Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

27.05.2014Een goed gesprek werkt

(Kosten)effectiviteit van re-integratiedienstverlening UWV voor de WW-instroompopulatie 2008-2010.lees meer

26.05.2014De farmaceutische industrie in het maatschappelijk debat

Er is in de media kritiek op farmaceutische fabrikanten die nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen. In hoeverre correspondeert die kritiek met de feiten?lees meer

21.05.2014Uitwerking verdeelmodel WWB 2015

Met het in dit rapport ontwikkelde trendmodel kunnen de bijstandsbudgetten over gemeenten verdeeld worden. Het gaat uit van historische uitgaven en telt daar een objectieve ontwikkeling van de bijstandsuitgaven bij op.lees meer

21.05.2014Verdeling van het participatiebudget over gemeenten

In dit onderzoek is een verdeelsleutel ontwikkeld om het participatiebudget over gemeenten te verdelen.lees meer

14.05.2014Baten van Monumentenzorg

Monumentale panden hebben een maatschappelijke meerwaarde voor de gebruiker en de omgeving. lees meer

18.03.2014Presentatie van maatschappelijke kosten-batenanalyses

Wat is nodig voor een goede presentatie van maatschappelijke kosten-batenanalyses?lees meer

18.03.2014Waarom maatschappelijke kosten-batenanalyse?

Waarom zijn MKBA's belangrijk? En welke andere methoden zijn er voor projectbeoordeling? lees meer

13.03.2014Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

Deze rapportage biedt inzicht in de (ontwikkeling van de) totale aeronautical opbrengsten uit luchthavengelden en overheidsheffingen van Schiphol in verhouding tot concurrerende luchthavens.lees meer

12.03.2014Effecten verruiming eigen bijdrageregeling Wmo

Gemeenten krijgen vanaf 2015 te maken met meer taken en een korting op grond van de nieuwe Wmo. Hoe groot is het deel van de korting dat gemeenten door hogere eigen bijdragen kunnen verwezenlijken?lees meer

24.02.2014Langetermijneffecten van re-integratie

Het ministerie van SZW wil graag weten of door de inzet van re-integratiemiddelen de kans op werk op de lange termijn toeneemt. Dit onderzoek geeft antwoord op deze vraag.lees meer

04.02.2014Actuele waarde van kavel A7

Dit rapport bepaalt de actuele waarde voor de commerciële radiovergunning voor het in 2013 geveilde kavel A7 en concludeert dat het aannemelijk is dat die actuele waarde op of zelfs onder de veilinguitkomst ligt.lees meer

23.01.2014Eisen aan een maatschappelijke kosten-batenanalyse

De Noordelijke Rekenkamer heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om in een korte notitie aan te geven aan welke eisen een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor luchthaveninfrastructuur dient te voldoen.lees meer

23.01.2014Beoordeling van het strategisch plan van Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde heeft onder de naam Werelden Verbinden een strategisch plan gepresenteerd voor de komende tien jaar. SEO heeft dit plan beoordeeld.lees meer

10.01.2014Advies van de commissie van economische deskundigen over de CPB studie 'Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied'

Het Centraal Planbureau heeft met de studie 'Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied' een belangrijke stap vooruit gezet in het onderzoek naar waterveiligheid. lees meer

17.12.2013Rendement van cursussen voor laaggeletterden

Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking is laaggeletterd. ROC’s organiseren cursussen om laaggeletterdheid te verminderen. Dit onderzoek berekent de kosten en baten van deze cursussen.lees meer

12.12.2013Kosten en baten voor de overheid van wijzigingen van de Wet openbaarheid van bestuur

Er zijn verschillende voorstellen gedaan om de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) te wijzigen. Welke kosten en baten brengt dit met zich mee voor de overheid?lees meer

04.12.2013Literatuuronderzoek extramurele behandeling zintuigelijk gehandicapten

Deze literatuurstudie geeft inzicht in de kenmerken van verzekerden die het gebruik van extramurale behandeling voorspellen. lees meer

28.11.2013Positie bouwconsument

Dit rapport geeft de resultaten van een knelpuntenanalyse voor de kopersmarkt van nieuwbouwwoningen en de daarop gebaseerde oplossingsrichtingen. lees meer

23.11.2013Flexibility@Work 2013

Yearly report on flexible labor and employmentlees meer

22.11.2013Compensatie bij vertraging in de luchtvaart

Een vergelijking van de regeling volgens het EC herzieningvoorstel Passagiersrechten Luchtvaart met alternatieve compensatieregimes.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)