Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

25.05.2012Kosten en baten van CO2-emissiereductie maatregelen

Dit rapport laat zien wat de welvaartswinst is van een ambitieus klimaatbeleid en met welke technologische opties een ambitieus klimaatbeleid kan worden vormgegeven. lees meer

26.03.2012Kosten en baten Thuisbegeleiding voor psychiatrische patiënten

Thuisbegeleiding is praktische hulpverlening aan huis. Wat zijn de kosten en baten van thuisbegeleiding voor psychiatrische patiënten?lees meer

23.03.2012Effecten van invoering loondoorbetaling bij ziekte door uitzendbureaus

Dit rapport onderzoekt de effecten van een loondoorbetalingverplichting voor uitzendbureaus.lees meer

19.03.2012Vraagimpuls voor de scholingsdeelname

Dit onderzoek analyseert de effecten van vraaggestuurde financiering via een voucher op de deelname van werkenden aan het hoger onderwijs. lees meer

20.02.2012Efficiënt en effectief reguleren

Dit rapport omvat een advies over de efficiëntie en effectiviteit van het tariefreguleringsproces van het netbeheer in de energiemarkt.lees meer

27.01.2012De toekomst van de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam tot 2016

Dit rapport brengt de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam tussen 2012 en 2016 in kaart. Er zal in de toekomst sprake zijn van een tekort aan arbeidskrachten. lees meer

06.01.2012The role of regional airports in a future transportation system

Dit rapport analyseert de ontwikkelingen van verschillende regio's en luchthavens in het laatste decennium en schets toekomstige bedreigingen en kansen (in het Engels). lees meer

31.12.2011Het motiverende effect van normatieve en afschrikwekkende boodschappen

In dit rapport wordt de werking van normatieve en afschrikwekkende elementen in communicatieboodschappen onderzocht. lees meer

21.12.2011Tussenmeting versterking functiemix 2011

Welke leraren stromen met de functiemix-middelen door naar een hogere salarisschaal? En op basis van welke promotiecriteria vindt die doorstroom plaats? Dit rapport geeft antwoord op deze vragen.lees meer

09.12.2011Fit-4-Work: een ex-ante kosten-baten analyse

Fit-4-Work is een interventie die erop gericht is uitkeringsgerechtigden met grote afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Dit rapport geeft inzicht in de potentiële kosten en baten van Fit-4-Work.lees meer

30.11.2011Separate, joint or integrated?

In dit rapport wordt onderzoek gedaan naar actief arbeidsmarktbeleid voor werklozen in de bijstand en werkloosheidsuitkeringen (in het Engels).lees meer

31.10.2011Weinig zaken misbruik machtspositie in Nederland

Dit rapport maakt een internationale vergelijking van het aantal zaken van misbruik van economische machtsposities (in het Engels).lees meer

27.10.2011Curtailing Commodity Derivative Markets

Dit rapport analyseert de consequenties van regulering van Over-the-Counter (OTC) handel in derivaten voor de energiesector (in het Engels). lees meer

26.10.2011Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Thuisbegeleiding is intensieve, tijdelijke, praktische hulpverlening aan huis. Wat zijn de kosten en baten van Thuisbegeleiding?lees meer

12.10.2011Lessen reïntegratie: wat werkt voor wie?

Voor wie werkt een vakgerichte training? En voor wie werkt een (langdurige) loonkostensubsidie? Dit rapport geeft antwoord op deze en andere vragen.lees meer

07.10.2011Spoorzoeken

In september 2011 publiceerde de NMa de marktscan Personenvervoer per spoor. De (NS) heeft SEO gevraagd de NMa marktscan economisch te beoordelen wat betreft argumentatie, onderzoeksopzet en methodologie.lees meer

29.09.2011De economische impact van arbeidsmigratie: verdringingseffecten 1999-2008

Leidt de toename van het aantal arbeidsmigranten uit de MOE+-landen tot verdringing van de Nederlandse werknemer? Dit rapport geeft antwoordt op deze vraag.lees meer

25.08.2011Kopersmacht bij afname gespreksbouw naar 0800-nummers

Bij 0800-nummers betaalt niet de beller, maar de nummergebruiker, het bedrijf of de instantie achter het 0800-nummer voor (de opbouw van) het gesprek. Dit rapport brengt deze bijzondere marktsituatie in beeld.  lees meer

18.07.2011Arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren

Met welke kosten en baten krijgt de overheid te maken bij de harmonisatie van de rechtspositie van overheidspersoneel?lees meer

29.06.2011Cultuur naar vermogen

Welke instrumenten kunnen de culturele en creatieve sector ondersteunen bij het verwerven van financiering?lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)