Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

30.03.2009Gevolgen eigenrisicodragen WW en ambtelijk ontslagrecht bij overheid en onderwijs

De belangrijkste conclusie uit dit rapport is dat het eigenrisicodragerschap WW, al dan niet in combinatie met het ambtelijk ontslagrecht, geen belemmering vormt bij het aannemen van oudere werknemers bij overheid en onderwijs.lees meer

27.03.2009De diverse loopbanen van bèta’s. Bèta-loopbaanmonitor 2008

Dit rapport beschrijft de loopbanen van bèta’s aan de hand van de beloning en arbeidsvoorwaarden, de loopbaanontwikkeling, de baantevredenheid en de training en competentieontwikkeling. lees meer

12.03.2009Implicaties van de invoering van de ticket-tax

De op 1 juli 2008 ingevoerde ticket-tax zou €350 miljoen moeten opbrengen, maar wat zijn eigenlijk de netto-effecten van deze belasting, rekening houdend met de opbrengstenderving voor luchthavens, airlines en reisbureaus? lees meer

03.03.2009Sources of Benefits

Ten large national collection holders have united in a consortium with the aim of digitizing their collections. The Canon of the Netherlands will serve as the guideline.lees meer

27.12.2008Case study indirecte effecten van investeringen in infrastructuur

Investeringen in infrastructuur leiden tot directe effecten in de vorm van reistijdwinsten en reiskostenbesparingen. Maar vaak zijn er ook indirecte effecten.lees meer

17.12.2008De maatschappelijke en economische betekenis van de General Aviation in Nederland

Wat is de positie van General Aviation in de Nederlandse luchtvaart en wat is het maatschappelijke en economisch belang ervan?lees meer

10.12.2008Beter door de werkgever

Dit onderzoek inventariseert wat er wel en niet bekend is over de effecten van werkgeversbeleid op gezondheid, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en productiviteit van werknemers en maatschappelijk rendement.lees meer

05.12.2008De economische impact van arbeidsmigratie uit de MOE-landen, Bulgarije en Roemenië

Een studie naar omvang, aard en economische effecten van arbeidsmigratie uit de Midden- en Oost-Europese landen.lees meer

04.12.2008Wegen naar dynamiek in het hoger onderwijs

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van de Commissie Experimenten Open Bestel onderzoek verricht naar scenario’s voor invoering van een opener bestel in het hoger onderwijs. lees meer

24.11.2008Kosten en baten van revalidatie

Revalidatiezorg levert een groot maatschappelijk rendement, dat nog vergroot kan worden door innovaties.lees meer

17.11.2008Van maatstaf naar maatwerk: toekomstvisie reguleringskamer netwerkbedrijven elektriciteit en gas

Dit rapport onderzoekt de toekomstbestendigheid van het reguleringskader voor de netwerkbedrijven op de nederlandse elektriciteit-en gasmarkt.lees meer

14.11.2008Monitor Associate Degree

In het studiejaar 2006-2007 zijn in het hbo de pilots met Associate-degreeprogramma’s (Adprogramma’s) gestart. Dit rapport is een tussenevaluatie van de pilots.lees meer

13.11.2008Langdurig in de WAO

In dit onderzoek vergelijken we de kenmerken van mensen die instromen in de WAO met mensen die al langere tijd een WAO-uitkering ontvangen.lees meer

12.11.2008Employability naar bedrijfsvorming

Maakt het voor een werknemer die werkloos wordt uit of hij afkomstig is uit een groot of klein bedrijf, bij het vinden van een nieuwe baan?lees meer

12.11.2008Analyses ten behoeve van de Monitor Huisartsenzorg

SEO Economisch Onderzoek heeft in het kader van de Monitor Huisartsenzorg van de NZa de ontwikkelingen op de markt voor huisartsenzorg in beeld gebracht. lees meer

03.11.2008Cumulatie eigen bijdragen in de zorg

Voor dit rapport is onderzoek gedaan naar de cumulatie van de wettelijke eigen bijdragen in de zorg en hoe de hoogte daarvan zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren.lees meer

21.08.2008Handboek meetmethoden voor effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid op persoonsniveau

Een handvat voor beleidsmakers en onderzoekers voor het vaststellen van de (netto-) effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid.lees meer

15.08.2008Van bijstand naar werk in Amsterdam: update

Effectiviteit van re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden in de periode 2001-2007.lees meer

11.08.2008Concurrentie analyse Amsterdam Schiphol 2007

Dit rapport geeft inzicht in de feitelijke luchtzijdige concurrentiepositie van luchthaven Schiphol op de vanaf en via Schiphol bediende relevante herkomst-bestemmingsmarkten.lees meer

17.07.2008Effecten gezinsbeleid

Het regeerakkoord bevat zowel maatregelen die de arbeidsparticipatie van vrouwen stimuleren als maatregelen die stimuleren dat vrouwen minder gaan werken. In hoeverre werken deze maatregelen tegen elkaar in?lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)