Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

09.12.2009Participatie-effect kinderopvangtoeslag

De halvering van de ouderbijdrage in de periode 2004-2008 heeft geleid tot een stijging van het gebruik van formele opvang met circa 10% en een stijging van het arbeidsaanbod van moeders in uren met 5%. lees meer

09.12.2009Het realiteitsgehalte van 580 duizend vliegtuigbewegingen op Schiphol in 2020

Zijn de door de Commissie Alders geschetste 580.000 vliegbewegingen voor 2020 gezien de economische crisis nog wel reëel?lees meer

09.12.2009Amsterdam-Paramaribo: Open Skies of Open Market?

Wat zijn de effecten van volledige liberalisering (Open Skies) van het huidige bilaterale luchtvaartverdrag Nederland-Suriname?lees meer

09.12.2009The Implications of the Irish Air Travel Tax

In dit rapport worden de financiële en economische implicaties van Irish Air Travel Tax (ATT) onderzocht. lees meer

03.12.2009MKBA Erfgoed en locatie: Locatiegerelateerde consumptie van cultureel erfgoedinformatie

Stichting Archief Programmatuur (STAP) wil het publieksbereik van cultureel erfgoedinformatie vergroten. Deze studie heeft als doel de maatschappelijke kosten en baten te ramen van het virtueel toegankelijk maken van...lees meer

01.12.2009Startmeting versterking functiemix

De convenanten LeerKracht van Nederland beogen het leraarsvak aantrekkelijker te maken. Per onderwijssector zijn in samenwerking met de sociale partners de kabinetsplannen uit het actieplan LeerKracht van Nederland uitgewerkt.lees meer

01.12.2009OECD-Review of Higher Education Institutions in Regional and City Development: Self-evaluation report of Amsterdam

Instellingen voor hoger onderwijs in de metropoolregio Amsterdam moeten beter samenwerken met het bedrijfsleven. Want alleen dan kan de regio optimaal de vruchten plukken van innovatie uit het hoger onderwijs.lees meer

30.11.2009Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs Provincie Noord-Holland 2009

De Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs is in opdracht van de Provincie Noord-Holland ontwikkeld in samenwerking met diverse belanghebbende organisaties. lees meer

26.11.2009De effecten van bovenwettelijke uitkeringen vanuit werkgeversperspectief

De totale kosten van bovenwettelijke uitkeringen bij ouderschapsverlof, het ziekteverzuim (in het eerste ziektejaar) en als aanvulling op de WGA-uitkering bedragen in totaal 1,3 miljard euro per jaar.lees meer

23.11.2009Zelfstandig uit de WW

De startersregeling voor mensen met een WW-uitkering leidt tot naar schatting 1.000 à 1.500 extra starters per jaar.lees meer

11.11.2009Economische projectbeoordeling Programma Toetsing en Toetsgestuurd leren

Hoe wordt het Programma Toetsing en Toetsgestuurd leren in het hoger onderwijs beoordeeld vanuit economisch perspectief?lees meer

03.11.2009Brandveiligheid: Wie doet wat, hoe en waarom?

SEO Economisch Onderzoek heeft in opdracht van het Verbond van Verzekeraars het speelveld van actoren rondom brandveiligheid in kaart gebracht. lees meer

07.10.2009Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

In opdracht van het Directoraat Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken (DGLM) heeft SEO Economisch Onderzoek/AAE het eerder ontwikkelde benchmarkmodel geactualiseerd.lees meer

25.09.2009Waardering van stroomstoringen

Wat is de waarde van een vier uur durende onaangekondigde stroomonderbreking? lees meer

14.09.2009Effectiviteit informele netwerken

De minister voor Jeugd en Gezin heeft vorig jaar een gezinsnota uitgebracht. Voor deze nota heeft hij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) om advies gevraagd. De grote...lees meer

10.09.2009Ticketprijsmonitor Amsterdam-Paramaribo

Dit rapport is een bijlage bij SEO-rapport 2009-53 Amsterdam-Paramaribo: Open Skies of Open Market?lees meer

09.09.2009Verdeelsleutel MEE-middelen

Het CVZ heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd een verdeelmodel te ontwikkelen waarbij de subsidies voor de MEE-organisaties worden (her)verdeeld op basis van objectieve verdeelkenmerken.lees meer

08.09.2009Tijdsinzet en productiviteit van MEE-organisaties

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) voert de subsidieregeling voor de MEE-organisaties uit. Aan deze organisaties wordt subsidie verstrekt om mensen met een beperking te ondersteunen.lees meer

16.07.2009Economische indicatoren Noord-Holland Noord: jaarupdate 2009

Dit document geeft een beschrijving van de economische situatie waarin de regio Noord-Holland Noord zich aan het begin van 2009 bevond, uitgedrukt in economische indicatoren. lees meer

15.07.2009Flexibele arbeid in de zorg

In opdracht van het ministerie van VWS heeft SEO Economisch Onderzoek de omvang en vormen van flexibele arbeid in de zorg in beeld gebracht.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)