Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

03.12.2008De economische omvang van het auteursrecht in Nederland

Dit onderzoek heeft als doel inzichtelijk te maken in welke mate aan economische activiteiten auteursrechtelijk beschermde activiteiten ten grondslag liggen.lees meer

03.12.2008Nulmeting 'vrije museumtoegang kinderen tot en met twaalf jaar'

Het Kabinet heeft in principe besloten de toegang tot de Nederlandse musea vrij toegankelijk te maken voor kinderen tot en met twaalf jaar. Het is onzeker wat de effecten zullen zijn van deze beleidsmaatregel.lees meer

24.11.2008Kosten en baten van revalidatie

Revalidatiezorg levert een groot maatschappelijk rendement, dat nog vergroot kan worden door innovaties.lees meer

17.11.2008Van maatstaf naar maatwerk: toekomstvisie reguleringskamer netwerkbedrijven elektriciteit en gas

Dit rapport onderzoekt de toekomstbestendigheid van het reguleringskader voor de netwerkbedrijven op de nederlandse elektriciteit-en gasmarkt.lees meer

14.11.2008Monitor Associate Degree

In het studiejaar 2006-2007 zijn in het hbo de pilots met Associate-degreeprogramma’s (Adprogramma’s) gestart. Dit rapport is een tussenevaluatie van de pilots.lees meer

13.11.2008Langdurig in de WAO

In dit onderzoek vergelijken we de kenmerken van mensen die instromen in de WAO met mensen die al langere tijd een WAO-uitkering ontvangen.lees meer

12.11.2008Analyses ten behoeve van de Monitor Huisartsenzorg

SEO Economisch Onderzoek heeft in het kader van de Monitor Huisartsenzorg van de NZa de ontwikkelingen op de markt voor huisartsenzorg in beeld gebracht. lees meer

12.11.2008Employability naar bedrijfsvorming

Maakt het voor een werknemer die werkloos wordt uit of hij afkomstig is uit een groot of klein bedrijf, bij het vinden van een nieuwe baan?lees meer

12.11.2008Sector- en bedrijfsinformatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie 2007

Doel van dit onderzoek is het inzicht verschaffen over de financiële en sociale uitkomsten van de bedrijfsvoering van de SW-bedrijven in Nederland.lees meer

27.10.2008Verdiepende analyse loonverschillen

Deze verdiepende analyse naar de loonverschillen tussen mannen en vrouwen leidt tot kleinere loonverschillen, maar loonverschillen blijven bestaan.  lees meer

21.10.2008Eigen betalingen chronisch zieken en gehandicapten, een internationaal onderzoek

Vergeleken met andere landen betekent ziek zijn in Nederland veel minder extra uitgaven dan in andere landen. In andere landen betalen zieken vaak veel meer.lees meer

13.10.2008MKBA financieel buitenlandinstrumentarium

Een onderzoek naar de maatschappelijke kosten en baten van het financieel buitenlandinstrumentarium van het Ministerie van Economische Zaken.lees meer

07.10.2008De relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief

In dit rapport bespreken we een aantal relaties tussen de elektriciteits- en gasmarkt die in (potentie) voor problemen zorgen en geven mogelijke oplossingen hiervoor aan.lees meer

16.09.2008Regulering en investeringen in nieuwe netwerken

Dit essay onderzoekt aan de hand van een gestileerde businesscase voor een nieuw glasvezelnet in een kleine Nederlandse gemeente het effect van diverse reguleringsscenario’s op de investeringsbereidheid.lees meer

10.09.2008Zelfvoorzienendheid in elektriciteit

Een conceptueel model en voorstudie naar omvang, motieven en ontwikkeling voor zelfvoorzienendheid in elektriciteit.lees meer

21.08.2008Handboek meetmethoden voor effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid op persoonsniveau

Een handvat voor beleidsmakers en onderzoekers voor het vaststellen van de (netto-) effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid.lees meer

15.08.2008Van bijstand naar werk in Amsterdam: update

Effectiviteit van re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden in de periode 2001-2007.lees meer

11.08.2008Concurrentie analyse Amsterdam Schiphol 2007

Dit rapport geeft inzicht in de feitelijke luchtzijdige concurrentiepositie van luchthaven Schiphol op de vanaf en via Schiphol bediende relevante herkomst-bestemmingsmarkten.lees meer

07.08.200845-plus en 55-plus in de SUWI-keten

Ruim de helft van de potentiële beroepsbevolking is ouder dan 45 jaar. Hoe vergaat het oudere werklozen op zoek naar werk?lees meer

06.08.2008Zelfstandig uit de bijstand

De kosten en baten van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigenlees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)