Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

04.09.2006Waarde GSM-spectrum

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de waarde van het GSM-900-spectrum.lees meer

10.08.2006Evaluatie Prognosemodellen Justitiële Ketens: Civiel en Bestuur

Dit rapport brengt verslag van de evaluatie van de Prognosemodellen Justitiële Ketens – Civiel en Bestuur (PMJ-CB), een econometrisch verklarings- en voorspelmodel voor de instroom van zaken bij de rechter. lees meer

04.08.2006Klachtenanalyse 2005

Dit rapport presenteert de resultaten van een statistisch onderzoek naar de relatie tussen kachten en vliegbewegingen. lees meer

02.08.2006De onderkant van de arbeidsmarkt vanuit werkgeversperspectief

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar percepties van werkgevers bij de selectie van laagopgeleide werknemers. Wat bepaalt of een werkgever een kanditaat aantrekkelijk vindt? lees meer

17.07.2006Opties op de Zuidas

Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de waarde van flexibiliteit in het Zuidas-project.lees meer

14.07.2006Vaste netten, dynamische markten

Dit essay beoogt de contouren te analyseren van het overheidsingrijpen dat nodig zal in het licht van recente aardverschuivingen in het telecomlandschap. lees meer

13.07.2006Chemie in concurrentie

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de concurrentiepositie van de chemische industrie in Nederland.lees meer

13.07.2006Monitoring the entry of young people into the labour market: the potential of the EU-LFS

In dit rapport worden de belangrijkste kwesties en uitdagingen voor het beleid omtrent toetreding op de arbeidsmarkt van jonge mensen geanalyseerd. lees meer

10.07.2006Amsterdams Economische Verkenningen voorjaar 2006

Dit rapport omvat de achttiende jaargang van de Amsterdamse Economische Verkenningen. lees meer

07.07.2006De weg naar werk

In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre, als gevolg van SUWI en andere wetswijzigingen, veranderingen hebben plaatsgevonden in de instroom, uitstroom en doorstroom in de SUWI-keten.  lees meer

27.06.2006Kosten van octrooigemachtigden

Het voornaamste doel van dit onderzoek is te bekijken in hoeverre sprake is van prijsverschillen bij de inschakeling van een octrooigemachtigde voor het opstellen en indienen van een octrooiaanvrage. lees meer

22.06.2006Verdiend met pensioen?

In dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoeveel uren productieve arbeid verschillende generaties over de levensloop hebben verricht.lees meer

18.06.2006Industriebeleid op het juiste niveau

Dit essay gaat over de economische motieven voor het centraal of juist decentraal voeren van industriebeleid. lees meer

11.06.2006Insight into Offshoring

Door een overzicht te geven van de beschikbare data en kennis over offshoring, probeert dit rapport de discussie over dit onderwerp weer op een constructief pad te brengen. lees meer

07.06.2006Methodologies on Labour Market Indicators

Dit rapport geeft inzicht in de methodologie van het verzamelen van data en het berekenen van werkgelegenheidsindicatoren. lees meer

07.06.2006De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

In dit rapport wordt een blik geworpen op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt van jonge fiscalisten. lees meer

05.06.2006De welvaartseffecten van het splitsingsvoorstel - een overkoepelend beeld

In dit rapport de resultaten van een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de splitsing van energiebedrijven. lees meer

01.06.2006Van bijstand naar werk in Amsterdam

Hoofddoel van dit onderzoek is om te bepalen in hoeverre Amsterdam in de periode 2001 tot en met 2004 effectief gebruik heeft gemaakt van reïntegratietrajecten.lees meer

30.05.2006Baten in beeld

Dit rapport beschrijft de kosten-batenanalyse die onderdeel is van de FES-claim die het consortium Beelden voor de Toekomst heeft ingediend. lees meer

30.05.2006Studie & Werk 2006

Sinds 1996 brengt SEO jaarlijks in opdracht van Elsevier de arbeidsmarktpositie in kaart van pas afgestudeerde hoger opgeleiden. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)