Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

20.09.2005Waarom dalen de inningpercentages van transacties en geldboetevonnissen?

In dit rapport worden inningspercentages van zaken tussen 1999 en 2004 onderworpen aan een econometrische analyse. lees meer

01.08.2005Morgen zonder zorg(en)?

In dit rapport wordt onderzocht hoe verschillen in arbeidsproductiviteitsgroei tussen zorginstellingen kunnen worden verklaard en welke belemmeringen en stimulansen aanwezig zijn om de productiviteit te verhogen. lees meer

23.06.2005Wie betaalt de rit?

In dit rapport worden uitgaven aan openbaar vervoer en doelgroepenvervoer in zes landen bekeken. lees meer

16.06.2005Terug naar meer?

In dit onderzoek wordt gekeken naar een verlenging van de werkweek als middel om toekomstige arbeidsmarktknelpunten te beperken. lees meer

10.06.2005Amsterdamse Economische Verkenningen: voorjaar 2005

Dit rapport bevat voorspellingen van de economische ontwikkeling van de regio Amsterdam voor de jaren 2005 en 2006 en een update van de ontwikkelingen in voorgaande jaren. lees meer

13.05.2005Accessibility of public services

Het doel van dit onderzoek is om verschillende beleidsinstrumenten die worden gebruikt om toegankelijkheid van bepaalde producten en diensten te waarborgen te evalueren. lees meer

24.04.2005Evaluatie Schipholbeleid

In dit onderzoek staat de vraag centraal in hoeverre mainport Schiphol zich kan ontwikkelen binnen de regels en grenzen van de Schipholwet en de luchtvaartbesluiten.lees meer

12.04.2005Marktwerking in de reïntegratie

In dit rapport wordt bekeken of de reïntegratiediensten worden geleverd door de bedrijven die dat het beste kunnen doen en of reïntegratiediensten terecht bij de mensen die er de meeste baat bij hebben. lees meer

31.03.2005Marktafbakening ten behoeve van voorgenomen fusie ziekenhuis Hilversum en Gooi-Noord

In dit onderzoek wordt gekeken naar de omvang van de geografische markt, rekening houdend met toekomstig keuzegedrag, van voorgenomen fusieziekenhuizen Hilversum en Gooi-Noord. lees meer

28.03.2005Kosten-Batenanalyse vaarwegverruiming Boven-IJssel

Deze kosten-batenanalyse geeft alle maatschappelijke effecten weer die het gevolg zijn van de vaarwegverruiming Boven-IJssel. lees meer

28.03.2005Tijdwaardering van verladers op het spoor

In dit onderzoek wordt gekeken welke economische motieven een rol spelen bij de afwegingen van vervoerders en verladers. lees meer

16.03.2005Woningbouw in de Noordvleugel

In dit onderzoek wordt gekeken naar een gewenste regionale toekomstige woningbouw en de effecten van overheidsingrijpen op de woningmarkt. lees meer

15.12.2004Een heldere presentatie van OEI

In deze aanvulling op de leidraad OEI (Overzicht Effecten Infrastructuur) worden richtlijnen gegeven om de resultaten van een OEI zodanig te presenteren dat een helder beeld ontstaat. lees meer

09.12.2004Indirecte effecten infrastructuurprojecten

In deze aanvulling op de leidraad OEI (Overzicht Effecten Infrastructuur) uit 2000 wordt aangegeven hoe indirecte effecten van infrastructuurprojecten kunnen worden onderzocht en gepresenteerd.lees meer

07.12.2004Ontwikkelingen op de markt voor vrijwillige aanvullingen op het pensioen

In dit rapport worden de ontwikkelingen op de markt voor vrijwillige aanvullingen op het pensioen tussen 2001 en 2004 in kaart gebracht. lees meer

10.11.2004Kosten-batenanalyze Zeetoegang IJmuiden

Verbetering van de zeetoegang tot het Noordzeekanaal bij IJmuiden is de afgelopen jaren het onderwerp geweest van diverse onderzoeken. Dit is een nieuwe verkenning van de mogelijkheden.lees meer

07.10.2004Zorgstelsels vergeleken

Dit rapport is een beoordeling van de prestaties van het voorstel van het kabinet en het voorstel van het Verbond van Verzekeraars voor de introductie van een nieuw zorgstelsel.lees meer

24.09.2004Vormgeving en effecten van prijsbeleid op de weg: effectiviteit, efficiëntie en acceptatie vanuit een multidisciplinair perspectief

Betalen naar gebruik in het wegverkeer is in theorie en praktijk een zeer effectief beleidsinstrument, blijkt uit dit multidisciplinaire onderzoek. Dit rapport geeft aangrijpingspunten voor de vormgeving daarvan. lees meer

23.09.2004Rendement en publieke belangen

Deze notitie geeft een expert beoordeling van de gang van zaken rondom de besluitvorming bij de Betuweroute en de HSL-Zuid. lees meer

09.09.2004Kosten en baten van open standaarden en open source software in de Nederlandse publieke sector: een analyse op meso- en macroniveau

In dit onderzoek wordt nagegaan wat op meso- en macroniveau de kosten en baten zijn van een brede toepassing van open standaarden en open source software in de Nederlandse publieke sector. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)