Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

27.05.2007Bossche Spoorzone: Maatschappelijke kosten en baten van vier deelprojecten

Dit rapport bevat de uikomsten van een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de Bossche Spoorzone. lees meer

21.05.2007Op de lange baan

In dit rapport worden prognoses voor Groningen Airport Eelde nader gewogen. lees meer

21.05.2007Yardsticks and carrots

Assessment of transitory regulation of hospital care.  lees meer

16.05.2007Literatuuronderzoek effectiviteit van onderwijsinterventies

Onderzoek naar de effecten van de onderwijs wordt steeds vaker onderverdeeld in de traditionele of ‘naïeve’ evaluaties enerzijds en nieuw of ‘hard’ onderzoek anderzijds.lees meer

08.05.2007De kunst van investeren in cultuur

Deze literatuurstudie onderzoekt welke effecten er zoal aan cultuur worden toegeschreven en in welke mate die effecten in geld uit te drukken zijn. lees meer

08.05.2007Het effect van toewijzingsregels op de doelmatigheid

In dit rapport wordt een analyse gemaakt van de effecten van herhaalde toewijzing van emissierechten. lees meer

24.04.2007Zeven jaar onderzoek voor de SIC

De SIC heeft sinds haar oprichting in 2000 een flink aantal onderzoeken, papers en essays laten opstellen. Dit rapport blikt terug op deze onderzoeksreeks en geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen.lees meer

18.04.2007Reacties op visies KPN, Vodafone en Orange inzake waardebepaling GSM-spectrum

Dit rapport vormt een derde bijdrage uit een serie studies naar de waardebepaling van het GSM-spectrum in 900MHz-band uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek. lees meer

13.04.2007Tolken in het publiek domein

Over de vraag, aanbod en de bemiddeling van tolken.lees meer

11.04.2007The impact of secondary slot trading at Amsterdam Airport Schiphol

In dit rapport presenteert SEO Economisch Onderzoek haar bevindingen aangaande "slot trading" op Schiphol. Eerder onderzoek in opdracht van de Europese Commissie leidt mogelijk tot veranderingen in Europese regelgeving.lees meer

05.04.2007Methodiek doorlichting VROM-Beleid

In dit onderzoek is een methodiek ontwikkeld die het ministerie van VROM kan gebruiken om het beleid door te lichten en zo mogelijkheden te identificeren waar de regeldruk kan afnemen.lees meer

20.03.2007Best Practices in Toezicht

Dit rapport schetst een beeld van hoe toezicht op een goede manier uitgeoefend kan worden. In het aan dit rapport ten grondslag liggende onderzoek is per enquête aan ondernemers gevraagd aan te geven welke toezichthouders ze uit...lees meer

20.03.2007Industrie in beweging

Deze rapportage kijkt, geclusterd rondom de thema’s bedrijven, bedrijvigheid en buitenland, naar de dynamiek in de maakindustrie.lees meer

13.03.2007Toename gebruik ondersteuning voor jongeren met een gezondheidsbeperking

Waarom neemt de groep kinderen/jongeren met een fysieke, verstandelijke en/of psychische beperking, die gebruik maakt van extra ondersteuning op het terrein van zorg, arbeid, inkomen en onderwijs, toe?lees meer

08.03.2007MKBA Bodemsanering

Achtergrondrapportage; kosten en baten van 17 caseslees meer

06.03.2007Aftrek buitengewone uitgaven 2005 door chronisch zieken en gehandicapten

Dit onderzoek verschaft inzicht in de omvang van het gebruik en het rechthebbend niet-gebruik van de aftrekregeling voor buitengewone uitgaven over 2005 onder chronisch zieken en gehandicapten.lees meer

27.02.2007'Mind the gap'

Als we willen dat de werkgelegenheid in de Europese Unie in 2050 minstens op hetzelfde niveau ligt als in 2005 (194 miljoen personen) zullen we een tekort moeten zien weg te werken van meer dan 30 miljoen personen. lees meer

20.02.2007Kosten en baten van participatiebeleid

Volgens de SER moet in 2040 de arbeidsparticipatie van vrouwen met 10%-punt gestegen zijn ten opzichte van de participatie in 2006. Wat kan er gedaan worden om de participatiegraad op lange termijn te verhogen?lees meer

24.01.2007De compliance van startende ondernemingen

Het doel van dit rapport is om de fiscale compliance van startende ondernemingen te beschrijven en factoren te onderscheiden die deze compliance beïnvloeden.lees meer

20.12.2006Exploratie van beloningsverschillen in het onderwijs 2001-2004

In dit onderzoek worden de beloningspositie en beloningsverschillen van werknemers in het onderwijs geduid. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)