Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

23.10.2007Economische indicatoren Noord-Holland Noord - nulmeting 2007 -

Dit rapport beschrijft de economische situatie waarin de regio Noord-Holland Noord zich aan het begin van 2007 bevond, uitgedrukt in economische indicatoren.lees meer

19.10.2007Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

In dit onderzoek wordt gekeken of de WVPS in de afgelopen 10 jaar aan de bedoeling van de wetgever voldeed. lees meer

17.10.2007De kosten van criminaliteit

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de kosten van criminaliteit voor tien verschillende delicttypen. lees meer

15.10.2007Re-integratie van niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden

Hoe ziet de populatie 'nuggers' (niet-uitkeringsgerechtigde werkzoekenden) eruit en welke re-integratieactiviteiten worden ingezet voor deze groep? Dit rapport geeft een antwoord op beide vragen.lees meer

09.10.2007Sectoranalyse Goede Doelen 2006

Dit onderzoek laat zien hoe het in 2006 was gesteld met de ontwikkelingen op het gebied van doelbesteding, inkomsten, werkgelegenheid en uitvoeringskosten bij VFI-leden.    lees meer

25.09.2007Indirecte effecten NZKG

Dit kwalitatief onderzoek heeft als doel inzicht te verschaffen in de indirecte effecten en met name indirecte werkgelegenheid die met de haven en industrie in het NZKG gebied verbonden zijn.    lees meer

14.09.2007De werkloosheidsduur in Nederland (2002-2005)

Is het mogelijk een betrouwbare statistiek te ontwikkelen die de duur van werkloosheid in beeld brengt? Dit rapport beschrijft een onderzoek hiernaar.lees meer

08.09.2007De tijd loopt door. De gevolgen van lange doorlooptijden in de rechtspraak

Dit onderzoek is een verkennende studie naar de mogelijke effecten van lange doorlooptijden in het civiele en bestuursrecht aan de hand van de bestudering van enkele zaakstypen.lees meer

05.09.2007De arbeidsmarkt van hoger opgeleide bèta’s

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de specifieke werking van de arbeidsmarkt van hoger opgeleide bèta’s. lees meer

09.08.2007Buitenlandse activiteiten: waar ligt de grens

In deze achtergrondnotitie wordt de relatie onderzocht tussen buitenlandse activiteiten en het onafhankelijke netbeheer. lees meer

02.08.2007Wegen van publieke belangen

Dit rapport onderzoek vanuit economisch perspectief welke publieke belangen een rol kunnen spelen bij het wegbeheer en hoe deze belangen het beste geborgd kunnen worden. lees meer

31.07.2007Snoeien doet groeien?

Dit rapport laat zien dat veel bedrijven binnen de groensector en met name de kleinschalige, een laag of zelfs negatief exploitatieresultaat behalen.lees meer

23.07.2007Oriënterende Monitor Huisartsenzorg

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar het nieuwe financieringssysteem en marktwerking in de huisartsenzorg. lees meer

19.07.2007Telemarketing: irritatie geregeld?

In dit rapport de bevindingen van een onderzoek naar irritatie door telemarketing. lees meer

12.07.2007Leidt de SVWW tot werk?

In dit rapport wordt de Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door Werklozen en met werkloosheid bedreigde Werknemers (SVWW) vergeleken met andere re-integratietrajecten.  lees meer

12.07.2007Arbeidsmarktmonitor Zuidelijk Noord-Holland, januari 2007

Deze monitor schetst een beeld van de stand van zaken op de Amsterdamse en regionale arbeidsmarkt en in het onderwijs. lees meer

26.06.2007Selectie sturingsinstrumenten

In dit onderzoek is een methodiek ontwikkeld die het ministerie van SZW kan gebruiken om de selectie van sturingsinstrumenten verder te verbeteren.lees meer

30.05.2007Studie & Werk 2007

Dit rapport brengt de arbeidsmarktpositie in kaart van pas afgestudeerde hogeropgeleiden.lees meer

29.05.2007Internationale beloningsverschillen van wetenschappelijk personeel

In dit rapport de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar de beloningsstructuur in het wetenschappelijk onderwijs in Nederland ten opzichte van het buitenland. lees meer

29.05.2007Instrumentarium voor transitie naar een CO2 neutrale glastuinbouw

In dit rapport is een instrumentarium ontwikkeld dat de transitie naar een CO2 neutrale glastuinbouw mogelijk maakt. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)