Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

07.06.2006Methodologies on Labour Market Indicators

Dit rapport geeft inzicht in de methodologie van het verzamelen van data en het berekenen van werkgelegenheidsindicatoren. lees meer

07.06.2006De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

In dit rapport wordt een blik geworpen op de aanbodzijde van de arbeidsmarkt van jonge fiscalisten. lees meer

05.06.2006De welvaartseffecten van het splitsingsvoorstel - een overkoepelend beeld

In dit rapport de resultaten van een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de splitsing van energiebedrijven. lees meer

01.06.2006Van bijstand naar werk in Amsterdam

Hoofddoel van dit onderzoek is om te bepalen in hoeverre Amsterdam in de periode 2001 tot en met 2004 effectief gebruik heeft gemaakt van reïntegratietrajecten.lees meer

30.05.2006Baten in beeld

Dit rapport beschrijft de kosten-batenanalyse die onderdeel is van de FES-claim die het consortium Beelden voor de Toekomst heeft ingediend. lees meer

26.05.2006Stedelijke vernieuwing: Kosten en baten

In dit rapport wordt een inventarisatie gemaakt van mogelijke methoden voor een MKBA gericht op het bepalen van de omvang en waarde van de effecten van stedelijke vernieuwing (SV) toegespitst op het DGWdeel. lees meer

17.05.2006Een nieuw fundament. Borging van publieke belangen op de woningmarkt

Dit rapport doet verslag van een analyse van de woningmarkt op langere termijn. In het onderzoek staat de gewenste rol van de overheid centraal. lees meer

10.05.2006Dutch lessons from the Swedish pension reform

In dit rapport wordt gekeken naar Zweden, waar sinds 1999 de pensioenleeftijd is gekoppeld aan de levensverwachting. Dat kan dienen als oplossing voor de vergrijzingsproblematiek van Nederland. lees meer

10.05.2006Luchthavengelden en overheidsheffingen

Dit rapport betreft een actualisatie van de in 2004 door SEO uitgevoerde kwantitatieve benchmark van luchthavengelden en overheidsheffingen. lees meer

24.04.2006De waarde van normen

Dit rapport verkent de mogelijkheden van een maatschappelijke kosten-batenanalyse voor milieunormen. lees meer

13.04.2006Maatschappelijke kosten en baten van innovatie-beleid

Dit essay gaat over de toepasbaarheid van een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) in het beleidsproces rond innovatieprogramma’s.lees meer

31.03.2006Splitsen op de weegschaal

In dit rapport zijn de directe, indirecte en externe effecten van het splitsingsvoorstel en van de overdracht van het transmissienet vanaf 110kV naar TenneT beschreven. lees meer

15.03.2006Woningcorporaties in Amsterdam; Marktmacht en subsidies

Dit rapport behandelt de kwestie van marktmacht van corporaties op de Amsterdamse woningmarkt, en de omvang en financiering van de onrendabele top. lees meer

13.03.2006Economische Effecten Schiphol

Deze studie laat zien dat beperking van de groei van Schiphol grote gevolgen heeft voor de luchtvaartsector en voor de economie van de Noordvleugel.lees meer

04.03.2006Onderzoek mainportontwikkeling in het kader van de evaluatie Schipholbeleid: de externe effecten

In dit rapport zijn voor de Nederlandse samenleving de externe effecten (veiligheid, milieu en geluidhinder) van het luchtverkeer op Schiphol onderzocht in de jaren 2008 en 2012.lees meer

14.02.2006Per maand of per kWh?

Dit rapport bepaalt de effecten van de invoering van een capaciteitstarief voor de kosten van het transport van elektriciteit voor kleinverbruikers. lees meer

06.12.2005Luchthavenmonitor: tien Europese regio’s in de tijd vergeleken

Het Project Mainport Schiphol heeft ten doel om in 2006 een visie en een uitvoeringsagenda te ontwikkelen voor de Mainport Schiphol. In dit rapport worden de resultaten van een eerste inventarisatieronde beschreven.lees meer

15.11.2005De aantrekkelijkheid van de collectieve sector als werkgever

Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin de collectieve sector qua beloning aantrekkelijk is voor werknemers en kan concurreren met andere sectoren.lees meer

27.10.2005De weg terug: Van arbeidsongeschiktheid naar werk

In dit rapport worden de resultaten beschreven van een onderzoek naar de gevolgen van een herbeoordeling voor mensen met een WAO-uitkering.lees meer

12.10.2005De markt voor kinderopvang in 2004

Dit rapport beschrijft hoe de markt voor kinderopvang er in oktober 2004 uitzag. Door dit onderzoek in de (nabije) toekomst te herhalen, kunnen de veranderingen op de markt voor kinderopvang in beeld worden gebracht.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)