Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

07.11.2006Effectiviteit van reïntegratie voor WW’ers

Dit rapport geeft een overzicht van de bevindingen uit de Nederlandse literatuur over de effectiviteit, kosteneffectiviteit en maatschappelijke baten van reïntegratie van werklozen en een inzicht in de kennislacunes.lees meer

07.11.2006Kosten en baten van reïntegratie

Dit rapport weergeeft de resultaten van een kosten-batenanalyse van reïntegratietrajecten. lees meer

29.10.2006Kosten en baten van zorgvernieuwing

In dit onderzoek wordt gekeken naar het structurele effect van het doorbraakproject Mamacarcinoom op de kosten en opbrengsten van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. lees meer

24.10.2006Toetsing Prioritering Stationsprojecten

Dit rapport bevat een toetsing van de door ProRail toegepaste methodes om stationsprojecten te prioriteren. lees meer

09.10.2006Bodem in belmarkt?

Dit rapport bevat een evaluatie van de Universele Dienst Telefonie. lees meer

21.09.2006Beloningsverschillen tussen de marktsector en collectieve sector in 2004

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de beloningsverschillen tussen werknemers in de marktsector en de collectieve sector.lees meer

04.08.2006Klachtenanalyse 2005

Dit rapport presenteert de resultaten van een statistisch onderzoek naar de relatie tussen kachten en vliegbewegingen. lees meer

17.07.2006Opties op de Zuidas

Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de waarde van flexibiliteit in het Zuidas-project.lees meer

10.07.2006Amsterdams Economische Verkenningen voorjaar 2006

Dit rapport omvat de achttiende jaargang van de Amsterdamse Economische Verkenningen. lees meer

07.06.2006Methodologies on Labour Market Indicators

Dit rapport geeft inzicht in de methodologie van het verzamelen van data en het berekenen van werkgelegenheidsindicatoren. lees meer

07.06.2006De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

In dit rapport wordt een blik geworpen op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt van jonge fiscalisten. lees meer

05.06.2006De welvaartseffecten van het splitsingsvoorstel - een overkoepelend beeld

In dit rapport de resultaten van een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de splitsing van energiebedrijven. lees meer

01.06.2006Van bijstand naar werk in Amsterdam

Hoofddoel van dit onderzoek is om te bepalen in hoeverre Amsterdam in de periode 2001 tot en met 2004 effectief gebruik heeft gemaakt van reïntegratietrajecten.lees meer

30.05.2006Baten in beeld

Dit rapport beschrijft de kosten-batenanalyse die onderdeel is van de FES-claim die het consortium Beelden voor de Toekomst heeft ingediend. lees meer

26.05.2006Stedelijke vernieuwing: Kosten en baten

In dit rapport wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke methoden voor een MKBA gericht op het bepalen van de omvang en waarde van de effecten van stedelijke vernieuwing (SV) toegespitst op het DGWdeel. lees meer

17.05.2006Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Dit rapport doet verslag van een analyse van de woningmarkt op langere termijn. In het onderzoek staat de gewenste rol van de overheid centraal. lees meer

10.05.2006Dutch lessons from the Swedish pension reform

In dit rapport wordt gekeken naar Zweden, waar sinds 1999 de pensioenleeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Dat kan dienen als oplossing voor de vergrijzingsproblematiek van Nederland. lees meer

10.05.2006Luchthavengelden en overheidsheffingen

Dit rapport betreft een actualisatie van de in 2004 door SEO uitgevoerde kwantitatieve benchmark van luchthavengelden en overheidsheffingen. lees meer

24.04.2006De waarde van normen

Dit rapport verkent de mogelijkheden van een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor milieunormen. lees meer

13.04.2006Maatschappelijke kosten en baten van innovatie-beleid

Dit essay gaat over de toepasbaarheid van een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) in het beleidsproces rond innovatieprogramma’s.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)