Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

24.02.2014Langetermijneffecten van re-integratie

Het ministerie van SZW wil graag weten of door de inzet van re-integratiemiddelen de kans op werk op de lange termijn toeneemt. Dit onderzoek geeft antwoord op deze vraag.lees meer

04.02.2014Actuele waarde van kavel A7

Dit rapport bepaalt de actuele waarde voor de commerciële radiovergunning voor het in 2013 geveilde kavel A7 en concludeert dat het aannemelijk is dat die actuele waarde op of zelfs onder de veilinguitkomst ligt.lees meer

23.01.2014Eisen aan een maatschappelijke kosten-batenanalyse

De Noordelijke Rekenkamer heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om in een korte notitie aan te geven aan welke eisen een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) voor luchthaveninfrastructuur dient te voldoen.lees meer

23.01.2014Beoordeling van het strategisch plan van Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde heeft onder de naam Werelden Verbinden een strategisch plan gepresenteerd voor de komende tien jaar. SEO heeft dit plan beoordeeld.lees meer

10.01.2014Advies van de commissie van economische deskundigen over de CPB studie 'Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied'

Het Centraal Planbureau heeft met de studie 'Economisch optimale waterveiligheid in het IJsselmeergebied' een belangrijke stap vooruit gezet in het onderzoek naar waterveiligheid. lees meer

17.12.2013Corporate Governance Water en Energiebedrijf Bonaire N.V.

Onderzoek naar de besluitvorming en verantwoording rondom het project WEB-Ecopower en aanbevelingen voor versterking van de governancelees meer

17.12.2013Rendement van cursussen voor laaggeletterden

Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking is laaggeletterd. ROC’s organiseren cursussen om laaggeletterdheid te verminderen. Dit onderzoek berekent de kosten en baten van deze cursussen.lees meer

12.12.2013Kosten en baten voor de overheid van wijzigingen van de Wet openbaarheid van bestuur

Er zijn verschillende voorstellen gedaan om de Wet Openbaarheid van bestuur (Wob) te wijzigen. Welke kosten en baten brengt dit met zich mee voor de overheid?lees meer

04.12.2013Literatuuronderzoek extramurele behandeling zintuigelijk gehandicapten

Deze literatuurstudie geeft inzicht in de kenmerken van verzekerden die het gebruik van extramurale behandeling voorspellen. lees meer

28.11.2013Positie bouwconsument

Dit rapport geeft de resultaten van een knelpuntenanalyse voor de kopersmarkt van nieuwbouwwoningen en de daarop gebaseerde oplossingsrichtingen. lees meer

23.11.2013Flexibility@Work 2013

Yearly report on flexible labor and employmentlees meer

22.11.2013Compensatie bij vertraging in de luchtvaart

Een vergelijking van de regeling volgens het EC herzieningvoorstel Passagiersrechten Luchtvaart met alternatieve compensatieregimes.lees meer

18.11.2013Effecten van de museumkaart op museumbezoek en inkomsten

Wat is het effect van de museumkaart op het museumbezoek en wat zijn de financiële effecten voor de deelnemende musea?lees meer

14.11.2013Schadevoorziening bij brand- en bouwveiligheid

Hoofdvraag van dit rapport is wie er opdraait voor de schade van bouwongevallen en van brand. Van belang is welke prikkels er van de schadeverdeling uitgaan.lees meer

07.11.2013Solidair of solitair?

Van alle werkende Nederlanders is 73 procent voorstander van verplicht pensioensparen. lees meer

05.11.2013Een rendabele exploitatie van Groningen Airport Eelde op de lange baan

Op welke termijn kan Groningen Airport Eelde op eigen benen staan, rekening houdend met de recente baanverlenging en de concurrentieverhoudingen in het verzorgingsgebied van de luchthaven?lees meer

30.10.2013Herschatting verdeelmodel WWB 2014

Dit rapport beschrijft de herschatting van het verdeelmodel van de bijstand. Op basis van deze herschatting worden de bijstandsbudgetten voor 2014 over gemeenten verdeeld.lees meer

29.10.2013Nieuws en markt

Hoe staat de nieuwsvoorziening ervoor in Nederland en wat is vanuit welvaartseconomisch perspectief de rol voor de overheid?lees meer

29.10.2013Energiebeleid in onbalans

Wat zijn de voorwaarden voor een succesvol duurzaam energiebeleid waarin de drie doelstellingen van het energiebeleid (schoon, betrouwbaar en betaalbaar) in samenhang gerealiseerd kunnen worden?lees meer

28.10.2013The value of Europeana

What is the social economic value of continued investment in Europeana to maintain and extend its current ambition level in terms of services and infrastructure in the years 2015-2020?lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)