Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

09.10.2006Bodem in belmarkt?

Dit rapport bevat een evaluatie van de Universele Dienst Telefonie. lees meer

21.09.2006Beloningsverschillen tussen de marktsector en collectieve sector in 2004

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de beloningsverschillen tussen werknemers in de marktsector en de collectieve sector.lees meer

04.08.2006Klachtenanalyse 2005

Dit rapport presenteert de resultaten van een statistisch onderzoek naar de relatie tussen kachten en vliegbewegingen. lees meer

17.07.2006Opties op de Zuidas

Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de waarde van flexibiliteit in het Zuidas-project.lees meer

10.07.2006Amsterdams Economische Verkenningen voorjaar 2006

Dit rapport omvat de achttiende jaargang van de Amsterdamse Economische Verkenningen. lees meer

07.06.2006Methodologies on Labour Market Indicators

Dit rapport geeft inzicht in de methodologie van het verzamelen van data en het berekenen van werkgelegenheidsindicatoren. lees meer

07.06.2006De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

In dit rapport wordt een blik geworpen op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt van jonge fiscalisten. lees meer

05.06.2006De welvaartseffecten van het splitsingsvoorstel - een overkoepelend beeld

In dit rapport de resultaten van een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de splitsing van energiebedrijven. lees meer

01.06.2006Van bijstand naar werk in Amsterdam

Hoofddoel van dit onderzoek is om te bepalen in hoeverre Amsterdam in de periode 2001 tot en met 2004 effectief gebruik heeft gemaakt van reïntegratietrajecten.lees meer

30.05.2006Baten in beeld

Dit rapport beschrijft de kosten-batenanalyse die onderdeel is van de FES-claim die het consortium Beelden voor de Toekomst heeft ingediend. lees meer

26.05.2006Stedelijke vernieuwing: Kosten en baten

In dit rapport wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke methoden voor een MKBA gericht op het bepalen van de omvang en waarde van de effecten van stedelijke vernieuwing (SV) toegespitst op het DGWdeel. lees meer

17.05.2006Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Dit rapport doet verslag van een analyse van de woningmarkt op langere termijn. In het onderzoek staat de gewenste rol van de overheid centraal. lees meer

10.05.2006Dutch lessons from the Swedish pension reform

In dit rapport wordt gekeken naar Zweden, waar sinds 1999 de pensioenleeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Dat kan dienen als oplossing voor de vergrijzingsproblematiek van Nederland. lees meer

10.05.2006Luchthavengelden en overheidsheffingen

Dit rapport betreft een actualisatie van de in 2004 door SEO uitgevoerde kwantitatieve benchmark van luchthavengelden en overheidsheffingen. lees meer

24.04.2006De waarde van normen

Dit rapport verkent de mogelijkheden van een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor milieunormen. lees meer

13.04.2006Maatschappelijke kosten en baten van innovatie-beleid

Dit essay gaat over de toepasbaarheid van een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) in het beleidsproces rond innovatieprogramma’s.lees meer

31.03.2006Splitsen op de weegschaal

In dit rapport zijn de directe, indirecte en externe effecten van het splitsingsvoorstel en van de overdracht van het transmissienet vanaf 110kV naar TenneT beschreven. lees meer

15.03.2006Woningcorporaties in Amsterdam; Marktmacht en subsidies

Dit rapport behandelt de kwestie van marktmacht van corporaties op de Amsterdamse woningmarkt, en de omvang en financiering van de onrendabele top. lees meer

13.03.2006Economische Effecten Schiphol

Deze studie laat zien dat beperking van de groei van Schiphol grote gevolgen heeft voor de luchtvaartsector en voor de economie van de Noordvleugel.lees meer

04.03.2006Onderzoek mainportontwikkeling in het kader van de evaluatie Schipholbeleid: de externe effecten

In dit rapport zijn voor de Nederlandse samenleving de externe effecten (veiligheid, milieu en geluidhinder) van het luchtverkeer op Schiphol onderzocht in de jaren 2008 en 2012.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)