Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

24.04.2006De waarde van normen

Dit rapport verkent de mogelijkheden van een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor milieunormen. lees meer

13.04.2006Maatschappelijke kosten en baten van innovatie-beleid

Dit essay gaat over de toepasbaarheid van een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) in het beleidsproces rond innovatieprogramma’s.lees meer

31.03.2006Splitsen op de weegschaal

In dit rapport zijn de directe, indirecte en externe effecten van het splitsingsvoorstel en van de overdracht van het transmissienet vanaf 110kV naar TenneT beschreven. lees meer

15.03.2006Woningcorporaties in Amsterdam; Marktmacht en subsidies

Dit rapport behandelt de kwestie van marktmacht van corporaties op de Amsterdamse woningmarkt, en de omvang en financiering van de onrendabele top. lees meer

13.03.2006Economische Effecten Schiphol

Deze studie laat zien dat beperking van de groei van Schiphol grote gevolgen heeft voor de luchtvaartsector en voor de economie van de Noordvleugel.lees meer

04.03.2006Onderzoek mainportontwikkeling in het kader van de evaluatie Schipholbeleid: de externe effecten

In dit rapport zijn voor de Nederlandse samenleving de externe effecten (veiligheid, milieu en geluidhinder) van het luchtverkeer op Schiphol onderzocht in de jaren 2008 en 2012.lees meer

14.02.2006Per maand of per kWh?

Dit rapport bepaalt de effecten van de invoering van een capaciteitstarief voor de kosten van het transport van elektriciteit voor kleinverbruikers. lees meer

06.12.2005Luchthavenmonitor: tien Europese regio’s in de tijd vergeleken

Het Project Mainport Schiphol heeft ten doel om in 2006 een visie en een uitvoeringsagenda te ontwikkelen voor de Mainport Schiphol. In dit rapport worden de resultaten van een eerste inventarisatieronde beschreven.lees meer

15.11.2005De aantrekkelijkheid van de collectieve sector als werkgever

Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin de collectieve sector qua beloning aantrekkelijk is voor werknemers en kan concurreren met andere sectoren.lees meer

27.10.2005De weg terug: Van arbeidsongeschiktheid naar werk

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de gevolgen van een herbeoordeling voor mensen met een WAO-uitkering.lees meer

12.10.2005De markt voor kinderopvang in 2004

Dit rapport beschrijft hoe de markt voor kinderopvang er in oktober 2004 uitzag. Door dit onderzoek in de (nabije) toekomst te herhalen, kunnen de veranderingen op de markt voor kinderopvang in beeld worden gebracht.lees meer

20.09.2005Waarom dalen de inningpercentages van transacties en geldboetevonnissen?

In dit rapport worden inningspercentages van zaken tussen 1999 en 2004 onderworpen aan een econometrische analyse. lees meer

01.08.2005Morgen zonder zorg(en)?

In dit rapport wordt onderzocht hoe verschillen in arbeidsproductiviteitsgroei tussen zorginstellingen kunnen worden verklaard en welke belemmeringen en stimulansen aanwezig zijn om de productiviteit te verhogen. lees meer

23.06.2005Wie betaalt de rit?

In dit rapport worden uitgaven aan openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in zes landen bekeken. lees meer

16.06.2005Terug naar meer?

In dit onderzoek wordt gekeken naar een verlenging van de werkweek als middel om toekomstige arbeidsmarktknelpunten te beperken. lees meer

10.06.2005Amsterdamse Economische Verkenningen: voorjaar 2005

Dit rapport bevat voorspellingen van de economische ontwikkeling van de regio Amsterdam voor de jaren 2005 en 2006 en een update van de ontwikkelingen in voorgaande jaren. lees meer

13.05.2005Accessibility of public services

Het doel van dit onderzoek is om verschillende beleidsinstrumenten die worden gebruikt om toegankelijkheid van bepaalde producten en diensten te waarborgen te evalueren. lees meer

24.04.2005Evaluatie Schipholbeleid

In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre mainport Schiphol zich kan ontwikkelen binnen de regels en grenzen van de Schipholwet en de luchtvaartbesluiten.lees meer

12.04.2005Marktwerking in de reïntegratie

In dit rapport wordt bekeken of de reïntegratiediensten worden geleverd door de bedrijven die dat het beste kunnen doen en of reïntegratiediensten terecht bij de mensen die er de meeste baat bij hebben. lees meer

31.03.2005Marktafbakening ten behoeve van voorgenomen fusie ziekenhuis Hilversum en Gooi-Noord

In dit onderzoek wordt gekeken naar de omvang van de geografische markt, rekening houdend met toekomstig keuzegedrag, van voorgenomen fusieziekenhuizen Hilversum en Gooi-Noord. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)