Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

02.03.2011Actualisatie Regionale arbeidsmarktcijfers en -prognose 2011

De Monitor behelst actuele inzichten over de arbeidsmarkt: de realisatie van het aantal banen in en inwoners van Noord-Holland, en op basis van actuele cijfers bijgestelde prognoses voor de korte en middellange termijn.lees meer

28.02.2011Publieke belangen en hypotheekregulering

Hoe effectief is het regulerings- en beleidskader inzake de hypotheekmarkt?lees meer

20.02.2011Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken

Re-integratie kan efficiënter en effectiever vormgegeven worden. Dat blijkt uit het rapport 'Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken'.lees meer

24.01.2011Anticipatie op kartel- en concentratietoezicht

De NMa handhaaft de Mededingingswet. Het doel hiervan is om het gedrag van ondernemingen zo te beïnvloeden dat mededingingsbeperkende gedragingen en concentraties niet voorkomen. Wat is het anticipatie-effect van dit toezicht?lees meer

14.01.2011Kosten en baten van welzijn en maatschappelijke dienstverlening

In dit rapport worden kosten-batenanalyses gemaakt van zeven welzijnsprojecten.lees meer

10.01.2011Monitor Associate degree 2006-2010

Associate degree-programma’s vergroten de deelname aan het hoger onderwijs. Ze vullen het gat tussen een mbo- en een vierjarige bacheloropleiding. Bij een grotere bekendheid van de Ad neemt de instroom verder toe.  lees meer

21.12.2010Investeren in brandveiligheid

Investeren in de brandveiligheid van woningen verhoogt het welzijn van Nederlandse burgers. Dit is de conclusie van een maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met COT. lees meer

04.12.2010Het verdiende loon?

In dit rapport wordt de loonontwikkeling van overheidswerknemers vergeleken met de marktsector. Is de arbeidsvoorwaardenontwikkeling bij de overheid gelijk aan die van de marktsector?lees meer

29.11.2010Bridging the Gap: International Database on Employment and Adaptable Labour

Door de financiële crisis zijn de werkgelegenheidsdoelstellingen van Lissabon niet bereikt. De lange termijn uitdaging blijft desondanks de verwachte krapte op de arbeidsmarkt door de vergrijzing.lees meer

29.11.2010ICT in zorg en onderwijs

Zowel de overheid als partijen in de zorg en het onderwijs investeren in ICT om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid te verbeteren. Wat levert dat op?lees meer

29.11.2010Winst in de eigendomsstructuur: Eigendom, winstbestemming en zeggenschap binnen ziekenhuizen

Vrijheid van winstuitkering, eigendom en zeggenschap is voor ziekenhuizen niet alleen mogelijk maar ook noodzakelijk voor de toekomst van de sector. Dit blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de NVZ.lees meer

26.11.2010De relatie tussen medisch specialisten en het ziekenhuis

De nadelen van alle medisch specialisten verplicht in loondienst nemen, zijn groter dan de voordelen.lees meer

26.11.2010Gezondheid en arbeidsgerelateerde baten

Gaat een betere gezondheid gepaard met arbeidsgerelateerde baten? Dit onderzoek kwantificeert de invloed van gezondheid op arbeidsgerelateerde aspecten als participatie en productiviteit.lees meer

26.11.2010Monitor jonge fiscalisten 2010

Het laatste deel uit een serie van drie rapporten waarin de arbeidsmarkt van fiscalisten wordt onderzocht. Hoe is de situatie in 2010 en wat zijn de verwachtingen voor de nabije toekomst?lees meer

26.11.2010Kosten en resultaten van re-integratie

Wat zijn de kosten en baten van de ruim 200.000 door gemeenten en UWV gestarte re-integratietrajecten?lees meer

26.11.2010Kosten en baten verlenging zwangerschaps- en bevallingsverlof

De baten van een uitbreiding van het zwangerschaps- en bevallingsverlof van 16 weken nu naar 18 of 20 weken wegen niet op tegen de kosten ervan.lees meer

25.11.2010Second opinion basisgegevens Anders Betalen voor Mobiliteit

Ten behoeve van de invoering van de kilometerprijs heeft Ecorys het autopark en het aantal autokilometers onderzocht. Dit rapport is een second opinion op dit onderzoek.lees meer

25.11.2010Bèta-loopbaanmonitor 2010

Komen bètaopgeleiden ook daadwerkelijk in bètaberoepen terecht? Dit onderzoek beantwoordt deze vraag voor de periode 2009 tot begin 2010.lees meer

25.11.2010Effecten voedingszorg door LZK-scholen

Wegen de baten van optimale voedingszorg door scholen voor langdurig zieke kinderen op tegen de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden?lees meer

25.11.2010Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

In opdracht van DGLM heeft SEO Economisch Onderzoek de in 2009 uitgevoerde kwantitatieve benchmark van luchthavengelden en overheidsheffingen geactualiseerd.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)