Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

17.07.2008Effecten gezinsbeleid

Het regeerakkoord bevat zowel maatregelen die de arbeidsparticipatie van vrouwen stimuleren als maatregelen die stimuleren dat vrouwen minder gaan werken. In hoeverre werken deze maatregelen tegen elkaar in?lees meer

27.06.2008Voorstelling van uitvoeringen

Stijgen de bezoekersaantallen even snel als de de totale capaciteit van de Amsterdamse podiumkunstaccomodaties?lees meer

26.06.2008Handreiking voor hoogwaardig contractvervoer

Rapport van de Rondetafel Contractvervoer, met aanbevelingen en handreikingen om problemen in het contractvervoer het hoofd te bieden.lees meer

26.06.2008Toekomst voor taxi

Rapport van de Taskforce Toekomstvisie Taxi, onder voorzitterschap van prof.dr. Hugo B. Rooslees meer

25.06.2008Onderscheid distributie- en adviesbeloning

In opdracht van de NVA is onderzoek gedaan naar het onderscheid tussen distributie- en adviesactiviteiten bij verkoop van complexe verzekeringsproducten.lees meer

20.06.2008The Dutch Trust Industry

Dit rapport geeft inzicht in de activiteiten van trustkantoren, de rol van trustdiensten in het internationale financiële systeem en de omvang van de trustsector binnen de Nederlandse (financiële) economie. lees meer

12.06.2008De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

SEO heeft de arbeidsmarkt van 1998 geschetst toen deze voor fiscalisten krap was. Dit is een update van het in 1998 uitgevoerde onderzoek.lees meer

29.05.2008Studie&Werk 2008

Sinds 1996 wordt jaarlijks in Studie & Werk de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde hoogopgeleiden beschreven.lees meer

26.05.2008Inzicht in belonen

Dit rapport is geschreven om een goed geïnformeerde discussie over beloningsvormen voor complexe producten mogelijk te maken.lees meer

22.05.2008Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie

SEO Economisch Onderzoek schetst in dit rapport de ontwikkelingen in de Nederlandse maakindustrie, waarbij als thema de concurrentiepositie van deze sector centraal staat.lees meer

22.05.2008In en uit de Wajong

Waar en onder welk regime zijn Wajongers werkzaam, welke re-integratiekansen hebben ze en welke route leggen ze af binnen het voorzieningenstelsel van de sociale zekerheid?lees meer

08.05.2008Uitzendbaan versus direct dienstverband: vergelijking loopbanen CWI-cliënten.

Van alle niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), pakt een op de drie de draad weer op met een uitzendbaan. lees meer

05.05.2008Regulation of the legal profession and access to law

Wat is het effect van de regulering van juridische beroepen – vooral advocaten – op de toegang tot het recht?lees meer

14.04.2008Information on the Dutch coinsurance market

Wordt de mededinging op de Nederlandse coassurantiemarkt beperkt of vervalst? Dat wordt in dit rapport door SEO onderzocht. lees meer

24.03.2008Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

Van de negen onderzochte luchthavens in de benchmark staat Schiphol in de zomer van 2007 op de vijfde plaats als het gaat om totale tariefopbrengsten.lees meer

19.03.2008Klachtenanalyse 2006

Dit rapport bevat een statistisch onderzoek naar de relatie tussen klachten en vliegbewegingen, vliegtuigtypen, maatschappijen en geluidsemissie. lees meer

17.03.2008Studieprestaties van allochtone studenten

Dit rapport doet verslag van een kwantitatief onderzoek naar de studieprestaties van allochtone studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA). lees meer

17.03.2008Maatschappelijke baten van eVaardigheden

Met behulp van een verkenning worden in dit onderzoek de economische effecten van individuele eVaardigheden in beeld gebracht.lees meer

06.03.2008Evaluatie verdeelmodel Wet Werk en Bijstand

Een belangrijk onderdeel van de WWB betreft de wijze waarop het budget, beschikbaar gesteld voor de bijstandslasten, over de gemeenten wordt verdeeld.lees meer

28.02.2008Harmonisatie en integratie van voorschoolse voorzieningen

Dit rapport bevat een inventarisatie van de maatschappelijke kosten en baten van het harmoniseren of integreren van voorschoolse voorzieningen. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)