Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

21.08.2008Handboek meetmethoden voor effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid op persoonsniveau

Een handvat voor beleidsmakers en onderzoekers voor het vaststellen van de (netto-) effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid.lees meer

15.08.2008Van bijstand naar werk in Amsterdam: update

Effectiviteit van re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden in de periode 2001-2007.lees meer

11.08.2008Concurrentie analyse Amsterdam Schiphol 2007

Dit rapport geeft inzicht in de feitelijke luchtzijdige concurrentiepositie van luchthaven Schiphol op de vanaf en via Schiphol bediende relevante herkomst-bestemmingsmarkten.lees meer

17.07.2008Effecten gezinsbeleid

Het regeerakkoord bevat zowel maatregelen die de arbeidsparticipatie van vrouwen stimuleren als maatregelen die stimuleren dat vrouwen minder gaan werken. In hoeverre werken deze maatregelen tegen elkaar in?lees meer

12.06.2008De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

SEO heeft de arbeidsmarkt van 1998 geschetst toen deze voor fiscalisten krap was. Dit is een update van het in 1998 uitgevoerde onderzoek.lees meer

29.05.2008Studie&Werk 2008

Sinds 1996 wordt jaarlijks in Studie & Werk de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde hoogopgeleiden beschreven.lees meer

22.05.2008In en uit de Wajong

Waar en onder welk regime zijn Wajongers werkzaam, welke re-integratiekansen hebben ze en welke route leggen ze af binnen het voorzieningenstelsel van de sociale zekerheid?lees meer

08.05.2008Uitzendbaan versus direct dienstverband: vergelijking loopbanen CWI-cliënten.

Van alle niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), pakt een op de drie de draad weer op met een uitzendbaan. lees meer

24.03.2008Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

Van de negen onderzochte luchthavens in de benchmark staat Schiphol in de zomer van 2007 op de vijfde plaats als het gaat om totale tariefopbrengsten.lees meer

19.03.2008Klachtenanalyse 2006

Dit rapport bevat een statistisch onderzoek naar de relatie tussen klachten en vliegbewegingen, vliegtuigtypen, maatschappijen en geluidsemissie. lees meer

17.03.2008Studieprestaties van allochtone studenten

Dit rapport doet verslag van een kwantitatief onderzoek naar de studieprestaties van allochtone studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA). lees meer

28.02.2008Harmonisatie en integratie van voorschoolse voorzieningen

Dit rapport bevat een inventarisatie van de maatschappelijke kosten en baten van het harmoniseren of integreren van voorschoolse voorzieningen. lees meer

12.12.2007Bronnen van Baten

Dit rapport brengt de verwachte totale maatschappelijke baten van het project 'Nederlands Erfgoed: Digitaal!' in kaart. lees meer

11.12.2007Maatschappelijke kosten-batenanalyse boulevard Scheveningen

Dit rapport doet verslag van de maatschappelijke kosten-batenanalyse die SEO heeft opgesteld voor het ruimtelijk plan van de gemeente Den Haag. lees meer

30.11.2007Kwantitatief effect WWB

Op 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand in werking getreden. Welke effecten heeft de WWB op de bijstandslasten en het bijstandsvolume? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.    lees meer

21.11.2007De lange weg naar werk

Dit rapport geeft inzicht in de re-integratie- en activeringsinspanningen voor langdurig werklozen. lees meer

13.11.2007Evaluatie van ondergrondse infrastructuur

In dit onderzoek staat de vraag centraal wat het bundelen van kabels en leidingen betekent in termen van kosten en baten.lees meer

30.10.2007Effect re-integratietrajecten op de uitgaven aan sociale zekerheid

In welke mate leiden re-integratietrajecten tot lagere uitgaven aan sociale zekerheid? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.lees meer

23.10.2007Economische indicatoren Noord-Holland Noord - nulmeting 2007 -

Dit rapport beschrijft de economische situatie waarin de regio Noord-Holland Noord zich aan het begin van 2007 bevond, uitgedrukt in economische indicatoren.lees meer

19.10.2007Evaluatie Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

In dit onderzoek wordt gekeken of de WVPS in de afgelopen 10 jaar aan de bedoeling van de wetgever voldeed. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)