Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

15.08.2005International opportunities for the creative industries

In dit rapport wordt gekeken naar exportkansen voor de Nederlandse creatieve sector. lees meer

01.08.2005Morgen zonder zorg(en)?

In dit rapport wordt onderzocht hoe verschillen in arbeidsproductiviteitsgroei tussen zorginstellingen kunnen worden verklaard en welke belemmeringen en stimulansen aanwezig zijn om de productiviteit te verhogen. lees meer

18.07.2005Stoppen of doorgaan

In dit rapport wordt gekeken naar vertrekkers en switchers van de Haagse Hogeschool/TH Rijswijk. Wie zijn het, waarom vertrekken of switchen ze en hoe is uitval te voorkomen? lees meer

27.06.2005Zelf doen of samen met anderen?

In dit rapport wordt gekeken welke toegevoegde waarde uitbesteden kan hebben voor de rijksoverheid en haar uitvoeringsorganisaties. lees meer

25.06.2005Vooruit met procesinnovatie

In dit rapport wordt gekeken naar de rol van procesinnovatie in de maakindustrie. Hoe kan deze worden gestimuleerd? lees meer

23.06.2005Cultuur en creativiteit naar waarde geschat

In dit rapport wordt gekeken naar het economisch belang van cultuur en creativiteit. lees meer

23.06.2005Wie betaalt de rit?

In dit rapport worden uitgaven aan openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in zes landen bekeken. lees meer

17.06.2005MOA 2005: weging en correctie voor allochtonen zonder Internet

In dit rapport wordt beschreven welke correcties zijn doorgevoerd om de Internetsteekproef ten behoeve van het Minderheden Onderzoek op de Arbeidsmarkt (MOA) representatief te maken. lees meer

16.06.2005Terug naar meer?

In dit onderzoek wordt gekeken naar een verlenging van de werkweek als middel om toekomstige arbeidsmarktknelpunten te beperken. lees meer

10.06.2005Amsterdamse Economische Verkenningen: voorjaar 2005

Dit rapport bevat voorspellingen van de economische ontwikkeling van de regio Amsterdam voor de jaren 2005 en 2006 en een update van de ontwikkelingen in voorgaande jaren. lees meer

02.06.2005Studie & Werk 2005

Dit rapport analyseert de huidige positie van afgestudeerden en de relevantie van hun opleidingen op basis van gegevens over de jaren 1997-2005.lees meer

13.05.2005Accessibility of public services

Het doel van dit onderzoek is om verschillende beleidsinstrumenten die worden gebruikt om toegankelijkheid van bepaalde producten en diensten te waarborgen te evalueren. lees meer

24.04.2005Evaluatie Schipholbeleid

In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre mainport Schiphol zich kan ontwikkelen binnen de regels en grenzen van de Schipholwet en de luchtvaartbesluiten.lees meer

12.04.2005Nederland Toezichtland - een economisch perspectief

Deze notitie beantwoordt vragen als wat is toezicht, wie zijn de toezichthouders, wat is het probleem en wat zijn oplossingsrichtingen? lees meer

12.04.2005Marktwerking in de reïntegratie

In dit rapport wordt bekeken of de reïntegratiediensten worden geleverd door de bedrijven die dat het beste kunnen doen en of reïntegratiediensten terecht bij de mensen die er de meeste baat bij hebben. lees meer

31.03.2005Marktafbakening ten behoeve van voorgenomen fusie ziekenhuis Hilversum en Gooi-Noord

In dit onderzoek wordt gekeken naar de omvang van de geografische markt, rekening houdend met toekomstig keuzegedrag, van voorgenomen fusieziekenhuizen Hilversum en Gooi-Noord. lees meer

28.03.2005Kosten-Batenanalyse vaarwegverruiming Boven-IJssel

Deze kosten-batenanalyse geeft alle maatschappelijke effecten weer die het gevolg zijn van de vaarwegverruiming Boven-IJssel. lees meer

28.03.2005Tijdwaardering van verladers op het spoor

In dit onderzoek wordt gekeken welke economische motieven een rol spelen bij de afwegingen van vervoerders en verladers. lees meer

16.03.2005Woningbouw in de Noordvleugel

In dit onderzoek wordt gekeken naar een gewenste regionale toekomstige woningbouw en de effecten van overheidsingrijpen op de woningmarkt. lees meer

04.03.2005Wijziging van de regeling buitengewone uitgaven

In dit onderzoek worden de effecten van de verandering van de regeling Aftrek Buitengewone Uitgaven op het inkomen van chronisch zieken in beeld gebracht. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)