Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

09.12.2004Indirecte effecten infrastructuurprojecten

In deze aanvulling op de leidraad OEI (Overzicht Effecten Infrastructuur) uit 2000 wordt aangegeven hoe indirecte effecten van infrastructuurprojecten kunnen worden onderzocht en gepresenteerd.lees meer

07.12.2004Ontwikkelingen op de markt voor vrijwillige aanvullingen op het pensioen

In dit rapport worden de ontwikkelingen op de markt voor vrijwillige aanvullingen op het pensioen tussen 2001 en 2004 in kaart gebracht. lees meer

10.11.2004Kosten-batenanalyze Zeetoegang IJmuiden

Verbetering van de zeetoegang tot het Noordzeekanaal bij IJmuiden is de afgelopen jaren het onderwerp geweest van diverse onderzoeken. Dit is een nieuwe verkenning van de mogelijkheden.lees meer

07.10.2004Zorgstelsels vergeleken

Dit rapport is een beoordeling van de prestaties van het voorstel van het kabinet en het voorstel van het Verbond van Verzekeraars voor de introductie van een nieuw zorgstelsel.lees meer

24.09.2004Vormgeving en effecten van prijsbeleid op de weg: effectiviteit, efficiëntie en acceptatie vanuit een multidisciplinair perspectief

Betalen naar gebruik in het wegverkeer is in theorie en praktijk een zeer effectief beleidsinstrument, blijkt uit dit multidisciplinaire onderzoek. Dit rapport geeft aangrijpingspunten voor de vormgeving daarvan. lees meer

23.09.2004Rendement en publieke belangen

Deze notitie geeft een expert beoordeling van de gang van zaken rondom de besluitvorming bij de Betuweroute en de HSL-Zuid. lees meer

09.09.2004Kosten en baten van open standaarden en open source software in de Nederlandse publieke sector: een analyse op meso- en macroniveau

In dit onderzoek wordt nagegaan wat op meso- en macroniveau de kosten en baten zijn van een brede toepassing van open standaarden en open source software in de Nederlandse publieke sector. lees meer

15.07.2004Kosten en baten van extramuralisering

In dit onderzoek wordt nagegaan of er tegenover een kostenstijging door extramulalisering elders besparingen staan. lees meer

11.07.2004Beoordeling van de kosten-batenanalyse vervanging LPG

In dit rapport beoordeelt SEO de maatschappelijke kosten-batenanalyse (KBA) van het verhogen van accijns op LPG. lees meer

11.06.2004De effectiviteit van regionaal beleid in wetenschappelijk onderzoek vanaf 1970

Dit rapport bevat een literatuurstudie naar evaluaties van regionaal economisch beleid in onderzoeken van de laatste dertig jaar. lees meer

01.05.2004Norm voor leveringszekerheid

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en het gebruik van een minimum norm voor leveringszekerheid voor de Nederlandse elektriciteitsmarkt.lees meer

17.04.2004Lijden vrouwen aan de hypotheekziekte?

Dit rapport brengt man-vrouw verschillen in arbeidsongeschiktheidsrisico in kaart. lees meer

01.04.2004Evaluatie sluitende aanpak 1998-2003

Dit rapport beschrijft de evaluatie van de sluitende aanpak voor volwassenen (het streven om alle nieuwe volwassen werklozen binnen 12 maanden een baan of traject aan te bieden).lees meer

16.03.2004Goed(koop) geregeld

In deze kosten-baten analyse wordt gekeken of zelfregulering over het algemeen goedkoper is dan wetgeving. lees meer

12.03.2004De maatschappelijke betekenis van doorvoer

Dit rapport bevat een second opinion over het TNO Inro onderzoek 'De maatschappelijke betekenis van doorvoer'. lees meer

01.01.2004Second opinion toetsing spoorprojecten

Dit rapport geeft een second opinion over het toetsingskader en de prioritering van infrastructuurprojecten. lees meer

01.01.2004Beoordeling van het Vergelijkingskader Modaliteiten

In deze rapportage wordt het Vergelijkingskader Modaliteiten (VKM) beoordeeld vanuit het perspectief van maatschappelijke kosten en baten.lees meer

01.01.2004Amsterdamse Economische Verkenningen, Voorjaar 2004

De Amsterdamse Economische Verkenningen bevatten voorspellingen van de economie van de regio Amsterdam en een update van de ontwikkelingen in voorgaande jaren.lees meer

16.09.2003Roadmap zelfregulering

De roadmap is bedoeld voor een beleidsmaker die overweegt om ergens zelfregulering te introduceren. Met deze roadmap kan worden vastgesteld of zelfregulering in uw geval inderdaad een haalbare kaart is.lees meer

12.09.2003Tante pos krijgt concurrentie

Dit rapport gaat in op de effecten van volledige liberalisering van de postmarkt en de mogelijkheden voor regulering.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)