Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

04.06.2009Zelfvoorzienendheid in elektriciteit

Dit onderzoek gaat over de drivers, motieven, intenties en remmende of stimulerende factoren achter zelfvoorzienendheid in elektriciteitsvoorziening.lees meer

02.06.2009Notitie bancaire kredietverlening aan MKB

In hoeverre is de kredietverlening aan MKB-bedrijven gedaald ten gevolge van de kredietcrisis?lees meer

29.05.2009Eindrapport commissie verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders

Een wettelijk verbod op verticale integratie tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders is niet noodzakelijk en niet proportioneel voor het borgen van de publieke belangen.lees meer

13.05.2009De baat op straat

Dit onderzoek richt zich op het effect van de sociale investeringen van woningcorporaties op problemen op het gebied van overlast, onveiligheid en verloedering in Nederlandse buurten en wijken.lees meer

10.05.2009MKBA netinvesteringen netuitlopers

Wegen de baten van een grotere leveringszekerheid op tegen de kosten van stroomstoringen?  lees meer

27.04.2009De Amsterdamse arbeidsmarkt en de recessie. Gevolgen voor banen en werkloosheid

In opdracht van het Platform Arbeidsmarkt en Onderzoek Amsterdam heeft SEO Economisch Onderzoek onderzocht wat de weerslag zal zijn van de huidige recessie kan op de arbeidsmarkt in Amsterdam.lees meer

31.03.2009Van OVO naar CAO op de geliberaliseerde postmarkt. Toelichting bij het ingroeimodel

Per 1 april 2009 wordt de Nederlandse geadresseerde postmarkt vrijgegeven. Hieraan is de voorwaarde gekoppeld dat er sprake is van sociaal aanvaardbare arbeidsvoorwaarden voor bezorgers bij de nieuwe postbedrijven.lees meer

30.03.2009Gevolgen eigenrisicodragen WW en ambtelijk ontslagrecht bij overheid en onderwijs

De belangrijkste conclusie uit dit rapport is dat het eigenrisicodragerschap WW, al dan niet in combinatie met het ambtelijk ontslagrecht, geen belemmering vormt bij het aannemen van oudere werknemers bij overheid en onderwijs.lees meer

27.03.2009De diverse loopbanen van bèta’s. Bèta-loopbaanmonitor 2008

Dit rapport beschrijft de loopbanen van bèta’s aan de hand van de beloning en arbeidsvoorwaarden, de loopbaanontwikkeling, de baantevredenheid en de training en competentieontwikkeling. lees meer

12.03.2009Implicaties van de invoering van de ticket-tax

De op 1 juli 2008 ingevoerde ticket-tax zou €350 miljoen moeten opbrengen, maar wat zijn eigenlijk de netto-effecten van deze belasting, rekening houdend met de opbrengstenderving voor luchthavens, airlines en reisbureaus? lees meer

06.03.2009Turistika: model scenario's 2008-2012 (part IV)

Welke invloed heeft toerisme vanuit het buitenland op de productie en werkgelegenheid in een lokale economie? Dit rapport presenteert de resultaten van de derde update van het Turistika model. lees meer

03.03.2009Sources of Benefits

Ten large national collection holders have united in a consortium with the aim of digitizing their collections. The Canon of the Netherlands will serve as the guideline.lees meer

19.02.2009Notitie haalbaarheid voortijdige liberalisering na 1 april 2009

Wat is het effect van het uitstellen van de liberalisering van de postmarkt tot na 1 april op de haalbaarheid van het afgesproken ingroeimodel naar 80%?lees meer

16.01.2009Ups and downs. Economische en culturele gevolgen van file sharing voor muziek, film en games

De economische effecten van file sharing op de Nederlandse welvaart op de korte en de lange termijn zijn per saldo positief.lees meer

16.01.2009De groensector in 2007 - bedrijfsvergelijkend onderzoek VHG

Dit rapport levert managementinformatie aan groenbedrijven en geeft een betrouwbaar en consistent beeld van de groensector als geheel. lees meer

27.12.2008Case study indirecte effecten van investeringen in infrastructuur

Investeringen in infrastructuur leiden tot directe effecten in de vorm van reistijdwinsten en reiskostenbesparingen. Maar vaak zijn er ook indirecte effecten.lees meer

17.12.2008De maatschappelijke en economische betekenis van de General Aviation in Nederland

Wat is de positie van General Aviation in de Nederlandse luchtvaart en wat is het maatschappelijke en economisch belang ervan?lees meer

10.12.2008Beter door de werkgever

Dit onderzoek inventariseert wat er wel en niet bekend is over de effecten van werkgeversbeleid op gezondheid, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en productiviteit van werknemers en maatschappelijk rendement.lees meer

05.12.2008De economische impact van arbeidsmigratie uit de MOE-landen, Bulgarije en Roemenië

Een studie naar omvang, aard en economische effecten van arbeidsmigratie uit de Midden- en Oost-Europese landen.lees meer

04.12.2008Wegen naar dynamiek in het hoger onderwijs

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van de Commissie Experimenten Open Bestel onderzoek verricht naar scenario’s voor invoering van een opener bestel in het hoger onderwijs. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)