Nederlands beleidsveld en kent grote regionale verschillen. Biedt regiospecifiek Rijksbeleid op de woningmarkt een antwoord op regionaal verschillende problemen?lees meer

04.06.2009Maatschappelijke baten van het opheffen van onderwijsachterstanden

Hoewel onderwijsachterstandenbeleid over het algemeen van groot belang wordt geacht, is het onduidelijk hoe groot de baten voor de samenleving zijn van het opheffen van achterstanden van onderwijsprestaties.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)