Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

25.08.2011Kopersmacht bij afname gespreksbouw naar 0800-nummers

Bij 0800-nummers betaalt niet de beller, maar de nummergebruiker, het bedrijf of de instantie achter het 0800-nummer voor (de opbouw van) het gesprek. Dit rapport brengt deze bijzondere marktsituatie in beeld.  lees meer

18.07.2011Arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren

Met welke kosten en baten krijgt de overheid te maken bij de harmonisatie van de rechtspositie van overheidspersoneel?lees meer

29.06.2011Cultuur naar vermogen

Welke instrumenten kunnen de culturele en creatieve sector ondersteunen bij het verwerven van financiering?lees meer

25.06.2011Maatschappelijke kosten en baten van het Waarborgfonds Kinderopvang

Dit rapport geeft antwoord op twee vragen: draagt het bestaan van het Waarborgfonds Kinderopvang per saldo bij aan de welvaart in brede zin en hoe kan het beter? lees meer

22.06.2011De waarde van kinderopvang

Er is veel discussie over de kinderopvang. Het kabinet wil de arbeidsparticipatie verhogen maar ook bezuinigen op subsidies, onder andere in de kinderopvang. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de maatschappij?lees meer

20.06.2011Studie & Werk 2011

De arbeidsmarktpositie van hoger opgeleide starters is verslechterd, vooral voor hbo’ers. Dat is de belangrijkste conclusie uit Studie & Werk 2011.lees meer

20.06.2011Niet-gebruik inkomensondersteunende maatregelen

Mensen met een laag inkomen hebben, mits ze voldoen aan bepaalde eisen, recht op inkomensondersteuning. Een aantal van deze mensen maakt hiervan geen gebruik. Hoe groot is het niet-gebruik van inkomensondersteuning?lees meer

01.05.2011Binnenstedelijk of Uitleg?

Dit rapport brengt de maatschappelijke kosten en baten van verschillende verstedelijkingsstrategieën tot 2020 in beeld. lees meer

12.04.2011Sectorstudie Vastgoedfinanciering

Dit onderzoek bestudeert de marktwerking in de vastgoedfinancieringsector op basis van Structuur-, Gedrags- en Prestatie-indicatoren.lees meer

07.04.2011Verkassen?

Maatschappelijke kosten en baten van het verplaatsen van tuinbouw ten behoeve van woningbouwlees meer

31.03.2011Economische gevolgen van de uitbraak van Q-koorts

De Q-koortsuitbraak heeft in de periode van 2007 tot en met 2010 naar schatting € 161 à € 336 miljoen gekost. lees meer

02.03.2011Actualisatie Regionale arbeidsmarktcijfers en -prognose 2011

De Monitor behelst actuele inzichten over de arbeidsmarkt: de realisatie van het aantal banen in en inwoners van Noord-Holland, en op basis van actuele cijfers bijgestelde prognoses voor de korte en middellange termijn.lees meer

28.02.2011Publieke belangen en hypotheekregulering

Hoe effectief is het regulerings- en beleidskader inzake de hypotheekmarkt?lees meer

20.02.2011Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken

Re-integratie kan efficiënter en effectiever vormgegeven worden. Dat blijkt uit het rapport 'Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken'.lees meer

24.01.2011Anticipatie op kartel- en concentratietoezicht

De NMa handhaaft de Mededingingswet. Het doel hiervan is om het gedrag van ondernemingen zo te beïnvloeden dat mededingingsbeperkende gedragingen en concentraties niet voorkomen. Wat is het anticipatie-effect van dit toezicht?lees meer

14.01.2011Kosten en baten van welzijn en maatschappelijke dienstverlening

In dit rapport worden kosten-batenanalyses gemaakt van zeven welzijnsprojecten.lees meer

10.01.2011Monitor Associate degree 2006-2010

Associate degree-programma’s vergroten de deelname aan het hoger onderwijs. Ze vullen het gat tussen een mbo- en een vierjarige bacheloropleiding. Bij een grotere bekendheid van de Ad neemt de instroom verder toe.  lees meer

21.12.2010Investeren in brandveiligheid

Investeren in de brandveiligheid van woningen verhoogt het welzijn van Nederlandse burgers. Dit is de conclusie van een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met COT. lees meer

04.12.2010Het verdiende loon?

In dit rapport wordt de loonontwikkeling van overheidswerknemers vergeleken met de marktsector. Is de arbeidsvoorwaardenontwikkeling bij de overheid gelijk aan die van de marktsector?lees meer

29.11.2010Bridging the Gap: International Database on Employment and Adaptable Labour

Door de financiële crisis zijn de werkgelegenheidsdoelstellingen van Lissabon niet bereikt. De lange termijn uitdaging blijft desondanks de verwachte krapte op de arbeidsmarkt door de vergrijzing.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)