Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

13.06.2013Duurzame energie naar 16%

Dit rapport bespreekt het voornemen van het kabinet Rutte-II om in 2020 een aandeel van 16 procent duurzame energie te realiseren.lees meer

11.06.2013Uit de schaduw van het bankwezen

Feiten en cijfers over bijzondere financiële instellingen en het schaduwbankwezen.lees meer

10.06.2013Regulation of fixed and mobile termination charges

De vergoeding voor gespreksafgifte, een dienst die bellers op verschillende netwerken verbindt, is gereguleerd. Dit rapport bespreekt twee verschillende methoden om de grondslag van de kosten van de tariefregulering te bepalen.lees meer

05.06.2013Prijzige suiker

Dit rapport analyseert de prijsopbouw en prijsontwikkeling van suiker. lees meer

05.05.2013Effect Wnt en Regeling op bezoldiging woningcorporatiebestuurders

Een onderzoek naar de gevolgen van de bezoldigingsmaxima voor de bezoldigingen van bestuurders van woningbouwcorporaties lees meer

15.04.2013Baten van het Olympisch Plan

Onderzoek naar de maatschappelijke baten van het Olympisch Plan 2028.lees meer

08.04.2013De waarde van leerwerkproject Learn2Work

In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe de resultaten van Learn2Work zich verhouden tot de resultaten van andere re-integratietrajecten met een soortgelijke doelgroep. lees meer

04.03.2013Technici: mobiel en toch honkvast

De sector techniek vreest een nijpend tekort. Uit dit onderzoek blijkt dat niet zozeer de uitstroom van personeel het probleem is, maar dat een grote groep technici al direct na afstuderen kiest voor een baan buiten de techniek.lees meer

11.02.2013Waarde verlenging mobiele vergunningen - Update: uitkomst veiling en verlengingsprijzen

Dit rapport bepaalt de waarde die verlenging van de huidige vergunningen voor mobiele communicatie vertegenwoordigt op basis van de veilinguitkomsten van de multibandveiling. lees meer

30.01.2013Oneerlijke handelspraktijken

In dit onderzoek wordt bekeken of bestaande (zelf)regulering voldoende is om oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan. lees meer

22.01.2013Bouwen en banen

Doel van deze studie is een analyse te maken van de werkgelegenheidseffecten van energiebesparingsbeleid in de gebouwde omgeving.lees meer

11.01.2013Naar concurrentie op de tap

Dit rapport laat zien dat de horecabiermarkt niet goed werkt. Er is weinig keuze en de prijzen liggen vaak te hoog. Concurrentie aan de tap is de oplossing. lees meer

19.12.2012Bouwstenen verdeelmodel participatiebudget

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag welke verdeelsleutels gebruikt kunnen worden om de participatiebudgetten over de gemeenten te verdelen.lees meer

19.12.2012Afbouw van het Wsw-bestand

In dit rapport wordt de afbouw van de Wsw per gemeente herschat op basis van de meest actuele cijfers. lees meer

10.12.2012Herschatting verdeelmodel WWB en historische verdeling nieuwe doelgroep

Dit rapport bespreekt de verdeling van middelen over gemeenten voor de Wet werken naar vermogen (WWNV). lees meer

06.12.2012Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Zelfs bij gelijke geschiktheid maken oudere sollicitanten minder kans dan jongere sollicitanten op een baan. Waarom is dat? En wat is de effectiviteit van maatregelen om oudere werknemers aantrekkelijker te maken?lees meer

03.12.2012Actualisatie regionale arbeidsmarktcijfers en –prognoses Noord-Holland 2012

Dit rapport bevat een actualisatie van de arbeidsmarktcijfers en –prognoses voor de Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs die sinds 2009 wordt uitgegeven door de Provincie Noord-Holland. lees meer

30.11.2012Verplaatsing industrie: update 2012

Hoe staat het anno 2012 met het beeld dat de industrie zich in hoog tempo zou verplaatsen naar lagelonenlanden? In dit rapport wordt de verplaatsing van productie en werkgelegenheid naar het buitenland in kaart gebracht.lees meer

22.11.2012Kosten-batenanalyse diëtetiek

Dit rapport geeft een overzicht van de kosten en baten van dieetadvisering voor patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten.lees meer

05.11.2012Stresstest gemeente Zoetermeer

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Zoetermeer.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)