Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

10.04.2002Mededingingsproblemen bij het ontwerpen van wetgeving

Dit rapport brengt op systematische wijze mededingingsproblemen die kunnen optreden bij ontwerpwetgeving in kaart.lees meer

02.04.2002Statistisch onderzoek naar prijs en kostenontwikkeling in de bouwsector

Dit rapport bevat een statistische analyse van de prijs- en kostenontwikkeling in de bouw met de overheid als opdrachtgever. lees meer

25.03.2002Kennis over kosten

Dit rapport laat zien welke mechanismen er bestaan om schoolkosten te beheersen en welke mogelijke knelpunten er aan deze mechanismen verbonden zijn. lees meer

19.03.2002Kosten-batenanalyse van vestiging en verblijf internationale organisaties

In dit rapport wordt een kosten-batenanalyse uitgevoerd voor de vestiging van drie internationale organisaties in Nederland. lees meer

17.03.2002Waardering van geluidshinder

In dit rapport worden waarderingen berekend voor de veranderingen in geluidhinder door vliegtuigen rond Schiphol.lees meer

01.11.2001Bouwprognoses 2001-2006

De Bouwprognoses bevatten ramingen voor de bouwproductie voor de periode 2001-2006.lees meer

24.09.2001De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs

In dit rapport wordt de vaste boekenprijs (VBP) voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs geëvalueerd. lees meer

01.06.2001Amsterdamse Economische Verkenningen voorjaar 2001

Dit rapport bevat voorspellingen van de economische ontwikkeling van de regio Amsterdam voor de jaren 2001 en 2002 en een actualisering van de ontwikkelingen in de jaren 1995-2000.lees meer

01.05.2001Het effect van de REB op huishoudelijk energieverbruik

In deze studie is het effect van de Regulerende Engergie Belasting (REB) op het energiegebruik van huishoudens onderzocht. lees meer

18.11.2000Bouwen voor de toekomst

Dit rapport geeft een uitsplitsing van de landelijke Bouwprognoses 2000-2005 naar regio en/of bestemming voor woningbouw en utiliteit. lees meer

23.10.2000Deelname aan hoger onderwijs

In dit rapport wordt de vraag beantwoord of er bepaalde groepen studenten zijn die een groter risico lopen op studie-uitval of studievertraging.lees meer

18.10.2000Bouwprognoses 2000-2005

De ramingen voor de bouwproductie in de 'Bouwprognoses' geven een beeld van de consequenties van het kabinetsbeleid voor de afzet en de werkgelegenheid in de bouw. lees meer

18.06.2000Amsterdamse Economische Verkenningen voorjaar 2000

Dit rapport bevat voorspellingen van de economische ontwikkeling van de regio Amsterdam voor de jaren 2000 en 2001 en een actualisering van de ontwikkelingen in de jaren 1995-1999. lees meer

24.04.2000Voorkomen is beter dan genezen

Dit onderzoek inventariseert de organisatiestructuren voor arbeidsgerelateerde preventieve gezondheidszorg ten aanzien van ziekten aan het bewegingsapparaat.lees meer

21.03.2000Behavioral responses to environmentally-related taxes

Dit rapport geeft een overzicht van verschillende schattingen van de prijselasticiteit voor energie en vervoer met als doel een beter begrip van reacties op milieuheffingen.  lees meer

18.03.2000Amsterdamse Economische Verkenningen groei, arbeid en ruimte

Dit rapport bevat lange termijn scenario’s voor de regio Amsterdam met uitkomsten toegespitst op de arbeidsmarkt en de behoefte aan grond voor economische activiteiten. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)