Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

21.12.2011Tussenmeting versterking functiemix 2011

Welke leraren stromen met de functiemix-middelen door naar een hogere salarisschaal? En op basis van welke promotiecriteria vindt die doorstroom plaats? Dit rapport geeft antwoord op deze vragen.lees meer

09.12.2011Fit-4-Work: een ex-ante kosten-baten analyse

Fit-4-Work is een interventie die erop gericht is uitkeringsgerechtigden met grote afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Dit rapport geeft inzicht in de potentiële kosten en baten van Fit-4-Work.lees meer

30.11.2011Separate, joint or integrated?

In dit rapport wordt onderzoek gedaan naar actief arbeidsmarktbeleid voor werklozen in de bijstand en werkloosheidsuitkeringen (in het Engels).lees meer

31.10.2011Weinig zaken misbruik machtspositie in Nederland

Dit rapport maakt een internationale vergelijking van het aantal zaken van misbruik van economische machtsposities (in het Engels).lees meer

27.10.2011Curtailing Commodity Derivative Markets

Dit rapport analyseert de consequenties van regulering van Over-the-Counter (OTC) handel in derivaten voor de energiesector (in het Engels). lees meer

26.10.2011Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Thuisbegeleiding is intensieve, tijdelijke, praktische hulpverlening aan huis. Wat zijn de kosten en baten van Thuisbegeleiding?lees meer

12.10.2011Lessen reïntegratie: wat werkt voor wie?

Voor wie werkt een vakgerichte training? En voor wie werkt een (langdurige) loonkostensubsidie? Dit rapport geeft antwoord op deze en andere vragen.lees meer

07.10.2011Spoorzoeken

In september 2011 publiceerde de NMa de marktscan Personenvervoer per spoor. De (NS) heeft SEO gevraagd de NMa marktscan economisch te beoordelen wat betreft argumentatie, onderzoeksopzet en methodologie.lees meer

29.09.2011De economische impact van arbeidsmigratie: verdringingseffecten 1999-2008

Leidt de toename van het aantal arbeidsmigranten uit de MOE+-landen tot verdringing van de Nederlandse werknemer? Dit rapport geeft antwoordt op deze vraag.lees meer

25.08.2011Kopersmacht bij afname gespreksbouw naar 0800-nummers

Bij 0800-nummers betaalt niet de beller, maar de nummergebruiker, het bedrijf of de instantie achter het 0800-nummer voor (de opbouw van) het gesprek. Dit rapport brengt deze bijzondere marktsituatie in beeld.  lees meer

18.07.2011Arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren

Met welke kosten en baten krijgt de overheid te maken bij de harmonisatie van de rechtspositie van overheidspersoneel?lees meer

29.06.2011Cultuur naar vermogen

Welke instrumenten kunnen de culturele en creatieve sector ondersteunen bij het verwerven van financiering?lees meer

25.06.2011Maatschappelijke kosten en baten van het Waarborgfonds Kinderopvang

Dit rapport geeft antwoord op twee vragen: draagt het bestaan van het Waarborgfonds Kinderopvang per saldo bij aan de welvaart in brede zin en hoe kan het beter? lees meer

22.06.2011De waarde van kinderopvang

Er is veel discussie over de kinderopvang. Het kabinet wil de arbeidsparticipatie verhogen maar ook bezuinigen op subsidies, onder andere in de kinderopvang. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de maatschappij?lees meer

20.06.2011Studie & Werk 2011

De arbeidsmarktpositie van hoger opgeleide starters is verslechterd, vooral voor hbo’ers. Dat is de belangrijkste conclusie uit Studie & Werk 2011.lees meer

20.06.2011Niet-gebruik inkomensondersteunende maatregelen

Mensen met een laag inkomen hebben, mits ze voldoen aan bepaalde eisen, recht op inkomensondersteuning. Een aantal van deze mensen maakt hiervan geen gebruik. Hoe groot is het niet-gebruik van inkomensondersteuning?lees meer

01.05.2011Binnenstedelijk of Uitleg?

Dit rapport brengt de maatschappelijke kosten en baten van verschillende verstedelijkingsstrategieën tot 2020 in beeld. lees meer

12.04.2011Sectorstudie Vastgoedfinanciering

Dit onderzoek bestudeert de marktwerking in de vastgoedfinancieringsector op basis van Structuur-, Gedrags- en Prestatie-indicatoren.lees meer

07.04.2011Verkassen?

Maatschappelijke kosten en baten van het verplaatsen van tuinbouw ten behoeve van woningbouwlees meer

31.03.2011Economische gevolgen van de uitbraak van Q-koorts

De Q-koortsuitbraak heeft in de periode van 2007 tot en met 2010 naar schatting € 161 à € 336 miljoen gekost. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)