Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

19.02.2008Aanbeveling bij het rapport 'Drempelvrees?'

Aanbeveling naar aanleiding van de conclusies die volgen uit het onderzoek naar overstapdrempels in de markt voor betalingsverkeer en evaluatie van de Overstapservice.lees meer

15.02.2008Maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de planstudie versterking zwakke schakel Scheveningen

Door middel van gevoeligheidsanalyses zijn de onzekerheden omtrend de onveiligheid bij de duinen van Noordwijk en daarachter in kaart gebracht.lees meer

28.01.2008Drempelvrees?

Onderzoek naar overstapdrempels in de markt voor betalingsverkeer en evaluatie van de Overstapservice. Is de Overstapservice effectief?lees meer

22.12.2007Better chances for charity lotteries

In dit rapport wordt gekeken naar de markt voor kansspelen. lees meer

14.12.2007De markt voor hogere opleidingen in Communicatie, Media en Informatie

Dit rapport beschrijft een korte marktverkenning naar een nieuwe Engelstalige bacheloropleiding op het terrein van Communicatie, Media en Informatie (CMI).lees meer

14.12.2007Luchthavensystemen

De doelstelling van dit onderzoek is inzicht bieden in wat een luchthavensysteem inhoudt, wat de consequenties daarvan zijn en luchthavensystemen voor Nederland zinvol zijn. lees meer

12.12.2007Bronnen van Baten

Dit rapport brengt de verwachte totale maatschappelijke baten van het project 'Nederlands Erfgoed: Digitaal!' in kaart. lees meer

11.12.2007Maatschappelijke kosten-batenanalyse boulevard Scheveningen

Dit rapport doet verslag van de maatschappelijke kosten-batenanalyse die SEO heeft opgesteld voor het ruimtelijk plan van de gemeente Den Haag. lees meer

11.12.2007De verzekeringsmarkt voor overstromingsrisico's

Is het wenselijk om de verzekerbaarheid van overstromingsrisico's te vergroten? Op welke wijze kan dit het best gebeuren? Dit rapport geeft antwoord op deze vragen. lees meer

30.11.2007Kwantitatief effect WWB

Op 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand in werking getreden. Welke effecten heeft de WWB op de bijstandslasten en het bijstandsvolume? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.    lees meer

29.11.2007Beloningsniveau directeuren Cedris-lidbedrijven 2006

Bij Cedris bestaat de behoefte aan inzicht in het beloningsniveau van directeuren van bij Cedris aangesloten bedrijven. Met dit onderzoeksrapport wordt in deze informatiebehoefte voorzien.lees meer

29.11.2007Cedris bedrijfsvergelijkend onderzoek 2006

Doel van dit onderzoek is het op verschillende niveaus inzicht geven in de exploitatie en sociale indicatoren van de bij Cedris aangesloten SW-bedrijven.lees meer

22.11.2007Marktaandelen volmachtkanaal 2006

Dit onderzoek brengt de waarde van de collectieve inspanningen van NVGA-leden binnen het volmachtkanaal in kaart. lees meer

21.11.2007De lange weg naar werk

Dit rapport geeft inzicht in de re-integratie- en activeringsinspanningen voor langdurig werklozen. lees meer

13.11.2007De uitdaging is steeds hetzelfde, alleen de invulling is anders

Dit rapport laat zien in hoeverre het wenselijk en mogelijk is om het Nationaal Pop Instituut en het Nieuwe Muziekinstituut (kamermuziek, jazz) te bundelen.    lees meer

13.11.2007Evaluatie van ondergrondse infrastructuur

In dit onderzoek staat de vraag centraal wat het bundelen van kabels en leidingen betekent in termen van kosten en baten.lees meer

01.11.2007MKBA Gasopslag

Dit rapport bevat de uitkomsten van een maatschappelijke kosten-batenanalyse van beleid dat de opslag van aardgas in Nederland stimuleert.lees meer

30.10.2007Effect re-integratietrajecten op de uitgaven aan sociale zekerheid

In welke mate leiden re-integratietrajecten tot lagere uitgaven aan sociale zekerheid? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.lees meer

29.10.2007Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Dit onderzoek laat zien welke toetredingsdrempels van belang zijn in de markt voor kleine energievrebruikers. lees meer

24.10.2007Tweedekans re-integratie in cijfers

Dit rapport brengt in beeld in hoeverre mensen na een niet-succesvol eerste re-integratietraject binnen dezelfde uitkeringsperiode starten met een tweede traject. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)