Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

26.05.2006Stedelijke vernieuwing: Kosten en baten

In dit rapport wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke methoden voor een MKBA gericht op het bepalen van de omvang en waarde van de effecten van stedelijke vernieuwing (SV) toegespitst op het DGWdeel. lees meer

17.05.2006Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Dit rapport doet verslag van een analyse van de woningmarkt op langere termijn. In het onderzoek staat de gewenste rol van de overheid centraal. lees meer

10.05.2006Dutch lessons from the Swedish pension reform

In dit rapport wordt gekeken naar Zweden, waar sinds 1999 de pensioenleeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Dat kan dienen als oplossing voor de vergrijzingsproblematiek van Nederland. lees meer

10.05.2006Waterkwaliteitsspoor Grift/Apeldoorns Kanaal inclusief maatschappelijke kosten batenanalyse

Doel van deze waterkwaliteitsspoor-studie is het beoordelen van de lozingsalternatieven op de effecten op de waterkwaliteit in de Grift, het Apeldoorns Kanaal en de Nieuwe Wetering. lees meer

10.05.2006De ASRE-doelgroep in 2006

Dit rapport bevat een verkenning van de vraag naar opleidingen in de vastgoedkunde. lees meer

10.05.2006Luchthavengelden en overheidsheffingen

Dit rapport betreft een actualisatie van de in 2004 door SEO uitgevoerde kwantitatieve benchmark van luchthavengelden en overheidsheffingen. lees meer

08.05.2006Uit de bakken, aan de bak

In dit rapport wordt bekeken of het verdeelmodel in voldoende mate compenseert voor de samenstelling van de gemeentelijke bijstandspopulatie en of de arbeidsmarkt op een evenwichtige manier in het model is opgenomen. lees meer

05.05.2006Turistika: modelscenario’s 2005-2012 (deel II)

In dit rapport wordt het eerder opgeleverde model ‘Turistika’ verder ontwikkeld. Met dit model kunnen de economische effecten van toerisme op de Curaçaose economie worden berekend.lees meer

25.04.2006Sociaal-economische status in vereveningsmodel zorgverzekeraars: wat zijn de mogelijkheden?

Dit onderzoek brengt de mogelijkheden van het vereveningsmodel voor zorgverzekeraars in kaart.lees meer

24.04.2006De waarde van normen

Dit rapport verkent de mogelijkheden van een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor milieunormen. lees meer

13.04.2006Maatschappelijke kosten en baten van innovatie-beleid

Dit essay gaat over de toepasbaarheid van een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) in het beleidsproces rond innovatieprogramma’s.lees meer

13.04.2006Calculus van het publiek belang op de elektriciteitsmarkt

Het doel van het essay is om in grote lijnen de publieke belangen op de elektriciteitsmarkt te beschrijven. lees meer

31.03.2006De toekomst van groen in economisch perspectief

Dit rapport beoogt op basis van kwantitatieve analyse de gevolgen van toekomstige economische ontwikkelingen voor de groensector in kaart te brengen.lees meer

31.03.2006Splitsen op de weegschaal

In dit rapport zijn de directe, indirecte en externe effecten van het splitsingsvoorstel en van de overdracht van het transmissienet vanaf 110kV naar TenneT beschreven. lees meer

15.03.2006Woningcorporaties in Amsterdam; Marktmacht en subsidies

Dit rapport behandelt de kwestie van marktmacht van corporaties op de Amsterdamse woningmarkt, en de omvang en financiering van de onrendabele top. lees meer

13.03.2006Economische Effecten Schiphol

Deze studie laat zien dat beperking van de groei van Schiphol grote gevolgen heeft voor de luchtvaartsector en voor de economie van de Noordvleugel.lees meer

04.03.2006Onderzoek mainportontwikkeling in het kader van de evaluatie Schipholbeleid: de externe effecten

In dit rapport zijn voor de Nederlandse samenleving de externe effecten (veiligheid, milieu en geluidhinder) van het luchtverkeer op Schiphol onderzocht in de jaren 2008 en 2012.lees meer

14.02.2006Per maand of per kWh?

Dit rapport bepaalt de effecten van de invoering van een capaciteitstarief voor de kosten van het transport van elektriciteit voor kleinverbruikers. lees meer

10.02.2006De arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord in 2005 en 2010.

Met de serie rapporten 'De arbeidsmarkt van Noord-Holland Noord' worden gegevens uit verschillende databases gekoppeld om een eenduidig beeld te geven van de arbeidsmarkt. lees meer

31.01.2006Over regulering internettelefonie

Dit essay geeft een economische analyse van de behoefte aan regulering van internettelefonie. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)