Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

30.11.2007Kwantitatief effect WWB

Op 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand in werking getreden. Welke effecten heeft de WWB op de bijstandslasten en het bijstandsvolume? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.    lees meer

21.11.2007De lange weg naar werk

Dit rapport geeft inzicht in de re-integratie- en activeringsinspanningen voor langdurig werklozen. lees meer

13.11.2007Evaluatie van ondergrondse infrastructuur

In dit onderzoek staat de vraag centraal wat het bundelen van kabels en leidingen betekent in termen van kosten en baten.lees meer

30.10.2007Effect re-integratietrajecten op de uitgaven aan sociale zekerheid

In welke mate leiden re-integratietrajecten tot lagere uitgaven aan sociale zekerheid? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.lees meer

23.10.2007Economische indicatoren Noord-Holland Noord - nulmeting 2007 -

Dit rapport beschrijft de economische situatie waarin de regio Noord-Holland Noord zich aan het begin van 2007 bevond, uitgedrukt in economische indicatoren.lees meer

19.10.2007Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

In dit onderzoek wordt gekeken of de WVPS in de afgelopen 10 jaar aan de bedoeling van de wetgever voldeed. lees meer

25.09.2007Indirecte effecten NZKG

Dit kwalitatief onderzoek heeft als doel inzicht te verschaffen in de indirecte effecten en met name indirecte werkgelegenheid die met de haven en industrie in het NZKG gebied verbonden zijn.    lees meer

05.09.2007De arbeidsmarkt van hoger opgeleide bèta’s

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de specifieke werking van de arbeidsmarkt van hoger opgeleide bèta’s. lees meer

02.08.2007Wegen van publieke belangen

Dit rapport onderzoek vanuit economisch perspectief welke publieke belangen een rol kunnen spelen bij het wegbeheer en hoe deze belangen het beste geborgd kunnen worden. lees meer

12.07.2007Arbeidsmarktmonitor Zuidelijk Noord-Holland, januari 2007

Deze monitor schetst een beeld van de stand van zaken op de Amsterdamse en regionale arbeidsmarkt en in het onderwijs. lees meer

27.05.2007Bossche Spoorzone: Maatschappelijke kosten en baten van vier deelprojecten

Dit rapport bevat de uikomsten van een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de Bossche Spoorzone. lees meer

05.04.2007Methodiek doorlichting VROM-Beleid

In dit onderzoek is een methodiek ontwikkeld die het ministerie van VROM kan gebruiken om het beleid door te lichten en zo mogelijkheden te identificeren waar de regeldruk kan afnemen.lees meer

13.03.2007Toename gebruik ondersteuning voor jongeren met een gezondheidsbeperking

Waarom neemt de groep kinderen/jongeren met een fysieke, verstandelijke en/of psychische beperking, die gebruik maakt van extra ondersteuning op het terrein van zorg, arbeid, inkomen en onderwijs, toe?lees meer

08.03.2007MKBA Bodemsanering

Achtergrondrapportage; kosten en baten van 17 caseslees meer

06.03.2007Aftrek buitengewone uitgaven 2005 door chronisch zieken en gehandicapten

Dit onderzoek verschaft inzicht in de omvang van het gebruik en het rechthebbend niet-gebruik van de aftrekregeling voor buitengewone uitgaven over 2005 onder chronisch zieken en gehandicapten.lees meer

20.02.2007Kosten en baten van participatiebeleid

Volgens de SER moet in 2040 de arbeidsparticipatie van vrouwen met 10%-punt gestegen zijn ten opzichte van de participatie in 2006. Wat kan er gedaan worden om de participatiegraad op lange termijn te verhogen?lees meer

20.12.2006Exploratie van beloningsverschillen in het onderwijs 2001-2004

In dit onderzoek worden de beloningspositie en beloningsverschillen van werknemers in het onderwijs geduid. lees meer

07.11.2006Effectiviteit van reïntegratie voor WW’ers

Dit rapport geeft een overzicht van de bevindingen uit de Nederlandse literatuur over de effectiviteit, kosteneffectiviteit en maatschappelijke baten van reïntegratie van werklozen en een inzicht in de kennislacunes.lees meer

07.11.2006Kosten en baten van reïntegratie

Dit rapport weergeeft de resultaten van een kosten-batenanalyse van reïntegratietrajecten. lees meer

29.10.2006Kosten en baten van zorgvernieuwing

In dit onderzoek wordt gekeken naar het structurele effect van het doorbraakproject Mamacarcinoom op de kosten en opbrengsten van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)