Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

23.11.2010Langdurig verblijf in de flexibele schil van de arbeidsmarkt

Op enig moment zit ongeveer zes procent van de Nederlandse werknemers langer dan drie jaar in de flexibele schil van de arbeidsmarkt.lees meer

22.11.2010Tussenmeting versterking functiemix 2010

Eén van de beloningsafspraken uit de sectorale convenanten Leerkracht van Nederland betreft de versterking van de functiemix. Dit rapport is de tweede meting van het proces rondom de versterking.lees meer

17.11.2010Investeren in een schone toekomst

Loont het om te investeren in duurzame energie? Uit deze kosten-batenanalyse blijkt dat dit het geval is.lees meer

16.11.2010Kengetallen kosten-batenanalyse van het WK voetbal

In Nederland bestaan ambities om in 2018 of 2022 het WK voetbal te organiseren, samen met België. Wegen de baten van een WK voetbal in Nederland echter wel op tegen de kosten?lees meer

15.11.2010Van teelt tot schap

Hoe komt een paprika in de supermarkt terecht? En waar wordt de consumenteneuro aan besteed? Welke ondernemingen zijn betrokken bij verse groenten en fruit? lees meer

30.09.2010De praktijk van waardeoverdracht

Is een heroverweging van het systeem van waardeoverdracht van pensioenen nodig? In dit rapport wordt de praktijk rondom waardeoverdracht onderzocht.    lees meer

30.09.2010Woningen met winst?

Financiële participatie van het rijk in woningbouwprojecten heeft per saldo vooral nadelen in vergelijking met de huidige subsidies.lees meer

01.09.2010Evaluatie premiegroepensystematiek WW

In vijf sectoren is de premiegroepensystematiek ingevoerd, met als doel om cyclische en seizoenswerkeloosheid terug te dringen en zo het seizoensgebonden gebruik van de WW tegen te gaan. Dit is een evaluatie van die systematiek. lees meer

31.08.2010Innovations in financing environmental and social sustainability

Dit rapport gaat over innovatieve financiële instrumenten die kunnen helpen om ecologische en sociale duurzame investeringen te verhogen (in het Engels).  lees meer

31.08.2010Carbon Trading

Dit rapport brengt het (gebrek aan) succes van de handel in emissierechten tot nu toe en ruimte voor verbeteringen in kaart (in het Engels)lees meer

31.08.2010Sustainable Investment

Op verzoek van de Duisenberg School of Finance belicht dit rapport toonaangevende literatuur en empirische bevindingen over duurzaam beleggen (in het Engels). lees meer

13.05.2010Werkgelegenheidsmonitor Lelystad Airport

Een groeiend vervoersvolume zorgt voor een groeiende werkgelegenheid op Lelystad Airport. Deze nulmeting is een aanzet tot een periodiek monitorsysteem om het verband tussen volume en werkgelegenheid te blijven volgen.lees meer

02.05.2010The Passenger Potential of Twente Airport

De provincie Overijssel neemt op 16 juni 2010 een beslissing over de toekomstige ontwikkelingen van Luchthaven Twente op basis van haar eigen veronderstellingen. In opdracht van de VOLT geeft SEO een second opinion.  lees meer

20.04.2010Second opinion MKBA T-structuur Eindhoven

Dit rapport is een second opinion op een eerder uitgevoerde MKBA naar investeringen in wegen aan de oostzijde van Eindhoven. lees meer

29.03.2010International Bachelor Law & Economics (IBLE)

Is er bij studenten en werkgevers behoefte aan een nieuwe internationale bacheloropleiding 'Law and Economics'? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.lees meer

02.03.2010Kosten-batenanalyses voor BZK

Maatschappelijke kosten-batenanalyses en kosteneffectiviteitanalyses. Voor welke beleidsterreinen en beleidsvragen is een MKBA of KEA een geschikt instrument?lees meer

26.02.2010Kwaliteitsregulering levering elektriciteit en de grootverbruiker

Is het wenselijk om de kosten van stroomonderbrekingen voor grotere bedrijven buiten beschouwing te laten in de kwaliteitsregulering van de Energiekamer?lees meer

22.01.2010Effecten van kilometerbeprijzing op het bbp

Wat zijn de effecten van kilometerbeprijzing op het bruto binnenlands product?lees meer

17.12.2009Baten van baan-baanmobiliteit

Vaak wordt verondersteld dat werknemers beter inzetbaar worden op de arbeidsmarkt naarmate ze vaker van baan veranderen. In dit rapport is onderzocht of baan-baanmobiliteit ook daadwerkelijk zorgt voor een betere inzetbaarheid. lees meer

09.12.2009Groot onderhoud FKG’s

In dit onderzoek is gekeken naar de effecten van het doorvoeren van wijzigingen bij het toewijzen van verzekerden aan FKG’s.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)